Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Γνωμοδότηση ΙΔΕΑΔ για την συμμετοχή του ΑΣ Αρης στο πρωτάθλημα Β΄Εθνικής περιόδου 2015-16

            Προς το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία « Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ »

                                              Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η


                                         ΤΟΥ

              ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
                                ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                                       ( ΙΔΕΑΔ)
             

                               ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Α. Εισαγωγικά

Τέθηκε υπόψη του ΙΔΕΑΔ από το αθλητικό σωματείο « Α.Σ. Αρης Θεσσαλονίκης» το ιστορικό που αναπτύσσεται παρακάτω (υπό Β.), οι ισχύοντες Κανονισμοί Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. για το επαγγελματικό και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αντίστοιχα, οι προκηρύξεις πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 της  Football League και της Ε.Π.Ο. για την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αντίστοιχα και μας ζητήθηκε, λαμβανομένου υπόψη και του εν γένει κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την άνοδο και τον υποβιβασμό ομάδων στο επικείμενο πρωτάθλημα της Football League αγωνιστικής περιόδου 2015/2016, να γνωμοδοτήσουμε με ποιους όρους και προϋποθέσεις η ομάδα του «Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» θα μπορούσε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Football League αγωνιστικής περιόδου 2015/2016.

Β. Ιστορικό

Η ομάδα του ποδοσφαιρικού τμήματος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» συμμετείχε στον α’ όμιλο του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής περιόδου 2014/2015. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου κατέλαβε την δεύτερη θέση με 71 βαθμούς έναντι 74 της ομάδας του Πανσερραϊκού που κατέλαβε την πρώτη θέση και σύμφωνα με την ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο προβιβάζεται στην Β΄ Εθνική Κατηγορία.

Το επικείμενο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας της Football League αγωνιστικής περιόδου 2015/2016 θα διεξαχθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη πρωταθλήματος της λήξασας αγωνιστικής περιόδου με τη συμμετοχή 20 ομάδων. Η σχετική με τον αριθμό των συμμετοχών διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Δ.Σ. της Football League και επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο..

Ωστόσο, οι Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. και Π.Α.Ε. Νίκη Βόλου, οι οποίες κατά την λήξασα αγωνιστική περίοδο υποβιβάστηκαν από την Α΄ Εθνική στην Β΄Εθνική Κατηγορία, έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή για τους δικούς τους λόγους, με αποτέλεσμα να απομένουν κενές οι θέσεις που αυτές θα κατελάμβαναν στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.

Συνακόλουθα, επειδή στο προϊμιο της παραπάνω προκήρυξης της Football League, σε περίπτωση που κάποιες ομάδες δεν δήλωναν συμμετοχή, προεβλέπετο ο περιορισμός του αριθμού των ομάδων που θα συμμετείχαν στο πρωτάθλημα και όχι η αναπλήρωση από την κατώτερη κατηγορία, δημιουργείται εύλογα η αμφιβολία περί του πρακτέου από την Football League κατά την έκδοση της νέας προκήρυξης για την  αγωνιστική περίοδο 2015-2016.

Σημειώνεται εδώ ότι κατά το χρονικό διάστημα σύνταξης της παρούσας γνωμοδότησης ( Ιούνιος 2015) δεν έχει επικυρωθεί ακόμα η βαθμολογία του λήξαντος πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και συνακόλουθα δεν είναι δυνατή η οιαδήποτε προκήρυξη πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής από την  Football League, ώστε και επισήμως να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες να συμμετάσχουν σ΄ αυτό.

 Ως εκ τούτου,  η παρούσα γνωμοδότηση λαμβάνει ως δεδομένη εκ προϊμίου την μη συμμετοχή των δύο παραπάνω ομάδων στο Πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, παρότι χρονικά  είναι δυνατόν να δηλωθεί  επισήμως κάτι τέτοιο μόνο μετά την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.

Περαιτέρω, με δεδομένη την μη συμμετοχή των δύο παραπάνω ομάδων στο νέο πρωτάθλημα της Football League, ερευνητέον προκύπτει το ερώτημα της αναπλήρωσής τους ή μη και σε καταφατική περίπτωση ο προσδιορισμός των ομάδων που δικαιούνται να τις αναπληρώσουν, καθώς και ο τρόπος επιλογής τους. Εφ΄ όσον, περαιτέρω, κριθεί σύννομη η αναπλήρωσή τους από  ομάδες των τεσσάρων ομίλων της αμέσως κατώτερης Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, η οποία είναι  αμιγώς ερασιτεχνική κατηγορία τεσσάρων ομίλων, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα του τρόπου επιλογής των δύο ομάδων που θα προβιβασθούν στην Football League, των χρονικών περιθωρίων αδειοδότησής τους, καθώς και των χρονικών περιθωρίων για την τυχόν σύσταση Π.Α.Ε. εκ μέρους των ερασιτεχνικών αυτών σωματείων. Ειδικά δε για την ομάδα του Α.Σ. Αρης γεννάται και το επί πλέον ερώτημα για την δυνατότητα, νομική και χρονική, σύστασης νέας Π.Α.Ε., ενώ διαρκεί ακόμη η διαδικασία εκκαθάρισης της προηγουμένης.
Γ. Εφαρμοστέες διατάξεις
Οι εφαρμοστέες στην προκειμένη περίπτωση διατάξεις εμπεριέχονται κατά σειρά στον Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, στον ισχύοντα ΚΑΠ επαγγελματικών πρωταθλημάτων και τον αντίστοιχο των ερασιτεχνικών, καθώς και στις εκάστοτε κατ’  έτος εκδιδόμενες και ισχύουσες προκηρύξεις πρωταθλημάτων. Είναι σαφές ότι η νομική ισχύς των επι μέρους διατάξεων των παραπάνω κειμένων διαβαθμίζεται κατά την σειρά που τα αναφέρουμε, ήτοι οι διατάξεις του νόμου, ιδίως μετά την ψήφιση του Ν.4326/2015 (άρθρο 15 παρ.1), αυτονοήτως κατισχύουν αυτών των Κ.Α.Π., οι οποίες με την σειρά τους κατισχύουν αυτών των προκηρύξεων πρωταθλημάτων, όπως ρητά προκύπτει από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 7 παρ.7 και των δύο εν ισχύ σήμερα Κ.Α.Π : «Οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη με τους κανονισμούς, περιληφθεί στην προκήρυξη είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη.» , εκτός εάν οι ανώτερης ισχύος διατάξεις επιτρέπουν ή εξουσιοδοτούν κάτι διαφορετικό.
 Οι επί μέρους εφαρμοστέες διατάξεις είναι οι εξής:

-          (1) Άρθρο 131 παρ. 3 ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει του άρθρου 77 παρ. 11 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239):
 «3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν τροποποιήσεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και του αριθμού των προβιβαζόμενων ή υποβιβαζόμενων ομάδων, οπότε ισχύουν από τη μεθεπόμενη περίοδο.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση, γενική συνέλευση της ομοσπονδίας.»


-          (2) K.Α.Π. Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων (Ιουνίου 2014), άρθρα 4 (Συμμετοχή ομάδων στα Πρωταθλήματα) , 5 (Εφαρμοζόμενες διατάξεις),  6 (Αγωνιστική περίοδος), 7 (Προκήρυξη-Δήλωση συμμετοχής), 20 (Βαθμολογική κατάταξη ομάδων) και 27 (Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχής ΠΑΕ που προβιβάστηκε,υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε)
Το περιεχόμενο των παραπάνω διατάξεων έχει επί λέξει ως εξής: 
(Επισυνάπτονται τα σχετικά κείμενα)

-          (3) K.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Ιουνίου 2014), άρθρα 4(Συμμετοχή ομάδων στα Πρωταθλήματα) , 5 (Εφαρμοζόμενες διατάξεις), 6 (Αγωνιστική περίοδος), 7 (Προκήρυξη-Δήλωση συμμετοχής), 20 (Βαθμολογική κατάταξη ομάδων) και 27(Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχής σωματείο που προβιβάστηκε, υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε)
Το περιεχόμενο των παραπάνω διατάξεων είναι ανάλογο με αυτό των διατάξεων του Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων, περιλαμβάνοντας απλώς  τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις λόγω της αναφοράς του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και έχει επι λέξει ως εξής: 
(Επισυνάπτονται τα σχετικά κείμενα)


-          (4) Προκήρυξη αγώνων πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2014/2015 από την Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (Football League)
(Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο)


-          (5) Προκήρυξη αγώνων πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2014/2015 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
(Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο)


Δ. Απάντηση στο τεθέν ερώτημα
Το Δ.Σ. του ΙΔΕΑΔ για την απάντηση στο τιθέμενο ερώτημα  όρισε ως εισηγητή  τον Πρόεδρο αυτού Ανδρέα Μαλάτο, ο οποίος αφού διερεύνησε το θέμα εισηγήθηκε σχετικά κατά την συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα.

1. Γενικά περί ανόδου και υποβιβασμού ομάδων σε άλλη κατηγορία

Σύμφωνα με τους Κ.Α.Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες προκηρύξεις πρωταθλημάτων, άνοδος μιας ομάδας σε ανώτερη κατηγορία μπορεί να χωρήσει για λόγους αγωνιστικούς, ανάλογα με την θέση που καταλαμβάνει η ομάδα στην τελικά επικυρωμένη βαθμολογία του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει. Αντίθετα, υποβιβασμός μπορεί να χωρήσει α) για αγωνιστικούς λόγους ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνει η ομάδα στη βαθμολογία, καθώς και β) για λόγους μη αγωνιστικούς, όπως ο υποβιβασμός ως συνέπεια επιβολής πειθαρχικής ποινής ή ο υποβιβασμός ως συνέπεια της αυτόβουλης μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα όπου η ομάδα καλείται να συμμετάσχει.

 Σημειώνεται εδώ ιδιαιτέρως, ότι για τον καθορισμό του αριθμού των συμμετεχουσών, καθώς και των προβιβαζομένων και υποβιβαζομένων ομάδων κάθε κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 των Κ.Α.Π. επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, αρμόδια είναι η κάθε διοργανώτρια αρχή, η οποία ορίζει τα παραπάνω με την κατ΄ έτος εκδιδόμενη προκήρυξη πρωταθλήματος, περιοριζόμενη φυσικά τόσο από την παρατεθείσα ανωτέρω διάταξη του άρθρου 131 παρ.3 Ν.2725/199, όσο και από την διαφορετικής διατύπωσης αλλά ιδίου ουσιαστικού περιεχομένου διάταξη του άρθρου 7 παρ.6 των Κ.Α.Π. επεγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των διαφόρων πρωταθλημάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου πρωταθλήματος που έληξε. Κατ΄ εξαίρεση, εάν απαιτείται λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., που εγκρίνει την οικεία προκήρυξη.»

Επειδή, τέλος, λόγω της αυτοτέλειας των κατηγοριών πρωταθλημάτων (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) θα μπορούσε θεωρητικά να προκύψει σύγκρουση των επί μέρους προκηρύξεων σχετικά με τις διατάξεις τους περί του αριθμού των συμμετεχουσών καθώς και των προβιβαζομένων και υποβιβαζομένων ανά κατηγορία ομάδων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4 των Κ.Α.Π. επεγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων « οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων … αποστέλλονται , για έλεγχο και έγκριση, στην Ε.Π.Ο. …», έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συμβατότης των προκηρύξεων στο ζήτημα αυτό.

Ρητά δε ορίζει στο άρθρο 7 παρ.5 ο Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων ότι « η προκήρυξη του πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και η προκήρυξη του πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων-υποβιβαζομένων ομάδων, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για τον σχεδιασμό των εθνικών πρωταθλημάτων.» Είναι εδώ εμφανές, ότι επειδή το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας διοργανώνεται πλέον από την Ε.Π.Ο., με την  διάταξη αυτή η Ε.Π.Ο. επιβάλλει την προσαρμογή των ανωτέρας κατηγορίας πρωταθλημάτων στο δικής της διοργάνωσης κατώτερης κατηγορίας, έτσι ώστε η διαμόρφωση των εθνικών πρωταθλημάτων στο θέμα του αριθμού των προβιβαζομένων και υποβιβαζομένων ομάδων σε αυτά να εξαρτάται πάντα από τον σχεδιασμό της ίδιας της Ε.Π.Ο. και όχι των άλλων διοργανωτριών αρχών.


2.Γενικά περί της συμμετοχής των ομάδων σε επαγγελματική κατηγορία

Η συμμετοχή των ομάδων στην επαγγελματική Κατηγορία που αγωνιστικά ή με άλλο τρόπο έχει οριστεί ως η νέα τους αγωνιστική Κατηγορία διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις του Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων, οι οποίες ουσιαστικά έχουν ίδιο περιεχόμενο, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις, και με αυτές του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Οι διατάξεις αυτές έχουν ως εξής:

(1)  Άρθρο 4. Συμμετοχή ομάδων στα πρωταθλήματα
(…)
2. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με ισάριθμες ομάδες από την αμέσως κατώτερη κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 περ. α’ σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 4 περ. β’ του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού.

(2)  Άρθρο 7. Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής
1. Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος πρέπει να καθορίζει τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής του (αριθμός ομάδων, τρόπος και διάρκεια τέλεσης αγώνων, γήπεδα, προβιβασμός, υποβιβασμός, έπαθλα, υπόχρεη ομάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων, υποχρεωτική επίλυση των αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κ.λ.π.)
(…)
3. α) Για να συμμετάσχει μία ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της, μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης (δήλωση συμμετοχής), διαφορετικά αποκλείεται του πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας και την θέση της καταλαμβάνει η πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 β’ του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού.
    β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.
(…)
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των διαφόρων πρωταθλημάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου  πρωταθλήματος που έληξε. Κατ’ εξαίρεση, εάν απαιτείται λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., που εγκρίνει την οικεία προκήρυξη.

(3)  Αρθρο 27. Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή Π.Α.Ε. που προβιβάστηκε,υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε
(…)
4. β) Οι ομάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης είτε βάσει άλλης απόφασης, δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμμία περίπτωση, για την περίοδο που υποβιβάστηκαν. Η κατάληψη της πρώτης θέσης στην αμέσως κατώτερη κατηγορία νοείται πάντα μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού. Στην περίπτωση αύξησης των ομάδων οποιασδήποτε κατηγορίας ή προαγωγής στην αμέσως ανώτερη κατηγορία περισσοτέρων ομάδων απ΄ αυτές που προβλέπεται από την σχετικά προκήρυξη, οι προαγόμενες ομάδες προέρχονται από τον πίνακα κατάταξης του πρωταθλήματος που έληξε της αμέσως κατώτερης κατηγορίας και με τη σειρά κατάταξής τους.

(4)  Αρθρο 20 παρ.15 Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων  (πανομοιότυπο με το άρθρο 20 παρ.16 Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων)
(…)
15. α)  Στην περίπτωση κατά την οποία το οικείο πρωτάθλημα διεξάγεται σε τρείς ή περισσοτέρους ομίλους και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η ενιαία κατάταξη των ομάδων των ομίλων αυτών στην τελική σειρά βαθμολογίας του πρωταθλήματός τους, τότε θα διεξαχθούν απλοί αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα διάρκειας 90 λεπτών χωρίς παράταση.
         β)  Στην περίπτωση κατά την οποία και μετά τους παραπάνω αγώνες κατάταξης υπάρχει ισοβάθμιση ομάδων, τότε η σειρά κατάταξης τους καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 5,6,7 και 8 του παρόντος άρθρου.
           γ)  Στην περίπτωση που και πάλι προκύψει ισοβαθμία, η σειρά κατάταξης των ομάδων που εκ νέου ισοβάθμησαν καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από τη Διοργανώτρια Αρχή.


3. Υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις κείμενες διατάξεις

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις , τα πραγματικά περιστατικά και το ερώτημα που μας τέθηκε προς γνωμοδότηση, η υπαγωγή του συγκεκριμένου επίμαχου ζητήματος στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς παρουσιάζεται ως εξής:

1. Κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 131 παρ.3 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, οι τροποποιήσεις των κανονισμών και των προκηρύξεων πρωταθλημάτων οφείλουν να γίνονται πάντα μετά την λήξη της τρέχουσας και πριν την έναρξη της επομένης αγωνιστικής περιόδου. Κατ΄ ορθήν ερμηνεία της διατάξεως, η οποία πάντως είναι πλημμελώς διατυπωμένη, οι εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος γενόμενες τροποποιήσεις ισχύουν για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, οι δε περί προβιβασμού ή υποβιβασμού τοιαύτες ( οι οποίες δυνατόν να οδηγούν και σε αυξομείωση των ομάδων της κατηγορίας) ισχύουν για την μεθεπόμενη περίοδο. Στο ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετική διατύπωση οδηγεί η διάταξη του άρθρου 7 παρ.6 του Κ.Α.Π. επαγγελματικών, καθώς και του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, οι οποίες προβλέπουν ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των πρωταθλημάτων, αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου πρωταθλήματος που έληξε.

2.  Η Football League με την προκήρυξη του πρωταθλήματος που έληξε, ήτοι της περιόδου 2014-2015 , νόμιμα προέβλεψε στο άρθρο 8, κεφ.Play Out, παρ.6 αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι στο πρωτάθλημα της περιόδου 2015-2016 θα συμμετέχουν 20 ομάδες, στο ίδιο δε άρθρο 8 προέβλεψε και την όλη διαδικασία προβιβασμού και υποβιβασμού, ώστε νομίμως το πρωτάθλημα της περιόδου αυτής να διεξαχθεί με 20 ομάδες. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρξε και στην προκήρυξη πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2014-2015 από την Ε.Π.Ο. (άρθρο 13), ώστε κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 να μην υπάρξει πρόβλημα μεταξύ των δύο κατηγοριών από την μείωση των ομάδων της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.

3. Μετά την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων των πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και την προκήρυξη των πρωταθλημάτων της νέας αγωνιστικής περιόδου,  αφού ήδη θα είναι γνωστές οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ΄ αυτά, και εφ΄ όσον ,όπως σφόδρα πιθανολογείται και εκ προϊμίου λαμβάνεται ως δεδομένο για την παρούσα γνωμοδότηση, οι Π.Α.Ε. Νίκη Βόλου και Ο.Φ.Η. δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό, τότε, όπως ρητά προκύπτει από το άρθρο 4 παρ.2 του Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων, ο αριθμός των ομάδων συμπληρώνεται με ισάριθμες ομάδες από την αμέσως κατώτερη κατηγορία, ήτοι από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία, οι δε δύο παραπάνω Π.Α.Ε. καταλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 περ.β΄ του Κ.Α.Π. τις δύο τελευταίες θέσεις του πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 περ.β΄ του Κ.Α.Π. δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμμία περίπτωση για την περίοδο που υποβιβάστηκαν.

4.  Περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού των ομάδων κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα μέσω μιας τέτοιας πρόβλεψης της επικείμενης προκήρυξης πρωταθλήματος περιόδου 2015-2016 της Football League δεν υπάρχει, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και ενδεχόμενη τέτοια διάταξη θα ήταν σύμφωνα με το άρθρο  7 παρ.7 του Κ.Α.Π. ανίσχυρη και θα εθεωρείτο ως μη γεγραμμένη. Αλλωστε και η Football League δεν έχει πλέον κάποιο λόγο να επιθυμεί την διεξαγωγή του πρωταθλήματός της με λιγότερες ομάδες.
Το γεγονός ότι τόσο στο προϊμιο όσο και στο άρθρο 8 παρ.5 της προκήρυξης του λήξαντος πρωταθλήματος η Football League προέβλεπε την μη συμπλήρωση  των ομάδων που τυχόν δεν λάμβαναν για διαφόρους λόγους μέρος στο πρωτάθλημα, παρά την αντίθετη πρόβλεψη του Κ.Α.Π., θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο ως αποτέλεσμα της από τότε εκφρασμένης ήδη  βούλησης της Λίγκας για δραστική μείωση των ομάδων του πρωταθλήματός της, οπότε δεν θα είχε νόημα η συμμετοχή περισσοτέρων ομάδων σε ένα πρωτάθλημα, που ήδη είχε αποφασιστεί να διεξάγεται με πολύ λιγότερες. Όμως σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη αυτή της προκήρυξης ήταν μη νόμιμη και ορθώς κρίθηκε ως τέτοια, λόγω της αντίθεσής της προς τις άνω διατάξεις του Κ.Α.Π. με τις υπ΄ αριθ. 98 και 99/ 2013 αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., η οποία ακύρωσε τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Football League.
Είναι προφανές, ότι στην απίθανη περίπτωση που επαναληφθεί από την Football League μια τέτοια απόφαση και αντίστοιχη διατύπωση της νέας προκήρυξης πρωταθλήματος, η τύχη της θα είναι και πάλι η ίδια, εφ΄ όσον προσβληθεί στην Επιτροπή Εφέσεων.

5.   Εφ΄ όσον κατ΄ εφαρμογήν των παραπάνω διατάξεων διαπιστωθεί έλλειψη συμμετοχών  στο επικείμενο πρωτάθηλμα της Football League, αυτή θα πρέπει να αναπληρωθεί από ισάριθμες ομάδες της κατώτερης Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Εν προκειμένω  ο τρόπος επιλογής των ομάδων της κατώτερης κατηγορίας που θα κληθούν να αναπληρώσουν τις ελλείπουσες προκύπτει από την συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 27 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Κ.Α.Π., σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες προκηρύξεις πρωταθλημάτων που παρατέθηκαν ανωτέρω, οι ομάδες που μετά την επικύρωση της οριστικής κατάταξης των ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2  του Κ.Α.Π., κατακτούν την πρώτη θέση σε καθένα από τους τέσσερις ομίλους της Γ΄ Εθνικής δημιουργούν δικαίωμα ανόδου στη Β΄ Εθνική Κατηγορία. Για την συμπλήρωση των  δύο θέσεων ,που μένουν κενές λόγω της μη συμμετοχής στην Β΄ Εθνική των ΟΦΗ και Νίκης Βόλου, δημιουργείται, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του άρθρου 27 παρ.1 (… καθώς και τις τυχόν επόμενες που δημιουργούν δικαίωμα ανόδου…), δικαίωμα ανόδου για τις επόμενες στην κατάταξη των τεσσάρων ομίλων ομάδες, που είναι οι δευτεραθλήτριες αυτών.

Για να γίνει, τέλος, δυνατή η ενιαία κατάταξη των τεσσάρων δευτεραθλητριών μεταξύ τους, ώστε να προκύψουν οι δύο από αυτές που θα ανέλθουν στην Β΄ Εθνική Κατηγορία, βρίσκει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου20 παρ.15 του Κ.Α.Π., που προβλέπει την διαδικασία επιλογής, στην περίπτωση κατά την οποία το οικείο πρωτάθλημα διεξάγεται σε τρείς ή περισσότερους ομίλους και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η ενιαία κατάταξη των ομάδων, με την διεξαγωγή απλών αγώνων κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα.

4. Παρεμπίπτοντα και συναφή ζητήματα

Εξυπακούεται ως αυτονόητο το γεγονός, ότι η διαδρομή της παραπάνω διαδικασίας, επειδή δεν έχει προβλεφθεί ειδικά στον Κ.Α.Π., αλλά εξάγεται ερμηνευτικά από τον συνδυασμό των διατάξεων και των σκέψεων που διατυπώθηκαν παραπάνω, θα προκαλέσει χρονικές καθυστερήσεις και διαδικαστικές εκκρεμότητες τόσο για την διοργανώτρια αρχή που θα υποδεχθεί τις δύο ανερχόμενες στην κατηγορία ομάδες, όσο και για τις ίδιες τις ομάδες. Για την αντιμετώπισή τους από αμφότερες τις πλευρές θα πρέπει να γίνει δεκτή μία εν τοις πράγμασι παράταση της αγωνιστικής περιόδου για κάθε συνέπεια, αγωνιστική,διοικητική,οικονομική κλπ., μέχρι την λήξη της διαδικασίας των αγώνων κατάταξης, ιδίως αναφορικά με την κατάσταση της ιδιότητας των ποδοσφαιριστών τους, τις τυχόν μεταγραφές τους και τις λοιπές σχέσεις με τα σωματεία τους.
Ειδικά όσον αφορά το καθεστώς των ποδοσφαιριστών που θα δικαιούνται, αλλά και θα υποχρεούνται, να αγωνιστούν στα μπαράζ, στο άρθρο 6 παρ.4 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκκρεμοδικίας, και εφ’ όσον απαιτηθεί για κάποιες ομάδες η παράταση της αγωνιστικής περιόδου, οι ομάδες αγωνίζονται με τους ποδοσφαιριστές που έχουν στη δύναμή τους την 30η Ιουνίου, έτσι ώστε να μην προκύπτει γι’ αυτές αγωνιστικό πρόβλημα από την δημιουργούμενη εκκρεμότητα. Η πρόβλεψη αυτή, σε αντίθεση προς το αντίστοιχο άρθρο 6 του Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων που δεν προβλέπει κάτι αντίστοιχο, ισχύει ειδικά και μόνο για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και για την ενότητα της ρύθμισης θα πρέπει να γίνεται δεκτή η ανάλογη εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση ανάλογης εκκρεμότητας, όπως στην περίπτωση που εξετάζουμε.
Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και σχετικά με τις διαδικασίες και προθεσμίες αδειοδότησης των ομάδων που τελικά ανέλθουν κατηγορία, όπως επίσης και με την δυνατότητα σύστασης εκ μέρους τους Π.Α.Ε. Οι συγκεκριμένες απαιτούμενες πράξεις , ρυθμίσεις ή προσαρμογές θα πρέπει να γίνουν με απόφαση του Δ.Σ.της διοργανώτριας και έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. βάσει της γενικής αρμοδιότητάς τους για την διοίκηση του αθλήματος και λόγω του κατεπείγοντος της κατάστασης που θα δημιουργηθεί.
 Κατά τον ίδιο τρόπο το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. θα πρέπει να θεωρείται αρμόδιο για την σύντμηση των προθεσμιών για την τέλεση των αγώνων μπαράζ, ακόμη και πριν την επικύρωση των πρωταθλημάτων που έληξαν και την προκήρυξη των  νέων, από την στιγμή που επισήμως έχει ήδη δηλωθεί η μη συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας των ομάδων του Ο.Φ.Η. και της Νίκης Βόλου.

Ειδικά όσον αφορά την δυνατότητα του Α.Σ. Αρης να δημιουργήσει νέα Π.Α.Ε. σε περίπτωση ανόδου του στην  επαγγελματική κατηγορία, και με δεδομένο ότι η εκκαθάριση της παλαιάς Π.Α.Ε. δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ισχύει το άρθρο 111 του Ν. 2725/1999, .όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 18 παρ.8β Ν.2947/2001,38 παρ.2 και 3 Ν.3057/2002 και 44Α παρ.15 περ.β΄ Ν.4115/2013, που έχει ως εξής:

«1.   Π.A.E. που υποβιβάζονται από τη Γ' εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, από την κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα (30) μήνες από τον υποβιβασμό της Π.A.E.. Εάν , πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ,  ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε. Κατ΄ εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (ΠΑΕ) όλων των Κατηγοριών ,που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους.
2. Τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται στην κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς τον σκοπό της υποκατάστασης από αυτό της υπό εκκαθάριση εταιρείας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του που ήταν γραμμένα κατά τον χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον υποβιβασμό της Π.A.E., κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζόμενης. Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση.
3.   Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ΄ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κ.λπ. που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ.»
Με βάση την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχει ήδη εκδόσει την από 25-9-2012 απόφαση καθώς και την αρ. πρωτ. 1152/12-8-2014 διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με τις οποίες, εφ΄ όσον παρέλθει άπρακτη η από τον νόμο τασσόμενη προθεσμία για την εκκαθάριση της υποβιβασθείσας σε ερασιτεχνική κατηγορία Π.Α.Ε. και το ιδρυτικό σωματείο επανέλθει σε επαγγελματική κατηγορία, η Γενική Συνέλευση αυτού έχει την δυνατότητα να αποφασίσει, αντί της ανασύστασης της παλαιάς, την σύσταση νέας Π.Α.Ε.
 Στην περίπτωση του «ΑΣ ΑΡΗΣ» βρίσκει εφαρμογή η εξαίρεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 44Α παρ.15 περ.β΄ Ν.4115/2013 και με δεδομένο το γεγονός ότι η εκκαθάριση της  ΠΑΕ ΑΡΗΣ  αναγγέλθηκε στην εκ του νόμου αρμόδια αρχή την 8-5-2015, το ιδρυτικό σωματείο δικαιούται να προχωρήσει στην ίδρυση νέας ΠΑΕ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι παραπάνω απόφαση και πράξη της Ε.Ε.Α., την 8-8-2015.

Ε. Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, σε περίπτωση μη συμμετοχής των Π.Α.Ε. ΟΦΗ και Νίκης Βόλου στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, δικαίωμα αναπλήρωσής τους έχουν δύο από τις τέσσερις δευτεραθλήτριες ομάδες των τεσσάρων ομόλων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ε.Π.Ο ως διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας έχει την δεσμία αρμοδιότητα της διοργάνωσης αγώνων κατάταξης σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. προκειμένου να προκύψουν οι δυο ανερχόμενες ομάδες. Λόγω του κατεπείγοντος, και με δεδομένο ότι οι δύο μη συμμετέχουσες Π.Α.Ε. έχουν ήδη δηλώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόφασή τους για μη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, για την οικονομία της διαδικασίας και κατ΄ εφαρμογήν της γενικής αρχής της χρηστής διοίκησης, η Ε.Π.Ο. οφείλει να  κινήσει την διαδικασία αγώνων μπαράζ πριν την επικύρωση των βαθμολογιών και πάντως πριν την προκήτυξη των νέων πρωταθλημάτων.
Αντίστοιχα και η Football League ως διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος Β΄ Εθνικής Κατηγορίας έχει την δεσμία αρμοδιότητα της υποδοχής των ομάδων που θα προκριθούν. Αμφότερες οι διοργανώτριες έχουν την υποχρέωση και την αρμοδιότητα με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων να προβούν στις απαραίτητες διαδικαστικές και διοικητικές προσαρμογές της λειτουργίας τους, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης του αριθμού των ομάδων της Β΄ Εθνικής κατηγορίας υπό τον τύπο και την νομική μορφή που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των γενικών ερμηνευτικών αρχών που αναπτύχθηκαν παραπάνω.

                                                 Για το Δ.Σ. του ΙΔΕΑΔ          Ο Προεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας    Δρ. Ανδρέας Μαλάτος                                       Καλλή Χρονοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου