Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΑΣΕΑΔ 66/2018, Υβριστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο ως λόγος στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  66 / 29-6-2018
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Αποτελούμενο από τους Αικατερίνη Καρφάκη, Πρόεδρο, Ιωάννα Χατζάκη – Εισηγήτρια, Αναστασία Παρούση, Μαρία Χρυσού και Γεώργιο Δούβα, Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια στις 26 Απριλίου 2018 στα Γραφεία του, στην Αθήνα, (Λεωφ. Α. Παπανδρέου αριθμ. 37), με την παρουσία και της Γραμματέως Διονυσίας Ρωμανού, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
            Των προσφευγόντων: 1) Π.Δ, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής και 2) Π.Τ, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Πέππα.
            Της καθ’ ης η προσφυγή: Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Ζορμπά.     
            Της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ της καθ’ ης: Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Παναγόπουλο.            
            Η υπό κρίση από 23.3.2018 προσφυγή κατατέθηκε στην Γραμματεία του Συμβουλίου με αριθμό κατάθεσης 28/23.3.2018. Ακολούθως, οι προσφεύγοντες κατέθεσαν στην Γραμματεία του Συμβουλίου τους από 23.4.2018 προσθέτους λόγους προσφυγής, που παρελήφθησαν αυθημερόν.  
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 2 και συζητήθηκε, αφού οι πληρεξούσιοι εκπρόσωποι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν και στα έγγραφα υπομνήματά τους και η προσθέτως παρεμβαίνουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η ασκηθείσα προφορικώς παρέμβασή της υπέρ της καθ’ ης και να απορριφθεί η προσφυγή.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο κατ’ άρθρο 126 παρ. 1 του ν. 2725/99 (βλ. το υπ’ αριθ.198315944958 0521 0091 ηλεκτρονικό παράβολο σε συνδυασμό με το από 22.3.2018 αποδεικτικό πληρωμής EUROBANK) και, οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση της υπ’ αριθ.2/2018 αποφάσεως της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), που εκδόθηκε επί καταγγελίας της προσθέτως παρεμβαίνουσας σε βάρος τους, με την οποία (απόφαση), η Επιτροπή επέβαλε α) στην πρώτη προσφεύγουσα ποινή διετούς στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας και β) στον δεύτερο προσφεύγοντα ποινή στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας έξι μηνών με αναστολή τριών ετών. Με το περιεχόμενο αυτό, η προσφυγή εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 123, 124 περ.δ, 126 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, όπως αντίστοιχα τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 43, 44 και 46 του Ν. 3057/2002 και έχει ασκηθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως, απορριπτόμενου ως αλυσιτελούς του ισχυρισμού σχετικά με την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Εξάλλου, οι υποβληθέντες στην Γραμματεία του Συμβουλίου στις 23.4.2018 πρόσθετοι λόγοι προσφυγής πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως, κατ’ άρθρο 131 ΚΔΔ, που εφαρμόζεται και στην προκείμενη διαδικασία, αφού κατατέθηκαν μόλις τρεις (3) μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συζήτηση της προσφυγής. 
2. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, ασκήθηκε παραδεκτά πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ ης από την «Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος» (Ο.Μ.Α.Ε.), με την οποία η παρεμβαίνουσα αθλητική ομοσπονδία, έχουσα άμεσο έννομο συμφέρον, αφού υπέβαλε την καταγγελία επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ζητεί την απόρριψη της προσφυγής. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω, συνεκδικαζόμενη με την προσφυγή.
3. Με την κρινόμενη προσφυγή προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα ως εκδοθείσα αναρμοδίως κατά χρόνο, κατά παράβαση του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 2725/99, αφού από την κατάθεση της καταγγελίας σε βάρος των προσφευγόντων στις 10.3.2017 μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης στις 13.3.2018 παρήλθε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί. Και τούτο γιατί, ναι μεν κατ’ άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 2725/99 η Ε.ΦΙ.Π., Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. που είναι ν.π.δ.δ., επιλαμβάνεται καταγγελίας εντός δύο (2) μηνών, πλην όμως η προθεσμία αυτή για την έκδοση αποφάσεως είναι, κατ’ άρθρο 10 παρ. 5 του ν.2690/1999 (Α’ 45) ενδεικτική, ενόψει και του ότι όπως εκτίθεται από την καθ’ ης και δεν αμφισβητείται από τους προσφεύγοντες, συνέτρεξαν εξαιρετικές περιστάσεις ένεκα των οποίων δεν ήταν δυνατή η έκδοση αποφάσεως επί της καταγγελίας, οι οποίοι συνίστανται σε αδυναμία συγκροτήσεως της καθ’ ης μετά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 26-9-1955 β.δ. «Περί του Κανονισμού της φιλάθλου ιδιότητας», «φίλαθλος θεωρείται πας όστις αγαπά την γυμναστικήν, ή την αγωνιστικήν και όστις επιδιώκει την προαγωγήν τούτων, υπό την ιδιότητα του διοικούντος τα γυμναστικά ή αγωνιστικά σωματεία, συνδέσμους, ενώσεις και ομοσπονδίες, του μέλους αυτών και του άρχοντος, του κριτού, του διαιτητού, του ιατρού αγώνων και του αρχηγού ομάδος, είτε επιδίδεται εις σωμασκία ή ενεργώς ασκεί άθλημα τι υπό την ιδιότητα του ασκουμένου ή του αθλητού, είτε τυγχάνει απλούς φίλος των πάσης φύσεως γυμναστικών και αγωνιστικών εκδηλώσεων. Ο φίλαθλος εις πάσαν περίπτωσιν και υπό οιανδήποτε ιδιότητα, δέον να κινείται εξ ειλικρινούς προς την άσκησιν ή την άθλησιν αγάπης και να μην αποβλέπει εις την δια της ασκήσεως ή της αθλήσεως ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπον αναμίξεώς του εις τα αθλητικά πράγματα απόκτησιν υλικού τινός οφέλους ή βελτίωσιν της οικονομικής του θέσεως και να επιδεικνύει εν τη κοινωνία ανεπίληπτον από απόψεως ήθους και συμπεριφοράς διαγωγήν». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ιδίου ανωτέρω κανονισμού, «οι διοικούντες τα πάσης φύσεως γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία κ.λ.π., τα μέλη αυτών και οι άρχοντες, οι κριταί, οι διαιτηταί, οι ιατροί αγώνων και οι αρχηγοί γυμναστικών και αγωνιστικών ομάδων, εκτός των εν άρθρω 1 του παρόντος μνημονευομένων προϋποθέσεων της φιλάθλου ιδιότητος, δέον επιπλέον εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των να μην έρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπον εις ουσιαστικήν αντίθεσιν προς τας αρχάς του φιλάθλου πνεύματος». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου β.δ. «Η Ε.Φ.Ι. εις περίπτωσιν διαπιστώσεως παραβάσεως παρ’ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου των διατάξεων περί κανονισμού φιλάθλου ιδιότητος δύναται να στερή τούτο της φιλάθλου ιδιότητος διά χρονικόν διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών έως διά βίου. Μετά την πάροδον διετίας δύναται η Ε.Φ.Ι. να αποδώση την φίλαθλον ιδιότητα εις τον στερηθέντα ταύτης, πλην της περιπτώσεως δωροδοκίας ή δωροληψίας και τη αιτήσει του εφ’ όσον ούτος κατά το διετές τούτο χρονικόν διάστημα επεδείξατο διαγωγήν σύμφωνον προς τας υγιείς αθλητικάς αρχάς και τας αθλητικάς παραδόσεις». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 και 2 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», «οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές αγωνιστικές ή γυμναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους (παρ. 1). Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών, προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) (παρ. 2). Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι κανόνες περί φίλαθλης ιδιότητας, δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση σε κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής φύσης διοικητική ποινή, όντας ουσιαστικά μηχανισμοί αποβολής (προσωρινής ή οριστικής) από την αθλητική κοινότητα αυτών που υποπίπτουν σε σοβαρά αντιαθλητικά παραπτώματα. 
5. Στην προκείμενη περίπτωση από  την επανεκτίμηση όλων των υποβληθέντων ενώπιον του Συμβουλίου ισχυρισμών και εγγράφων εκ μέρους των διαδίκων – εκτός της προσκομισθείσας από την προσθέτως παρεμβαίνουσα υπ’ αριθ.19683/30.4.2018 ένορκης βεβαίωσης του Αναστάσιου Καρκάνη ενώπιον της συμβολαιογράφου Ξάνθης Αικατερίνης Σπυρίδωνος Παγουλάτου, που δεν αποτελεί κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 147 παρ.1 περ.στ και 185 Κ.Δ.Δ. νόμιμο αποδεικτικό μέσο, καθόσον λήφθηκε από πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα «μάρτυρα», αλλά διαδίκου (Γενικού Γραμματέα της προσθέτως παρεμβαίνουσας) –προέκυψαν κατά την κρίση του Συμβουλίου τα εξής: Οι προσφεύγοντες είναι αθλητές μηχανοκίνητου αθλητισμού και ενόψει της ιδιότητάς τους αυτής επιλήφθηκε η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος για ενδεχόμενη προσβολή του φιλάθλου πνεύματος εκ μέρους τους, κατόπιν αναρτήσεών τους στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, στις 10.3.2017 κατατέθηκε στην Ε.ΦΙ.Π. καταγγελία σε βάρος των προσφευγόντων από την προσθέτως παρεμβαίνουσα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο Δημήτριο Μιχελακάκη και τον Γενικό Γραμματέα Αναστάσιο Καρκάνη, με την οποία εκτίθεται ότι κοινοποιήθηκαν στην καταγγέλλουσα τρεις αγωγές ενεργών μελών της σε βάρος των προσφευγόντων με αφορμή αναρτήσεις τους και ζητήθηκε η οριστική αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητας από τους προσφεύγοντες και η επιβολή δια βίου απαγόρευσης σ’ αυτούς να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αθλητικές εκδηλώσεις της καταγγέλλουσας. Στο έγγραφο της καταγγελίας επισυνάφθηκαν τρεις αγωγές που κατατέθηκαν σε βάρος των προσφευγόντων και του Θ.Δ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δη, η υπ’ αριθ.καταθ.76397/6636/16 αγωγή του Δημητρίου Βερούτη, η υπ’ αριθ.καταθ.76401/6637/16 αγωγή του Λαυρέντιου (Λώρη) Μελετόπουλου και η υπ’ αριθ.καταθ.76409/6639/16 αγωγή της Άννας (Ανίτας) συζ. Νικολάου Πασαλή (η οποία στρέφεται κατά της 1ης προσφεύγουσας μόνο). Με τις εν λόγω αγωγές επιδιώκεται η επιδίκαση στους ενάγοντες εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης τους, συνεπεία προσβλητικών για την τιμή και την υπόληψή τους αναρτήσεων στο διαδίκτυο εκ μέρους των εναγομένων. Επί των αγωγών αυτών δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τελεσίδικες αποφάσεις και αυτές εκκρεμούν. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.ΦΙ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 2725/99 επιλήφθηκε της καταγγελίας, ώστε να κρίνει αν οι συμπεριφορές των προσφευγόντων προσβάλλουν ή όχι τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος με αφορμή τις ασκηθείσες, ως άνω, αγωγές και δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στην κρινόμενη υπόθεση αν πριν από την κατάθεση της καταγγελίας ελήφθη νομίμως σχετική απόφαση του Δ.Σ. της καταγγέλλουσας ή όχι, όπως αβασίμως προβάλλουν οι προσφεύγοντες. Περαιτέρω, μετά από ακρόαση των καταγγελλομένων και ήδη προσφευγόντων, η καθ’ ης εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, στην οποία διέλαβε, μεταξύ άλλων, ότι αφορμή για τις επίμαχες δημόσιες αναρτήσεις των καταγγελλομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν η απώλεια του τίτλου του πρωταθλήματος για τον 2ο προσφεύγοντα, κατόπιν της 3ης Αναβάσεως Αττικής στην περιοχή Δερβενοχωρίων Αττικής στις 1.11.2015, στην οποία συμμετείχε με συνοδηγό την 1η προσφεύγουσα, ότι «..εκ των προσκομισθέντων σχετικών εγγράφων των καταγγελλομένων δεν προκύπτουν σχολιασμοί τους προς τον κ. Βερούτη και την κα Πασαλή, ενώ εκ των σχετικών εγγράφων υποστηρικτικών της υπεράσπισής των προκύπτει πληθώρα συνομιλιών με εκατέρωθεν υβριστικά, ειρωνικά, δυσφημιστικά σχόλια μεταξύ της κας Π.Δ και του κου Λ. Μελετόπουλου, ενώ παρεμβάσεις εκάστοτε αποπειράται ο κος Π.Τ ιδίως προς υπεράσπιση της κ. Π.Δ, η οποία τυγχάνει σύντροφός του, σε σχόλια του Λ. Μελετόπουλου προκλητικά για την ηθική και την προσωπικότητα αυτής...» και ότι «...οι καταγγελλόμενοι ωθήθηκαν στην εν λόγω κρινόμενη συμπεριφορά από οργή και θλίψη λόγω του άδικου για εκείνους γεγονότος της απώλειας του Πρωταθλήματος από τον αθλητή-οδηγό κ. Π.Τ, έχουν προκληθεί λεκτικά εκ του κου Μελετόπουλου...». Ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται η ακύρωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως λόγω πλημμελούς και εσφαλμένης εκτιμήσεως του αποδεικτικού υλικού, που τέθηκε υπόψη της Επιτροπής. Από τις παραπάνω παραδοχές καταδεικνύεται ότι κρίσιμο για την επιβολή σε βάρος των προσφευγόντων κυρώσεων αποτέλεσε το περιεχόμενο της αγωγής του Λ. Μελετόπουλου και οι εκεί αναφερόμενες αναρτήσεις και όχι το περιεχόμενο των λοιπών αγωγών. Σε ό,τι δε αφορά του ισχυρισμούς των προσφευγόντων σε βάρος του Λ. Μελετόπουλου, προκύπτουν ειδικότερα τα εξής: Σε απάντηση αναρτήσεως του Λ. Μελετόπουλου αναφορικά με το πρόσωπο της 1ης προσφεύγουσας, ο 2ος προσφεύγων στις 27.8.2016 ανήρτησε στον λογαριασμό της 1ης προσφεύγουσας στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης facebook κείμενο, στο οποίο διέλαβε: «..Διάβασα τι είπες στην Π. συνειδητοποίησα ότι σαν ζηλιάρης ΠΟΥ....αρρωσταίνεις όταν με αποκαλεί άντρα της. σου έχω πει επανειλημμένα ότι και να κάνεις δε γουστάρω και όσο και αν κουνιέσαι δεν πρόκειται να σε ΓΑΜΗΣΩ. Σου απαγορεύω να ξανά ασχοληθείς με την ΓΥΝΑΙΚΑ μου γιατί τότε το πράγμα θα πάει αλλού..». Ακολούθως, σε απάντηση άλλης αναρτήσεως του Λ. Μελετόπουλου αναφορικά με το πρόσωπο της 1ης προσφεύγουσας, που την αποκάλεσε «Θώδη», η τελευταία στις 25.8.2016 ανήρτησε στον ίδιο, ως άνω, λογαριασμό της κείμενο στο οποίο, μεταξύ άλλων, διέλαβε: «..Ένας ¨κύριος¨, σε εισαγωγικά το κύριος αποκάλεσε Θώδη μια κοπέλα που λέει στα ίσια τις απάτες  μιας ληστρικής ομάδας... Αυτός ο άνανδρος αντί να τους βουλώσει το στόμα αν φόραγε παντελόνια κάνει και χαβαλέ. Εγώ δηλαδή που έχω μάθει ότι αυτός  ο ¨κύριος¨ εισχωρεί στα οπίσθια του ψ...ες, όπως λέει και ο περισσότερος κόσμος για εκείνον και που θεωρεί ότι Θώδη είναι η μάνα που τον γέννησε και τον ξέρασε με όλη τη σημασία της λέξεως και αναγκαζόμαστε να τον ανεχόμαστε εμείς να γλύφει την ληστρική ομάδα για να τρώει κι αυτός και να γεμίζει τις τσεπάρες του λεφτά ξένα, γιατί εγώ λοιπόν δεν κάθομαι να τον αποκαλέσω αδελφή και όλα τα ως άνω??? ....διαβάστε να δείτε τι που...δες υπάρχουν στο χώρο που λειτουργούν παρασιτικά εις βάρος των οδηγών....Πάρη μήπως να φτιάξουμε και στον κύριο μια φουστίτσα?..». 
6. Το περιεχόμενο των άνω αναρτήσεων κρίνεται καταφανώς προσβλητικό για την τιμή και την υπόληψη του Λ. Μελετόπουλου και υπερβαίνει το προσήκον μέτρο οποιασδήποτε εύλογης αντίδρασης τυχόν προκάλεσαν στους προσφεύγοντες προηγούμενες αναρτήσεις του Λ. Μελετόπουλου, με αποτέλεσμα τέτοιου ύφους και περιεχομένου δημόσιες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων λαμβάνει γνώση μεγάλος αριθμός ατόμων, να συνιστούν καθεαυτές συμπεριφορές που προσβάλλουν ευθέως το φίλαθλο πνεύμα. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητα της προσβολής του φιλάθλου πνεύματος εκ μέρους των προσφευγόντων και τις λοιπές, ως άνω, περιστάσεις, κρίνεται ότι ορθώς επιβλήθηκε από την Ε.ΦΙ.Π. στον 2ο προσφεύγοντα η ποινή της εξάμηνης στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας με αναστολή για χρονικό διάστημα τριών ετών και ότι ως προς την 1η προσφεύγουσα θα έπρεπε να της επιβληθεί ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας δέκα μηνών, με την ίδια αναστολή, αντί της διετούς στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας, χωρίς αναστολή, που της επιβλήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι αυτή ήταν η άμεσα θιγόμενη από τις αναρτήσεις του Λ. Μελετόπουλου.
7. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η προσφυγή, να απορριφθεί η πρόσθετη παρέμβαση ως προς την πρώτη προσφεύγουσα και να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά τα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ ως προς τον δεύτερο προσφεύγοντα πρέπει η κρινόμενη προσφυγή  να απορριφθεί και η πρόσθετη παρέμβαση να γίνει δεκτή. Ενόψει δε της μερικής παραδοχής της υπό κρίση προσφυγής, πρέπει, κατ’ άρθρο 126 παρ.1 του ν. 2725/99, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 46 του ν. 3057/2002, να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

            Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
            Δέχεται εν μέρει την προσφυγή και απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση ως προς την πρώτη προσφεύγουσα.
Μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη απόφαση της Ε.ΦΙ.Π. με αριθμό 2/2018 ως προς την επιβληθείσα σε βάρος της πρώτης προσφεύγουσας ποινή, την οποία περιορίζει σε στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας δέκα (10) μηνών με αναστολή τριών (3) ετών.
Απορρίπτει την προσφυγή και  δέχεται την  πρόσθετη παρέμβαση κατά τα λοιπά.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους προσφεύγοντες.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 7 Μαΐου 2018 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουνίου 2018.

      


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου