Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΙΔΕΑΔ, Επιβολή διοικητικών ποινών κατά ν. 4326/2015 και ανάκλησή τους.

Παραθέτουμε τρείς αποφάσεις επιβολής διοικητικών ποινών του Υφυπουργού Σταύρου Κοντονή και τις  ανακλήσεις τους με αντίστοιχες αποφάσεις του κ. Βασιλειάδη, με τις οποίες καταδεικνύεται η ορθότητα των απόψεων που είχε υποστηρίξει το ΙΔΕΑΔ στη Βουλή κατά την ψήφιση του ν. 4326/2015, ότι δηλαδή η διοικητική ποινή θα πρέπει να είναι προϊόν αυτόματης εφαρμογής συγκεκριμένης κυρωτικής πρόβλεψης και όχι αποτέλεσμα δικανικής κρίσεως του Υφυπουργού. Ετσι, βλέπουμε στις παρατιθέμενες αποφάσεις το πραγματικά παράδοξο, κατά μεν την κυρωτική διαδικασία να τηρείται πλήρως η λογική της δικανικής κρίσης, ακόμη και με την επίκληση νομολογίας για την τεκμηρίωσή της, ενώ η ανακλητική των κυρώσεων διαδικασία να  τεκμηριώνεται απλώς, ‘ως ένδειξη επιείκειας προς το Τ.Α.Α. για την αγωνιστική του επιβίωση λόγω οικονομικής δυσπραγίας’.
 Φυσικά, η λογική της διοικητικής κύρωσης, σύμφωνα με τις  βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου, επιτάσσει το ακριβώς αντίστροφο: Η μεν επιβολή της να προκύπτει αυτόθροα από την εφαρμοζόμενη διάταξη, ενώ η ανάκλησή της να χρήζει πλήρους και ειδικής αιτιολογίας.
Αν και βιώνουμε την πλέον απαξιωτική για την εφαρμογή του νόμου και του Συντάγματος στον αθλητισμό περίοδο, θεωρούμε ότι η διόρθωση τόσο προφανών παραβιάσεων της κοινής νομικής λογικής αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση της εκάστοτε νομοθετούσας Πολιτείας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Χρ. Κούστα
Τηλ: 213 131 6558
Fax: 213 131 6604
ΘΕΜΑ : «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 1 του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
γ) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
ε) του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
στ) του Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
ζ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015 Απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 2327/Β/29-10-2015).
η) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-9-2015 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή του Νικολάου» (ΦΕΚ 2155/Β/7-10-2015).
2. Τα έγγραφα :
α) Το από 12-12-2015 φύλλο αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 – Α.Σ. ΠΑΟΚ» της 9ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Volley League ΟΠΑΠ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016.
β) Την από 12-12-2015 έκθεση του κ. Εμμανουήλ Κάλλη, κομισάριου του αγώνα.
γ) Το υπ’ αριθμ. 3592/15/2299261/14-12-2015 έγγραφο αναφοράς συμβάντων της Δ/νσης
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
δ) Την Ε.Π. 71/26-04-2016 κλήση σε απολογία (κατ’ άρθρο 1, ν.4326/2015).
ε) Το από 23-5-2016 απολογητικό υπόμνημα του ΤΑΑ με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015 » με αρ. εισερχομένου πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΦΥΠ./179538/1233/01-06-2016.
στ)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4519/07-07-2016 έγγραφο με την γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
ζ) Το υπ’ αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/241893/29815/2338/1334/20-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού περί «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας – προϋποθέσεις είσπραξης».
3. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου ελήφθησαν υπόψη τα επεισόδια, η στάση του Τ.Α.Α. του αθλητικού σωματείου, και ειδικότερα:
α) Τα εν λόγω συμβάντα συνιστούν σοβαρή περίπτωση άσκησης βίας και εκφοβισμού εις βάρος των συμμετεχόντων στον αγώνα, αθλητών και διαιτητών, προσβολής και διατάραξης κοινωνικής ειρήνης και είχαν ως άμεση συνέπεια την διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της συνάντησης, η οποία όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα στα έγγραφα γεγονότα, είχε επανειλημμένες διακοπές.
β) Το Τ.Α.Α. του αθλητικού σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015» δεν φέρει μόνον την εκ του νόμου ευθύνη για την τέλεση των επεισοδίων αλλά της καταλογίζεται και υπαιτιότητα, δεδομένου ότι δεν επέτυχε να ελέγξει μερίδα φανατικών οπαδών του, οι οποίοι προέβησαν σε πράξεις βίας, τρομοκρατίας και εκφοβισμού των αθλητών της αντίπαλης ομάδας και των διαιτητών του αγώνα εξακολουθητικά, παρά τις συνεχείς συστάσεις από τα μεγάφωνα και τις επανειλημμένες διακοπές της συνάντησης, δηλαδή:
Πριν την έναρξη του αγώνα 150 οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας σας κατευθύνθηκαν στο Κ.Γ. Μίκρας, όπου και εισήλθαν εντός, επιτέθηκαν με πέτρες και ψέκασαν με πυροσβεστήρα που πήραν από το κυλικείο, σε άντρες της διμοιρίας Υ.Α.Τ. που είχε σπεύσει στο σημείο. Στο 2ο σετ του αγώνα έγιναν κατ΄ εξακολούθηση ολιγόλεπτες διακοπές διότι άγνωστοι οπαδοί της εγκαλούμενης ομάδας από την κερκίδα των οργανωμένων, έφτυναν τους παίκτες του ΠΑΟΚ παρά τις συνεχιζόμενες προειδοποιήσεις και συστάσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου.
γ) Το Τ.Α.Α. του αθλητικού σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015» με το υπόμνημά του δεν αμφισβητεί κατ’ ουσίαν την τέλεση των εν λόγω επεισοδίων από οπαδούς του, παρά περιορίζεται στο να τους χαρακτηρίζει «μεμονωμένους».
δ) Δεν προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου η συνδρομή της ελαφρυντικής περίστασης ή της άρσης του λόγου της επιβολής του διοικητικού μέτρου της παρ. 2 του αρθ. 1 του Ν.4326/2015 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4373/2016.
ε) Από το γράμμα του ν.4326/2015, τη νομολογία (Αποφάσεις 51/2016 και 564/2016 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) αλλά και το σκοπό του νομοθέτη προκύπτει ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού έχει ιδιαίτερη και αυτοτελή δικαιοδοσία προκειμένου σε σοβαρές περιπτώσεις επεισοδίων βίας να επιλαμβάνεται και να επιβάλει διοικητικές ποινές ανεξάρτητα από την προηγούμενη επιβολή ποινών ή μη, από τα κατ’ ιδίαν πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την επιβολή προστίμου ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 1, παρ. 2 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α’), σε βάρος του Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών του αθλητικού σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015», διότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει σοβαρή περίπτωση άσκησης βίας και εκφοβισμού από οπαδούς του εις βάρος των συμμετεχόντων στον αγώνα, αθλητών και διαιτητών, προσβολής της προσωπικότητας των διαιτητών και των αθλητών της αντιπάλου ομάδας και διατάραξης κοινωνικής ειρήνης, πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο 12-12-2015 και ώρα 20:00, στο Ε.Α.Κ. Μίκρας, στα πλαίσια της 9ης
αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League ΟΠΑΠ περιόδου 2015-2016, με τον A.Σ. ΠΑΟΚ.
2. Το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο θα καταβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και στον ΚΑ Εσόδων 3717 «Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού» (άρθρο 1, ν.4326/2015).
3. Σε περίπτωση ασκήσεως της προσφυγής του άρθρου 1 παρ.7 του ν.4326/15, καλείσθε όπως
προσκομίσετε διπλότυπο παραστατικού, απ΄ όπου προκύπτει ότι έχει γίνει η καταβολή του 50% του επιβληθέντος προστίμου, για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ__ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Β. Λαγού
Τηλ : 213 131 6256
Fax : 213 131 6604
ΘΕΜΑ : « Αποδοχή αίτησης θεραπείας του Τ.Α.Α. με την επωνυμία ‘ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015’»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ121/Α/1999), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 1 του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/2015), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4373/2016.
γ) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/2015).
στ) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α/2016).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β/2016).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΕΑΕΑ / ΤΕΚΑΕΑΣ /355827/20959/3578/702/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΕ94653Π4-6ΙΧ)απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί επιβολής διοικητικών μέτρων κατά της βίας, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) σε βάρος του Τ.Α.Α. με την επωνυμία « ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015»
4. Την από 02-09-2017 και με αριθμ. πρωτ, ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υφ./368271/2541/14-09-2017 αίτηση θεραπείας του Τ.Α.Α. με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», με την οποία αιτείται την ανάκληση της ως άνω απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 154/04-10-2017 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα του Τμήματος
Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων, της Διεύθυνσης
Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η αίτηση θεραπείας του Τ.Α.Α. με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015» από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή της από 02-09-2017 και με αριθμ. πρωτ, ΥΠΠΟΑ /Γρ.Υφ. / 368271 /2541 / 14-09-2017 αίτησης θεραπείας του Τ.Α.Α. με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», ως ένδειξη επιείκειας προς το Τ.Α.Α. για την αγωνιστική του επιβίωση λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
2. Την ανάκληση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/355827/20959/3578/702/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΕ94653Π4 - 6ΙΧ) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί επιβολής διοικητικών μέτρων κατά της βίας, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) σε βάρος του Τ.Α.Α. με την επωνυμία « ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015».
Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση καλείτε να προβεί στις δικές της κατά νόμο και αρμοδιότητα ενέργειες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Β. Λαγού
Τηλέφωνο : 213 131 6257
Fax : 213 131 6604
ΘΕΜΑ : «Επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης ‘ΠΑΟΚ’»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 1 του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
γ) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε, με το άρθρο 9 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) και το ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
στ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
ζ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015 Απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 2327/Β/29-10-2015).
η) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-9-2015 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή του Νικολάου» (ΦΕΚ 2155/Β/7-10-2015).
2. Τα έγγραφα :
α) Το με αρ. πρωτ. 3592/16/845026/30-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
β) Το από 28-04-2016 φύλλο αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΠΑΟΚ- Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ» στο πλαίσιο των αγώνων play off (4ος τελικός) του Πρωταθλήματος της VOLLEY LEAGUE 2015-2016, με τις αναφορές των Α’ και Β’ Διαιτητών Γεωργουλέα Γεωργίου και Δεληκωστίδη Σωτηρίου.
γ) Το από 28-04-2016 έντυπο καταγραφής του κομισάριου Αντωνούλη Βασίλη.
δ) Την από 28-04-2016 έκθεση του Μπαχά Ιωάννη, παρατηρητή της Δ.Ε.Α.Β.
ε) Την με αριθμ. Ε.Π. 82/13-06-2016 κλήση σε απολογία (κατ’ άρθρο 1, ν.4326/2015).
στ)Το από 04-07-2016 απολογητικό υπόμνημα του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) Πετοσφαίρισης του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΠΑΟΚ) με αρ. εισερχομένου πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΦ./224209/1437/06-07-2016.
ζ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4555/20-07-2016 έγγραφο με την γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
η) Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/241893/29815/2338/1334/20-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού περί «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας – προϋποθέσεις είσπραξης».
3. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου ελήφθησαν υπόψη η σοβαρότητα των επεισοδίων,
η στάση του Τ.Α.Α. και ειδικότερα:
1. Τα εν λόγω συμβάντα αθροιστικώς θεωρούμενα συνιστούν περίπτωση άσκησης βίας και εκφοβισμού εις βάρος των συμμετεχόντων στον αγώνα, αθλητών και συνοδών της φιλοξενούμενης ομάδας, προσβολής και διατάραξης κοινωνικής ειρήνης και είχαν ως άμεση συνέπεια, όπως προκύπτει από το έντυπο καταγραφής του κομισάριου και από το φύλλο αγώνα, τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της συνάντησης και την ολιγόλεπτη διακοπή αυτής.
2. Το Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης «ΠΑΟΚ» δεν φέρει μόνο ευθύνη εκ του νόμου για την τέλεση των επεισοδίων, αλλά αντίθετα του καταλογίζεται υπαιτιότητα, δεδομένου ότι δεν επέτυχε να ελέγξει μερίδα φανατικών οπαδών του, οι οποίοι προέβησαν σε πράξεις βίας και εκφοβισμού των αθλητών και συνοδών της αντίπαλης ομάδας, εξακολουθητικά, προκαλώντας εξ’ αντικειμένου κίνδυνο, κλίμα φόβου και ανασφάλειας για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία τους, δηλαδή δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα έπεσε κροτίδα δυνατού κρότου από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών του Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης «ΠΑΟΚ» , αριστερά των πάγκων με κίνδυνο να τραυματιστούν αθλητές και συνοδοί της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά τη διακοπή μεταξύ του 1ου και του 2ου σετ, οπαδός πέταξε μπουκάλια με νερό προς την πλευρά του αγωνιστικού χώρου στοχεύοντας τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας, επίσης, μεταξύ του 3ου και 4ου σετ οπαδοί έριξαν και πάλι μπουκάλια με νερό προς τον αγωνιστικό χώρο και κατά την αλλαγή γηπέδων στο 5ο σετ οπαδός πέταξε πλαστικό ποτήρι με καφέ προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ομάδας με αποτέλεσμα τη δίλεπτη διακοπή του αγώνα.
3. Το Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης «ΠΑΟΚ» με το υπόμνημά του δεν αμφισβητεί κατ’ ουσίαν την τέλεση των εν λόγω επεισοδίων από οπαδούς του.
4. Από τα στοιχεία του φακέλου δεν προέκυψε η συνδρομή της ελαφρυντικής περίστασης ή της άρσης του λόγου της επιβολής του διοικητικού μέτρου της παρ. 2 του άρθρου 1 τα ου Ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4373/2016.
5. Από το γράμμα του ν.4326/2015, την νομολογία (51 και 564/2016 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) αλλά και το σκοπό του νομοθέτη προκύπτει ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού έχει ιδιαίτερη και αυτοτελή δικαιοδοσία προκειμένου σε σοβαρές περιπτώσεις επεισοδίων βίας να επιλαμβάνεται και να επιβάλει διοικητικές ποινές ανεξάρτητα από την προηγούμενη επιβολή ποινών ή μη, από τα κατ’ ιδίαν πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την επιβολή διοικητικών μέτρων (χρηματικού προστίμου) ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000€), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 2 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α’), σε βάρος του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) Πετοσφαίρισης «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΠΑΟΚ), διότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το εγκαλούμενο Τ.Α.Α. δεν πέτυχε να ελέγξει, δια των εντεταλμένων οργάνων του, μερίδα φανατικών οπαδών του, οι οποίοι προέβησαν σε πράξεις βίας και εκφοβισμού των αθλητών και των συνοδών της αντίπαλης ομάδας πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη τη Μ. Πέμπτη 28-04-2016 και ώρα 19:00 στο
Κ.Γ.ΠΑΟΚ (PAOK SPORTS ARENA), μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ- Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ, με κίνδυνο για την ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των συμμετεχόντων, των εργαζομένων και των λοιπών παρευρισκομένων στην αθλητική συνάντηση, αγαθά τα οποία η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάττει.
2. Το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο θα καταβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και στον ΚΑ Εσόδων 3717 «Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού» (άρθρο 1, ν.4326/2015).
3.Σε περίπτωση ασκήσεως της προσφυγής του άρθρου 1 παρ.7 του ν.4326/15, καλείσθε όπως
προσκομίσετε διπλότυπο παραστατικού, απ΄ όπου προκύπτει ότι έχει γίνει η καταβολή του 50% του επιβληθέντος προστίμου, για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Β. Λαγού
Τηλ : 213 131 6256
Fax : 213 131 6604
ΘΕΜΑ : « Αποδοχή αίτησης θεραπείας του Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης ‘ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ’ (ΠΑΟΚ)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 1 του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/2015), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4373/2016.
γ) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/2015).
στ) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α/2016).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β/2016).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΕΑΕΑ / ΤΕΚΑΕΑΣ / 145027 /10078 / 1854 /322/26-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΠΤΝ4653Π4-ΦΣΒ) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί επιβολής διοικητικών μέτρων κατά της βίας, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ(10.000,00 €), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) σε βάρος του Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΠΑΟΚ).
4.Την από 04-06-2017 και με αριθμ. πρωτ, ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υφ./247856/1844/28-06-2017 αίτηση θεραπείας του Τ.Α.Α.Πετοσφαίρισης «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΠΑΟΚ), με την οποία αιτείται την ανάκληση της ως άνω απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 145/28-07-2017 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα του Τμήματος Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων, της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η αίτηση θεραπείας του Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΠΑΟΚ) από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή της από 04-06-2017 και με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υφ./247856/1844/28-06-2017 αίτηση θεραπείας του Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης « ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» (ΠΑΟΚ), ως ένδειξη επιείκειας προς το Τ.Α.Α. για την αγωνιστική του επιβίωση λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
2. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ /ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/145027/10078/1854/322/26-10-2016
(ΑΔΑ: ΨΠΤΝ4653Π4 - ΦΣΒ) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί επιβολής διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο Τ.Α.Α. Πετοσφαίρισης ‘ΠΑΟΚ’, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €),
.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση καλείτε να προβεί στις δικές της κατά νόμο και αρμοδιότητα ενέργειες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Σ. Ασλαματζίδου
Τηλ: 213 131 6826
Fax: 213 131 6604
ΘΕΜΑ : «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 1 του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
γ) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
ε) του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
στ) του Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
ζ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 2327/Β/29-10-2015).
η) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-9-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή του Νικολάου» (ΦΕΚ 2155/Β/7-10-2015).
2. Τα έγγραφα :
α) Το από 5/12/2016 φύλλο αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015 – ΑΣ ΑΡΗΣ» της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της VOLLEY LEAGUE ΟΠΑΠ περιόδου 2015-2016.
β) Την από 5/12/2015 έκθεση του κ. Εμμανουήλ Κάλλη, κομισάριου του αγώνα.
γ) Την από 7/12/2015 έκθεση του κ. Ιωάννη Μπαχά, παρατηρητή της Δ.Ε.Α.Β.
δ) Το υπ’ αριθμ. 3592/15/2247034/6-12-2015 έγγραφο αναφοράς συμβάντων της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
ε) Την 61/22-3-2016 κλήση σε απολογία (κατ’ άρθρο 1, ν.4326/2015).
στ)Το από 3/5/2016 απολογητικό υπόμνημα του ΤΑΑ με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015» με αρ.εισερχομένου πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΦΥΠ./179517/1232/1-6-2016.
ζ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4518/7-7-2016 έγγραφο με την γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
η) Το υπ’ αριθμ.. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/241893/29815/2338/1334/20-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού περί «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας – προϋποθέσεις είσπραξης».
3. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου ελήφθησαν υπόψη η σοβαρότητα των επεισοδίων, η
στάση της Π.Α.Ε., και ειδικότερα:
α) Στα περιγραφόμενα στα ανωτέρω έγγραφα συμβάντα τα οποία έλαβαν μέρος κατά τη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή ο αγώνας διεκόπη στο τρίτο σετ διότι άγνωστοι οπαδοί του «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015» οι οποίοι βρίσκονταν στην κερκίδα των οργανωμένων, έφτυναν τον παίκτη του Άρη με το Νο 18 (Τζελάτι) όπου βρισκόταν για σερβίς, ενώ από την κεντρική κερκίδα, οπαδός της εγκαλούμενης ομάδας, εκτόξευσε εντός του αγωνιστικού χώρου και προς το διαιτητή πλαστικό κάδο απορριμμάτων με αποτέλεσμα να έχουμε ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα, αποτελούν ενέργειες που συνιστούν σοβαρή περίπτωση τέλεσης επεισοδίων βίας εις βάρος των αθλητών και εργαζομένων του αγώνα, με περαιτέρω κίνδυνο να προκληθεί σωματική βλάβη ή προσβολή της υγείας των ανωτέρω.
β) Το ΤΑΑ με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015» με το υπόμνημά του, δεν αμφισβητεί κατ’ ουσίαν την τέλεση των εν λόγω επεισοδίων από οπαδούς του και δε φέρει μόνον ευθύνη εκ του νόμου για την τέλεση επεισοδίων, αλλά αντίθετα της καταλογίζεται υπαιτιότητα, δεδομένου ότι δεν επέτυχε να ελέγξει μερίδα φανατικών οπαδών της οι οποίοι προέβησαν σε πράξεις βίας και εκφοβισμού των αθλητών της αντίπαλης ομάδας εξακολουθητικά και των διαιτητών, παρά τις συστάσεις από τα μεγάφωνα και την προκληθείσα διακοπή της συνάντησης, όπως προκύπτει από την έκθεση του κομισάριου, το φύλλο αγώνα, καθώς και από την αναφορά συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και την έκθεση του παρατηρητή της Δ.Ε.Α.Β.
γ) Από το γράμμα του ν.4326/2015 τη νομολογία (Αποφάσεις 51/2016 και 564/2016 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) αλλά και το σκοπό του νομοθέτη προκύπτει ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού έχει ιδιαίτερη και αυτοτελή δικαιοδοσία προκειμένου σε σοβαρές περιπτώσεις επεισοδίων βίας να επιλαμβάνεται και να επιβάλει διοικητικές ποινές ανεξάρτητα από την προηγούμενη επιβολή ποινών ή μη, από τα κατ’ ιδίαν πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την επιβολή προστίμου ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 2 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α’), σε βάρος του ΤΑΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ πετοσφαίριση 2015», διότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει σοβαρή περίπτωση τέλεσης επεισοδίων από οπαδούς της, λόγω μη επαρκούς λήψης μέτρων πρόληψης και αποτροπής σοβαρών φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, στον αγώνα που
διεξήχθη το Σάββατο, 5/12/2016 και ώρα 18:00, στο ΕΑΚ Μίκρας, στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League ΟΠΑΠ περιόδου 2015-2016, με Το «Α.Σ ΑΡΗΣ» τα οποία προκάλεσαν κίνδυνο για τη ζωή, την σωματική ακεραιότητα και την υγεία αθλητών, εργαζομένων και φιλάθλων, αγαθά τα οποία η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάττει.
2. Το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο θα καταβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και στον ΚΑ Εσόδων 3717 «Έσοδα από την επιβολή διοικητικών μέτρων κατά της βίας στο χώρο του αθλητισμού» (άρθρο 1, ν.4326/2015).
3.Σε περίπτωση ασκήσεως της προσφυγής του άρθρου 1 παρ.7 του ν.4326/15, καλείστε όπως προσκομίσετε διπλότυπο παραστατικού, απ΄ όπου προκύπτει ότι έχει γίνει η καταβολή του 50% του επιβληθέντος προστίμου, για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ__

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Ελ. Δημητρέλλου
Τηλ : 213 131 6256
Fax : 213 131 6604
ΘΕΜΑ : «Αποδοχή αίτησης θεραπείας του ΤΑΑ με την επωνυμία «Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 1 του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/2015), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4373/2016.
γ) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) και του ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/2015).
στ)του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/ Α/2016).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β/2016).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/252824/17980/2607/493/29-07-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΧ74653Π4-ΜΧΕ) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί επιβολής διοικητικών μέτρων κατά της βίας, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015) σε βάρος του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015».
4. Την από 02-09-2017 και με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υφ/398270/2540/14-09-2017 αίτηση θεραπείας του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», με την οποία αιτείται την ανάκληση της ως άνω απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το αριθμ. 153/04-10-2017 ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων, της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η αίτηση θεραπείας Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή της από 02-09-2017 και με αριθμ. πρωτ, ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υφ/398270/2540/14-09-2017 αίτηση θεραπείας του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015», ως ένδειξη επιείκειας προς το Τ.Α.Α. για την αγωνιστική του επιβίωση, λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
2. Την ανάκληση της  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/252824/17980/2607/493/29-07-2016 (ΑΔΑ:7ΡΧ74653Π4-ΜΧΕ) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί επιβολής διοικητικών μέτρων κατά της βίας, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), σε βάρος του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2015».
Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, να προβεί στις δικές της κατά νόμο και αρμοδιότητα ενέργειες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου