Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΑΣΕΑΔ 5/2018, Καταχρηστική και μη νόμιμη η αυθαίρετη παράλειψη ορισμού διαιτητού σε αγώνες από την ΚΕΔ/ΕΟΚ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/19-01-2018
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ B΄
Αποτελούμενο από τους ……………………..
Συνεδρίασε δημόσια στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα 101 του Υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι, με την παρουσία και της Γραμματέως, ………………………, για να δικάσει την από …………….., με αριθμό ……………….., προσφυγή:
Του προσφεύγοντος:    …………, κάτοικου Θεσσαλονίκης (οδός Μητροπολίτου Ιωσήφ 6) ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ………...
Των καθ’ ων η προσφυγή: 1) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), που εδρεύει στο Μαρούσι, Αττικής (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, Λεωφ. Κηφησίας 37) και 2) της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ελληνικής Καλαθοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Κ.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, Λεωφ. Κηφησίας 37), οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ……………….
Η υπό κρίση από ……………. προσφυγή κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Συμβουλίου τούτου και έλαβε αριθμό κατάθεσης ……………... Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό ………….
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.2725/1999, που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες που παρόντος Συμβουλίου «Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών : α)κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και Ομοσπονδιών. Β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω Ενώσεων, Επαγγελματικών Συνδέσμων, ή Ομοσπονδιών που προβλέπονται από το Καταστατικό τους, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους Συμβούλια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφόσον αφορούν αα) την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ββ)…γγ)… ή  δδ) την εφαρμογή των νόμων  και των κανονιστικών διατάξεων». Επίσης, στο άρθρο 126 παρ. 1 του ιδίου νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση……Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται έως την ημέρα της συζήτησης και η καταβολή παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή μερικής παραδοχής της προσφυγής. Αν απορριφθεί στο σύνολο της  η προσφυγή, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του , κατά το άρθρο 36 του παρόντος ειδικού λογαριασμού της Γ.Γ.Α………».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 (κανονισμοί) του Ν. 2725/1999 (Ερασιτεχνικός – Επαγγελματικός Αθλητισμός κλπ.), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 74 Ν. 3057/2002 ορίζεται «Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας Ομοσπονδίας…..». Στο άρθρο 44 δε (Όργανα διαιτησίας – κωλύματα)του παραπάνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3057/2002 ορίζεται «1. Κάθε αθλητική Ομοσπονδία που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος θεσπίζεται και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων της διαιτησίας και γενικά των διαιτητών. 2. Ειδικότερα ο κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι : α) στην αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ,Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Σε περίπτωση δε που, για οποιονδήποτε λόγο, λήξει η θητεία του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας λήγει και η θητεία των μελών της Κ.Ε.Δ.. Συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδος….». Με βάση τις διατάξεις αυτές ψηφίστηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) ο κανονισμός διαιτησίας, ο οποίος ορίζει τα εξής: Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) (Κεφάλαιο Α΄ αρ.1 παρ.1). Η Κ.Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας, των κομισάριων και των λοιπών οργάνων διαιτησίας (μέλη γραμματείας αγώνων) όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων Ελλάδας (Κεφάλαιο Α. αρ. 1 παρ. 5). Κεφάλαιο Β΄ Διαιτητές. Διάκριση διαιτητών. Β΄ Διαιτητές Εθνικών Κατηγοριών. 1. Διαιτητές Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Οι διαιτητές της κατηγορίας αυτής έχουν δικαίωμα να διευθύνουν όλους τους αγώνες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. 2. Διαιτητές Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. Οι διαιτητές της κατηγορίας αυτής έχουν δικαίωμα να διαιτητεύουν εκτός των προηγούμενων αγώνων, αγώνες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών ως και Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας. 3. Διαιτητές Α΄ Εθνικής Κατηγορίας. Οι διαιτητές της κατηγορίας αυτής προέρχονται από το σώμα των διαιτητών Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, εφόσον έχουν επιτύχει στο διάστημα δύο (2) αγωνιστικών περιόδων τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Κ.Ε.Δ.. 4. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ. όλοι οι διαιτητές της ανώτερης κατηγορίας μπορούν να διαιτητεύουν αγώνες της κατώτερης κατηγορίας». Από τις διατάξεις αυτές του κανονισμού διαιτησίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας Ομοσπονδίας, συνάγεται ότι οι διαιτητές που ανήκουν στην Α΄ κατηγορία έχουν δικαίωμα να διαιτητεύουν στους αγώνες της κατηγορίας αυτής, καθώς και σε αγώνες κατώτερων κατηγοριών, έπειτα από απόφαση της Κ.Ε.Δ., ενώ, αντίστοιχα, η Κ.Ε.Δ. έχει δικαίωμα να ορίζει διαιτητές μίας κατηγορίας σε αγώνες της κατηγορίας αυτής, καθώς και διαιτητές μίας κατηγορίας σε αγώνες κατώτερης κατηγορίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων ………………….. ζητά, για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους, α) να κριθεί ότι είναι παράνομη η παράλειψη της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ. να τον ορίζει ως διαιτητή στους αγώνες των Ελληνικών Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης που ανήκουν στις αρμοδιότητές της, β) να διαταχθεί η πρώτη των καθ’ ων, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), να απέχει από οποιανδήποτε ενέργεια χειραγώγησης και επηρεασμού της δεύτερης αυτών (Κ.Ε.Δ.) προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού του, κατά τα ανωτέρω, από τις διοργανώσεις της αρμοδιότητάς της και γ) να διαταχθεί η δεύτερη των καθ’ ων (Κ.Ε.Δ.) να τον ορίζει στο εξής ως διαιτητή των αγώνων Καλαθοσφαίρισης των Ελληνικών Πρωταθλημάτων και των εν γένει διοργανώσεων αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τα προσόντα του και την θέση του ως διεθνούς διαιτητού. Η άνω προσφυγή έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον αυτού του Συμβουλίου (άρθρα 123, 124 περ. α΄ και β΄, 126 παρ.1 του Ν. 2725/1999, όπως νυν ισχύουν). Επομένως, εφόσον έχει καταβληθεί  και το νόμιμο παράβολο που προβλέπεται από το άρθρο 126 παρ. 1 του άνω νόμου (βλ. το υπ’ αριθ. 17184491095712290010 e-παράβολο και την από 30-10-2017 εντολή πληρωμής της Τράπεζας Eurobank) είναι παραδεκτή και πρέπει να εξετασθεί η ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την κατάθεση του μάρτυρα ………………. που εξετάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, το από 4-11-2017 υπόμνημα (κατάθεση) του ………………., στο οποίο βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και το οποίο προσκομίζει ο προσφεύγων και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση της προσφυγής και διαλαμβάνονται στα έγγραφα υπομνήματά τους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη των καθ’ ων η προσφυγή, Ομοσπονδία, με την επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)», είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου), που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επ. του Αστικού Κώδικα (άρθρο 19 του Ν. 2725/1999). Σε κάθε αθλητική Ομοσπονδία ομαδικού αθλήματος λειτουργούν τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ως άνω νόμου όργανα διαιτησίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δεύτερη της καθ’ ων Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), οι αποφάσεις της οποίας είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου οργάνου. Ειδικότερα τα μέλη αυτής κατά ποσοστό 50% +1, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτής, ορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ενώ τα λοιπά μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι η επιλογή, αξιολόγηση και προαγωγή των διαιτητών Εθνικών Πρωταθλημάτων από κατηγορία σε κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σ’ αυτήν από το Δ.Σ.  της Ομοσπονδίας. Με βάση τα εκτεθέντα από το διορισμό και την τοποθέτηση των μελών της Κ.Ε.Δ. στην παραπάνω απασχόληση, που αποβλέπει στη διεκπεραίωση του έργου της, δημιουργείται σχέση πρόστησης μεταξύ της πρώτης των καθ’ ων η προσφυγή και των μελών της δεύτερης αυτών, Κ.Ε.Δ., που θεωρούνται προστηθέντες αυτής, χωρίς να είναι αναγκαίο να υπάρχει σχέση πλήρους εξάρτησης αυτών, αλλ’ αρκούντος του ότι αυτοί (προστηθέντες) υπόκεινται στις γενικές οδηγίες ή εντολές ή στην επίβλεψη της πρώτης των καθ’ ων Ομοσπονδιών (προστήσασας) κατά την εκτέλεση της εργασίας που τους έχει ανατεθεί κατά τις προεκτεθείσες σκέψεις. Κριτήρια για την επιλογή από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) ενός διαιτητή Καλαθοσφαίρισης, ο οποίος εντάσσεται στην Α΄ Εθνική Κατηγορία, να διευθύνει αγώνα της κατηγορίας αυτής, είναι η αξιοπιστία, η αμεροληψία του, το να έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια προηγουμένως σε τοπικό επίπεδο, να έχει γενικότερα εμπειρία στο χώρο της διαιτησίας, καθώς και το επίπεδο των αξιολογήσεων αυτού, οι οποίες διενεργούνται για όλους τους διαιτητές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των διαιτητών γίνεται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Αύγουστο, σε αγωνιστικό και θεωρητικό επίπεδο, όπως και από το τοπικό έως το διεθνές επίπεδο, από την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Δ.Κ.Ε.). Η τελευταία καταρτίζει κατάλογο διαιτητών, κατατάσσει αυτούς ανά κατηγορία και αποστέλλει τον κατάλογο στην πρώτη των καθ’ ων Ομοσπονδία, η οποία στην συνέχεια, δια της δεύτερης των καθ’ ων Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), ορίζει το διαιτητή για τον κάθε αγώνα καλαθοσφαίρισης. Βαρύνουσα σημασία, επίσης, για την επιλογή ενός διαιτητή έχει η προσωπικότητα αυτού, να είναι συνεπής στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και να μην έχει καταδικασθεί για πειθαρχικό παράπτωμα. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο προσφεύγων είναι διαιτητής καλαθοσφαίρισης από τον Σεπτέμβριο του έτους 1994, οπότε αποφοίτησε από τη Σχολή Διαιτησίας του ΣΔΚΘ. Έκτοτε παρακολουθεί ετήσια σεμινάρια και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Δ.Κ.Ε.). Την εν λόγω δραστηριότητά του, ως διαιτητή, την ασκεί παράλληλα με το επάγγελμά του, καθώς είναι απόφοιτος του 2ου Λυκείου Καλαμαριάς, γνωρίζει δε την Αγγλική και Ισπανική Γλώσσα, και προετοιμάζει νέους διαιτητές Καλαθοσφαίρισης διοργανώνοντας σεμινάρια σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 1998 έγινε διαιτητής Εθνικών κατηγοριών και τον Σεπτέμβριο του έτους 2004 αξιολογήθηκε Διαιτητής στην Α1΄ Εθνική Κατηγορία και διαιτήτευσε περισσότερους από 260 αγώνες στην Α1΄ Εθνική Κατηγορία (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.- επαγγελματική λίγκα), μεταξύ αυτών σε 15 τελικούς στην Α1΄ Εθνική Κατηγορία και σε 3 τελικούς Κυπέλου Ελλάδας Ε.Ο.Κ.. Τον μήνα Μάιο του έτους 2006 απονεμήθηκε σ’ αυτόν ο τίτλος του διεθνή διαιτητή, αφού προηγουμένως υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης FIBA, έκτοτε δε έχει διαιτητεύσει, ως διεθνής πλέον διαιτητής, σε διεθνείς αγώνες όλων των κατηγοριών, τόσο σε σωματειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει συμμετάσχει, ως διεθνής διαιτητής, σε περισσότερους από 200 αγώνες FIBA σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων F4 (final four)  και τελικούς ανδρικών και γυναικείων Πρωταθλημάτων, ενώ κάθε καλοκαίρι ορίζεται από την FIBA σε Τουρνουά Εθνικών Ομάδων όλων των ηλικιών με πολλές συμμετοχές στους τελικούς αυτών, η παρουσία του δε είναι ανελλιπής κάθε χρόνο σε κάποιο διεθνές πρωτάθλημα, αφού προηγουμένως αντιμετωπίζει με επιτυχία εξετάσεις κανονισμού και φυσικής κατάστασης (τεστ FIBA), όπως έγινε τον Ιανουάριο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2017. Τον Ιούλιο του 2010 ο προσφεύγων εκλέχθηκε από την Euroleague στη λίστα των 57 Διαιτητών της 1ης διοργάνωσης (συμπεριλαμβανομένου και του EUROCUP) και έκτοτε μέχρι την άσκηση της ένδικης προσφυγής του έχει διαιτητεύσει περισσότερους από 250 αγώνες Euroleague, και EUROCUP, με σημαντικό σταθμό στην καριέρα του τον τελικό του EUROCUP τον Απρίλιο του 2015. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο προσφεύγων, διεθνής διαιτητής Καλαθοσφαίρισης, κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, κατετάγη από την Κ.Ε.Δ., η οποία αποδέχθηκε την αξιολόγηση της Ο.Δ.Κ.Ε., στον κατάλογο διαιτητών της Α1΄ Εθνικής Κατηγορίας του Πρωταθλήματος Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και συμμετείχε μόνο σε έναν αγώνα στην 1η αγωνιστική, στις 9-10-2016, ως πρώτος διαιτητής, η βαθμολόγηση δε της παρατήρησης που του έγινε από τον παρατηρητή των εν λόγω αγώνων για την απόδοσή του, ήταν άριστα. Κατόπιν αυτού και αφού ο προσφεύγων είχε ήδη διαιτητεύσει σε αγώνες του EUROCUP, στις 12-10-2016, αμέσως, η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ. έπαυσε να τον ορίζει σε οποιονδήποτε αγώνα όλων των εθνικών πρωταθλημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, αποκλείοντας τον έτσι από τα Ελληνικά πρωταθλήματα, προφανώς λόγω της συμμετοχής του σε αγώνες EUROCUP για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
 Μάλιστα, στις 28-09-2017 η Ε.Ο.Κ. απέστειλε έγγραφο με ημερομηνία 27-9-2017 και υπογραφή του Γ.Γ. της Ομοσπονδίας ………………, στο οποίο ενημερώνει την VTB League σχετικά με τους διαιτητές που μπορεί να χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημά της. Στη λίστα αυτή με αλφαβητική σειρά υπάρχουν όλα τα ονόματα των Ελλήνων ενεργών διαιτητών της FIBA, εκτός από αυτό του προσφεύγοντος και άλλων τριών διαιτητών, που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα EUROCUP. Στις 4-10-2017 ο προσφεύγων απέστειλε επιστολή στην Ε.Ο.Κ., με θέμα την παροχή πληροφοριών για τους λόγους παράλειψής του από την ως άνω λίστα, πλην όμως δεν έλαβε καμία απάντηση, όπως δεν έλαβε απάντηση και σε άλλες αιτιάσεις του προς την καθ’ ης για την παράλειψή της να τον διορίζει στους αγώνες στης Α1΄ κατηγορίας στην Ελλάδα.
 Με βάση τα προεκτεθέντα η συμπεριφορά της πρώτης των καθ’ ων η προσφυγή Ε.Ο.Κ. αποτελεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματός της να μην τον ορίζει, μέσω του οργάνου της, της δεύτερης των καθ’ ων Κ.Ε.Δ., ως διαιτητή σε αγώνες της Α1΄ κατηγορίας, κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, δεδομένου ότι υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον εν γένει σκοπό αυτού (δικαιώματος), ενώ δημιουργήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κατάσταση μη ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντίληψης του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Ειδικότερα, η συμπεριφορά τους ήταν μειωτική και απαξιωτική για τον προσφεύγοντα, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι διεθνής διαιτητής, αγωνίζεται σε διεθνείς αγώνες και έχει τη διεθνή καταξίωση. Επιπλέον έχει συνέπειες στην καριέρα του ως διεθνή διαιτητή, αφού για την πρόοδο του είναι απαραίτητη η συμμετοχή του και η εξέλιξή του σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου η συμπεριφορά αυτή των καθ’ ων η προσφυγή δημιούργησε στον κόσμο που περιβάλλει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης αρνητική εντύπωση για τις ικανότητες του προσφεύγοντος, ως διαιτητή.
Επιπρόσθετα αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά των προστηθέντων της πρώτης των καθ’ ων είναι και υπαίτια, καθόσον τα μέλη του οργάνου της (Κ.Ε.Δ.) από πρόθεση δεν διορίζουν τον προσφεύγοντα, ως διαιτητή σε αγώνες Α1΄ κατηγορίας, αν και έχει συμπεριληφθεί στους σχετικούς πίνακες διεθνών διαιτητών, γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό τον απομονώνουν ως διεθνή διαιτητή, εμποδίζουν την αθλητική του εξέλιξη και γενικά του προσβάλουν την προσωπικότητα. Άλλωστε δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι αποκλεισμού του, όπως π.χ. τιμωρία του για πειθαρχικό παράπτωμα ή απουσία του από τις αγωνιστικές – αθλητικές του υποχρεώσεις ή αρνητική του αξιολόγηση. Ο ισχυρισμός των καθ’ ων η προσφυγή ότι ο προσφεύγων, με δική του ελεύθερη βούληση, επέλεξε τον συγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα της EUROLEAGUE να παρέχει τις υπηρεσίες του, έναντι αδράς αμοιβής, ο οποίος (φορέας) τηρεί επιθετική πολιτική κατά της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIBA) και των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, με κορύφωση τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων και μάλιστα χωρίς να αιτηθεί και να λάβει σχετική άδεια από την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ., με συνέπεια την ως άνω συμπεριφορά των καθ’ ων η προσφυγή προς αυτόν, ελέγχεται αβάσιμος και απορριπτέος. Και τούτο διότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) ουδέποτε ενημέρωσε εγγράφως τον προσφεύγοντα και άλλους διαιτητές ότι σε περίπτωση συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα της EUROLEAGUE  θα υπάρξουν κυρώσεις εναντίον τους, ή οποιαδήποτε μορφή ποινής, ή αποκλεισμού από το πρωτάθλημα της Α1΄ κατηγορίας, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) ουδέποτε ζήτησε εγγράφως από τις οικείες ομοσπονδίες την τιμωρία των διαιτητών τους εξαιτίας της συμμετοχής της στα πρωταθλήματα της EUROLEAGUE. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον αποδείχθηκε ότι η παράλειψη των αρμοδίων οργάνων των καθ’ ων να ορίζουν τον προσφεύγοντα, ως διεθνή διαιτητή, διαιτητή στους αγώνες των Ελληνικών Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης, είναι καταχρηστική, πρέπει κατά παραδοχή του σχετικού λόγου της υπό κρίση προσφυγής να γίνει δεκτή η ένδικη προσφυγή στην ουσία της και να αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο τούτο ότι είναι μη νόμιμη η ως άνω παράλειψη της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ. να ορίζει τον προσφεύγοντα ως διαιτητή στους αγώνες των Ελληνικών Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης που ανήκουν στην αρμοδιότητά της.
Τέλος, πρέπει να επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο στον προσφεύγοντα. Τα αιτήματα του προσφεύγοντος να διαταχθεί η πρώτη καθ’ ων να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χειραγώγησης και επηρεασμού της δεύτερης αυτών Κ.Ε.Δ.  προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού του προσφεύγοντος από τις διοργανώσεις της αρμοδιότητας της, καθώς και να διαταχθεί η δεύτερη των καθ’ ων Κ.Ε.Δ. να τον ορίζει ως διαιτητή αγώνων Καλαθοσφαίρισης των Ελληνικών Πρωταθλημάτων και εν γένει διοργανώσεων της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα προσόντα του και τη θέση του ως διεθνούς διαιτητή, ελέγχονται ως αβάσιμα και απορριπτέα, διότι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά του Συμβουλίου τούτου.
ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την από ………….. προσφυγή.
Αναγνωρίζει ότι είναι μη νόμιμη η παράλειψη της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Κ.  να ορίζει τον προσφεύγοντα ως διαιτητή στους αγώνες των Ελληνικών Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης της αρμοδιότητάς της.
Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στο Μαρούσι στις 18-01-2018 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 19-01-2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου