Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΙΔΕΑΔ,Νόμος 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α),Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-17)

Παραθέτουμε τα άρθρα 1-17 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4479/2017  που περιλαμβάνει διάφορες τροποποιήσεις του βασικού αθλητικού νόμου 2725/1999Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 24
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
Στο άρθρο 24 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), πλην της περίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της.».
Άρθρο 2
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».
Άρθρο 3
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής
«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017».
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 56Α
του ν. 2725/1999
Το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 56Α
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων
σε κατηγορίες
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:
α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.
ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.
γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.
ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.
ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:
αα) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λπ.) ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεροαθλητισμού.
ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.).
γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις).
δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις).
εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.).
2. Διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες:
α) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκδίδει μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των εθνικών και ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η
εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
β) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων.
Οι Περιφέρειες όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήμο.
γ) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρμόδια Αρχή.».
Άρθρο 5
Προσθήκη άρθρου 56Β στο ν. 2725/1999
Μετά το άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 προστίθεται άρ-
θρο 56Β ως εξής:
«Άρθρο 56Β
Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς, για τα οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού με όρους που θα καθοριστούν
με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/305275/1048/131/22/26.11.2014 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3319).
2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:
α) Για τις ομάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συ-
γκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
γ) Για την ομάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη
έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
ε) Για την ομάδα Ζ: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης εφόσον προσκομίζονται:
αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης,
γγ) κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων (για τη χρήση αιγιαλού, δάσους, εναέριου χώρου κ.λπ.) βάσει της κείμενης νομοθεσίας και
 δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.
στ) Για την ομάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης.
ζ) Για τις ομάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:
 αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και
γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο
αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
η) Για την ομάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο:
 αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τους 2.000, απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3. Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται
στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι προσωρινή, με τον όρο εντός καθορισμένης προθεσμίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις, ή και τμηματική, εξαιρώντας τμήματα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα.
5. α) Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης διατάσσουν με απόφασή τους τη σφράγισή της μέχρι την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται
για τη χορήγηση άδειας λειτρουργίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκατάστασης και την επιτυχή περάτωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης. Κατά της απόφασης του Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για μη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασκείται αίτηση θεραπείας, εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο
έλεγχο. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών στους χώρους αυτούς.
β) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και η εγκατάσταση επανελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ή η καλή της κατάσταση επαναβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου, μετά από προγραμματισμένες (π.χ. προσθήκες ή άλλες σημαντικές μετατροπές της εγκατάστασης) ή έκτακτες
μεταβολές (εκτεταμένες καταστροφές λόγω φυσικών φαινομένων, επεισοδίων βίας κ.λπ.). Η εν λόγω ανάκληση της άδειας γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει η υπ’ αριθμ. 46596/2004 (Β΄ 1793) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
7. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμο-
διότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2018.».
Άρθρο 6
Προσθήκη άρθρου 56Γ στο ν. 2725/1999
Μετά το άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Γ ως εξής:
«Άρθρο 56Γ
Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας
1. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη συγκροτείται υποχρεωτικά στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας, η οποία αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο.
β) Έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική εμπειρία.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Για κάθε έλεγχο η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν εκπρόσωπο της οικείας
επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.
Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.
Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Δημοτικής Ενότητας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και ιατρό.
Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου
Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ-ΑΕ/334735/2334/396/113/22.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3531).
2. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές συναντήσεις των ομάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β, εντός των μηνών Μαΐου,
Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους, η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον αρμόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη
μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
β) Ελέγχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και τη δυνατότητα προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
γ) Ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων.
δ) Αν η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση, δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, εφόσον
οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή
εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
3. Τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου Περιφερειάρχη τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου τηρούνται στο αρχείο του οικείου Δήμου και της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2018.».
Άρθρο 7
Προσθήκη άρθρου 56Δ στο ν. 2725/1999
Μετά το άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Δ ως εξής:
«Άρθρο 56Δ
Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων
1. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄49), των υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β’ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 (Β’
1802) κοινή υπουργική απόφαση και του άρθρου 41Γ του παρόντος, όπως ισχύουν. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην
οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, στη λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας,
εφόσον προσκομιστούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα.
3. Η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Άρθρο 8
Προσθήκη άρθρου 56Ε στο ν. 2725/1999
Μετά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Ε ως εξής:
«Άρθρο 56Ε
Κυρώσεις
Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης.
Οι ποινές του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του άρθρου 56Γ.».
Άρθρο 9
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, σε πέντε τοις εκατό (5%) και δέκα τοις εκατό (10%),
αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων και κατά κατώτατο όριο τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.».
Άρθρο 10
Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης είτε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία είτε λόγω αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς
το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Α.Ε., στις τυχόν δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η
νέα Α.Α.Ε., με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για κάθε καταβολή στην οποία η νέα Α.Α.Ε. προβαίνει, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της προηγούμενης Α.Α.Ε. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση
της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.».
Άρθρο 11
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με τα αθλητικά σωματεία του πρώτου εδαφίου εξομοιώνεται το μη κερδοσκοπικό κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛΕΛΛΑΣ», μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL. Με ειδικούς κανονισμούς,
που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση του σωματείου, τίθενται οι κανόνες για όλα τα θέματα που αφορούν τους αθλητές, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των καλλιεργούμενων  από το σωματείο αθλημάτων και κλάδων άθλησης, την τέλεση αγώνων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι κανονισμοί αυτοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Για την κατάρτιση των ως άνω κα-
νονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που να προσιδιάζει στις ειδικές δεξιότητες των αθλητών. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 και η παράγραφος 3 του άρθρου 135».
Άρθρο 12
Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).».
Άρθρο 13
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σε προπονητές αθλητών που κατέκτησαν μετάλλιο σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή κατηγορίας Α΄ για το άθλημα, στο οποίο επιτεύχθηκε η διάκριση μετά από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου απολαμβάνουν τα προνόμια και τις επιβραβεύσεις που προβλέπονται στο ν. 2725/1999 (Α΄ 121) για τους προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν την πρώτη (1η) έως και την τρίτη (3η) θέση σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.1.2016. Από τις 31.12.2018 η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις αθλημάτων, για τα οποία δεν έχει λειτουργήσει σχολή προπονητών.
Άρθρο 14
Χώροι γυμναστηρίων σε ξενοδοχεία
1. Το άρθρο 32 του ν. 2725/1999 δεν έχει εφαρμογή για τη λειτουργία χώρου γυμναστηρίου, επιφανείας από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ., εντός ξενοδοχείου, εφόσον ο χώρος αυτός διατίθεται αποκλειστικά στους ενοίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ξενοδοχειακή
εγκατάσταση για τουλάχιστον μία (1) πλήρη ημέρα.
2. Οι ανωτέρω χώροι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής της 216/2015 (Β΄ 10) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 15
Αποπληρωμή αποζημιώσεων λειτουργίας του
Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β.
και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
Αποζημιώσεις των μελών του Ειδικού Σώματος Πα-
ρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης τηΒίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 8 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) και των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 για το έτος 2016, που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία των παραπάνω συλλογικών οργάνων και των οποίων η αποπληρωμή δεν κατέστη δυνατή, δύνανται να αποπληρωθούν σε
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Αθλητισμού) του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ΚΑΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Άρθρο 16
Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε
ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΥΑΕΤ σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.
Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.».
Άρθρο 17
Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται
ως εξής:
«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές
τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των
βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα
το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών
Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο
αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και
δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές
και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμ-
μετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.».
Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου