Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΣΕΑΔ 30/2017, Αντικανονική συμμετοχή αθλητή, που λόγω τραματισμού απείχε από αγώνα της εθνικής ομάδας


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   30 / 16-2-2017
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ  Γ΄

Αποτελούμενο από τους, Άννα Ιωάννου – Φωτοπούλου, Πρόεδρο, Σωκράτη Γαβαλά, Μαρία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη (Εισηγητή) και Αρετή Σκαφίδα, Μέλη.
 Συνεδρίασε δημόσια στις 26-1-2017 στα Γραφεία του (Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 37) στο Μαρούσι Αττικής, με την παρουσία και της Γραμματέως του Διονυσίας Ρωμανού, υπαλλήλου της Γ.Γ.Α. για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ – ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Αργύριου Αργυρόπουλου, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα.
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΥΠΕΡ’ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, που εδρεύει στο Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Γεώργιου Κόνιαρη, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα.
 ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ: Του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Μιχάλη Υδραίου, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα. 
Η υπό κρίση από 22-12-2016 προσφυγή κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου με αριθμό 89/22-12-2016 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ ης το ανωτέρω προσφεύγον αθλητικό σωματείο.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 3 και συζητήθηκε, αφού οι πληρεξούσιοι εκπρόσωποι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

            Α. Από τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 44 του Ν. 3057/2002, συνάγεται σαφώς ότι το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των (αθλητικών) Ομοσπονδιών, εφόσον αυτές (αποφάσεις) αναφέρονται στις εξής περιοριστικά προσδιοριζόμενες περιπτώσεις: (α) την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (β) την εγγραφή ή μεταγραφή αθλητών, (γ) τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή (δ) την εφαρμογή των νόμων ή των κανονιστικών διατάξεων. Ως απόφαση, λέξη που χρησιμοποιεί η παραπάνω διάταξη, νοείται η απόφαση θετικού ή αρνητικού περιεχομένου, η οποία εκδίδεται κατόπιν συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και περατώνει οριστικά τη διαφορά και γενικώς το ζήτημα το οποίο οδηγήθηκε προς επίλυση ενώπιον αυτού (Διοικητικού Συμβουλίου) και αποξενώνει αυτό από κάθε περαιτέρω εξουσία ως προς την υπόθεση.
Β. Από τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ. 3 Ν. 2725/1999, ως ισχύει, συνάγεται ότι η οργάνωση και διεξαγωγή των αθλημάτων του ερασιτεχνικού αθλητισμού διέπεται από κανονισμούς που ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ., και υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό (Πολιτισμού). Οι ανωτέρω κανονισμοί, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που υπάγονται στην οικεία Ομοσπονδία, ανήκουν, ως θεσπιζόμενοι από Ν.Π.Ι.Δ., στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου, παρά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον αρμόδιο υπουργό (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1509/2002, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Γ. Από τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 2 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. προκύπτει σαφώς ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα αθλητή, που δεν δικαιούται συμμετοχής (κακή συμμετοχή αθλητή) η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο μη δικαιούμενος συμμετοχής αθλητής μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Μηδενισμός, δε, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διατάξεως και στο ισχύον σύστημα βαθμολογίας των δύο βαθμών σε περίπτωση νίκης και του ενός βαθμού σε περίπτωση ήττας (βλ. άρθρο 47 παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.), σημαίνει, σύμφωνα και με τη γραμματική χρήση του όρου (μηδενισμός) ότι η τιμωρούμενη με μηδενισμό στο συγκεκριμένο αγώνα ομάδα αν μεν είχε ηττηθεί δεν λαμβάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι ούτε τον ένα βαθμό της ήττας, αν, δε, είχε κερδίσει τον αγώνα δεν λαμβάνει τους δύο βαθμούς της νίκης, από την ανωτέρω, δε, διάταξη του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. (αρθρ. 47 παρ. 2) ουδεμία άλλη έννομη συνέπεια, πλην αυτής του μηδενισμού προβλέπεται ρητώς. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 7 του ιδίου ως άνω Κανονισμού προκύπτει ότι καλαθοσφαιριστής, ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική Ομάδα, λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, δεν έχει δικαίωμα να μετάσχει σε αγώνα του σωματείου στο οποίο ανήκει, πριν από την παρέλευση 8 ημερών από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας, στον οποίο δεν μετείχε, για την πιο πάνω αιτία (τραυματισμό), χωρίς να υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος η ημέρα του αγώνα της Εθνικής. Επομένως, η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα της ομάδας του στην ανωτέρω αναφερόμενη περίπτωση του άρθρου 94 παρ. 7  θεωρείται ως κακή συμμετοχή του αθλητή (συμμετοχή χωρίς δικαίωμα) και επιφέρει ως έννομη συνέπεια, σε περίπτωση συμμετοχής του, τον μηδενισμό της ομάδας του στο συγκεκριμένο αγώνα. Περαιτέρω, ενώ στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητή των παρ. 2, 3 και  4 εδ. β΄ και γ΄ του άνω άρθρου 94 ο μηδενισμός του σωματείου σε όσους αγώνες κακώς συμμετείχε ο αθλητής γίνεται αυτεπάγγελτα από τη διοργανώτρια, στην περίπτωση της κακής συμμετοχής της παρ. 7, για την επιβολή του, κατ’ άρθρο 47 παρ. 2, μηδενισμού της ομάδας, απαιτείται η υποβολή σχετικής ενστάσεως πριν από την έναρξη του αγώνα σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 54 του άνω Κανονισμού. Τέλος, η μοναδική προβλεπόμενη έννομη συνέπεια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 2 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή σε αγώνα (κακή συμμετοχή) είναι ο μηδενισμός της ομάδας του στον αγώνα αυτό, ήτοι σε περίπτωση ήττας της ομάδας του στον αγώνα η αφαίρεση του ενός βαθμού της ήττας και σε περίπτωση νίκης η αφαίρεση των δύο βαθμών της νίκης, ενώ δεν προβλέπεται ρητά, ως έννομη συνέπεια η κατακύρωση του αγώνα (σε περίπτωση νίκης) υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Σημειώνεται ότι σε άλλη περίπτωση ο άνω Κανονισμός της Ε.Ο.Κ. και δη στην αμέσως προηγούμενη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 3 περ. β΄ ορίζει ρητά ότι σε περίπτωση διακοπής του αγώνα από υπαιτιότητα της μίας ομάδας, πλην του μηδενισμού της υπαίτιας ομάδας, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας (ακόμη και αν η υπαίτια ομάδα κέρδιζε), ενώ στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι όταν υπαίτιες είναι και οι δύο ομάδες, μηδενίζονται και οι δύο ομάδες, χωρίς ο αγώνας να κατακυρώνεται σε καμία, ρύθμιση από την οποία προκύπτει ότι συνιστά άλλο ζήτημα ο μηδενισμός μίας ομάδας και άλλο ζήτημα αυτό της κατακύρωσης του αγώνα. Και ενώ στην προαναφερόμενη περίπτωση ορίζεται ρητά ως ποινή, πλην του μηδενισμού, και αυτή της κατακύρωσης του αγώνα στην αντίπαλη ομάδα, στην περίπτωση του άρθρου 47 παρ. 2 ουδόλως αναφέρεται ως έννομη συνέπεια της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή η κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας αλλά μόνο ο μηδενισμός της ομάδας στην οποία κακώς συμμετείχε ο αθλητής.
   Στην προκείμενη περίπτωση, το προσφεύγον αθλητικό σωματείο (Π.Α.Ο.) ιστορεί ότι στα πλαίσια του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της Α1 Γυναικών, διεξήχθη στις 27-11-2016 στο κλειστό γυμναστήριο «Δ.Α.Κ. Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας» ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ του προσφεύγοντος σωματείου (Π.Α.Ο.) και του γηπεδούχου σωματείου (προσθέτως παρεμβαίνοντος) Ολυμπιακού. Ότι, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, το προσφεύγον σωματείο, κατ’ επίκληση της διατάξεως του άρθρου 94 παρ. 7 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. (καθ’ης), υπέβαλε ένσταση, η οποία καταγράφηκε στο σχετικό φύλλο αγώνος, για αντικανονική συμμετοχή στον αγώνα της αθλήτριας μπάσκετ του Ολυμπιακού Ευανθίας Μάλτση, η οποία αγωνίστηκε και ότι νικητής της αναμέτρησης αναδείχθηκε τελικά η ομάδα του Ολυμπιακού. Ότι για την υποστήριξη αυτής της ένστασης το προσφεύγον κατέθεσε την επόμενη ημέρα σχετικό υπόμνημα ενώπιον της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Ο.Κ., το περιεχόμενο του οποίου παραθέτει αυτολεξεί στο δικόγραφο της προσφυγής του και στο οποίο ισχυρίζεται ότι η άνω αθλήτρια συμμετείχε αντικανονικά στον προαναφερόμενο αγώνα του πρωταθλήματος σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του Κανονισμού της καθ’ης για το λόγο ότι στις 23-11-2016 δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών με την αντίστοιχη ομάδα της Ρωσίας και επομένως δεν μπορούσε να μετάσχει σε αγώνα του σωματείου της πριν την παρέλευση 8 ημερών από τις 23-11-2016. Ότι, παρόλα αυτά, η ανωτέρω αθλήτρια αγωνίστηκε στις 27-11-2016 με την ομάδα της (Ολυμπιακού) και ότι για το λόγο αυτό η συμμετοχή της αυτή ήταν αντικανονική. Ότι επί της ενστάσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 19/5-12-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., που του κοινοποιήθηκε στις 14-12-2016, με την οποία η άνω υποβληθείσα ένσταση απορρίφθηκε για τους ουσιαστικούς λόγους, που αναλυτικά εκτίθενται στην προσφυγή. Κατόπιν αυτών το προσφεύγον, όπως το περιεχόμενο της προσφυγής του εκτιμάται από το Συμβούλιο, ζητεί να ακυρωθεί η άνω απόφαση της καθ’ης Ομοσπονδίας, να επιβληθεί η ποινή του μηδενισμού της ομάδας του Ολυμπιακού στον συγκεκριμένο αγώνα λόγω κακής συμμετοχής σε αυτόν της άνω αθλήτριας και να κατακυρωθεί ο αγώνας αυτός υπέρ της ομάδας μπάσκετ του προσφεύγοντος σωματείου. Ζητεί, επίσης, να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου.
Με το περιεχόμενο αυτό η προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 126 παρ.1 Ν. 2725/1999 (βλ. το υπ’ αριθμ. κωδικ. 11812355295703270037/2017 παράβολο με τη σχετική απόδειξη καταβολής του), αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, που είναι αρμόδιο προς τούτο, (άρθρα 124, 126 παρ. 1 Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους µε τα άρθρα 44 και 46 Ν. 3057/2002). Περαιτέρω, η ως άνω προσφυγή, ασκήθηκε εμπροθέσμως, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στο προσφεύγον στις 14-12-2016 (βλ. το με αριθμ. πρωτ. 6542/14-12-2016 έγγραφο της καθ’ης από το οποίο προκύπτει ότι η διαβίβαση προς το προσφεύγον της προσβαλλόμενης αποφάσεως έγινε στις 14-12-2016) και η προσφυγή ασκήθηκε στις 22-12-2016 με την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ., ήτοι εντός 8 ημερών, από τη γνώση και κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η γνώση αυτή και κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης συμπίπτει χρονικά με τη διαβίβαση της, την άνω ημερομηνία (14-12-2016). Περαιτέρω, η προσφυγή είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στα όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 7, 47 παρ. 2 και 54 επ. του νυν ισχύοντος Κανονισμού της καθ’ης ομοσπονδίας, εκτός από το αίτημα να κατακυρωθεί ο αγώνας υπέρ του προσφεύγοντος, που πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο διότι, σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η μοναδική προβλεπόμενη έννομη συνέπεια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 2 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή σε αγώνα (κακή συμμετοχή) είναι ο μηδενισμός της ομάδας του στον αγώνα αυτό, ήτοι σε περίπτωση ήττας της ομάδας του στον αγώνα η αφαίρεση του ενός βαθμού της ήττας και σε περίπτωση νίκης η αφαίρεση των δύο βαθμών της νίκης, ενώ δεν προβλέπεται ρητά, ως κύρωση και η κατακύρωση του αγώνα (σε περίπτωση νίκης) υπέρ της αντίπαλης ομάδας, όπως τέτοια κύρωση προβλέπεται ρητά σε άλλη περίπτωση και δη στη διάταξη του αμέσως προηγούμενου άρθρου 46 παρ. 3 περ. β΄ του Κανονισμού, που ορίζει ρητά ότι σε περίπτωση διακοπής του αγώνα από υπαιτιότητα της μίας ομάδας, πλην του μηδενισμού της υπαίτιας ομάδας, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας (ακόμη και αν η υπαίτια ομάδα κέρδιζε). Στην παρ. 5, μάλιστα, του ιδίου άρθρου (46) ορίζεται ότι όταν υπαίτιες είναι και οι δύο ομάδες, μηδενίζονται και οι δύο ομάδες, χωρίς ο αγώνας να κατακυρώνεται σε καμία, ρύθμιση, που καταδεικνύει ότι συνιστά άλλο ζήτημα ο μηδενισμός μίας ομάδας και άλλο ζήτημα αυτό της κατακύρωσης του αγώνα. Ενώ, λοιπόν, στην προαναφερόμενη περίπτωση ορίζεται ρητά ως ποινή, πλην του μηδενισμού, επιπροσθέτως και η ποινή της κατακύρωσης του αγώνα στην αντίπαλη ομάδα, στην περίπτωση του άρθρου 47 παρ. 2 ουδόλως αναφέρεται ως έννομη συνέπεια (κύρωση) της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή και η κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας αλλά μόνο ο μηδενισμός της ομάδας στην οποία κακώς συμμετείχε ο αθλητής. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης αγώνα σε αντίπαλη ομάδα ως προβλεπόμενη ποινή, προβλέπεται ρητά και συγκεκριμένο σκορ κατακύρωσης.  Πρέπει, επομένως, η προσφυγή, κατά το μέρος, που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον αυτού του Συμβουλίου άσκησε παραδεκτή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ης το ανωτέρω σωματείο (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.), ως έχον έννομο συμφέρον, η οποία (πρόσθετη παρέμβαση) πρέπει να συνεκδικαστεί με την προσφυγή.
Από την υπ’ αριθμ. 1364/2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, του Σαράντου Μιχαλαριά, που προσκομίζει το προσφεύγον και που λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό μέσο δεδομένου ότι έγινε σχετική γνωστοποίηση εξέτασης του άνω προσώπου κατά τη συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου και από όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και τα σχετικά προσκομιζόμενα δημοσιεύματα, τα οποία σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 55 του άνω Κανονισμού συνιστούν αποδεικτικά μέσα, που λαμβάνονται ελεύθερα υπόψη, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στα πλαίσια του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της Α1 Γυναικών, διεξήχθη στις 27-11-2016 στο κλειστό γυμναστήριο «Δ.Α.Κ. Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας» και στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ του προσφεύγοντος σωματείου (Π.Α.Ο.) και του γηπεδούχου σωματείου (προσθέτως παρεμβαίνοντος) Ολυμπιακού. Νικήτρια ομάδα του αγώνα αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού με σκορ 74-43. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, όπως σαφώς προκύπτει και από το σχετικό φύλλο αγώνος, γεγονός άλλωστε το οποίο και δεν αμφισβητείται, το προσφεύγον σωματείο (Π.Α.Ο.), κατ’ επίκληση της διατάξεως του άρθρου 94 παρ. 7 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. (καθ’ης), υπέβαλε ένσταση, για αντικανονική (κακή) συμμετοχή στον άνω αγώνα της αθλήτριας μπάσκετ του Ολυμπιακού Ευανθίας Μάλτση, όταν οι υπεύθυνοι του προσφεύγοντος αντιλήφθηκαν ότι η άνω αθλήτρια επρόκειτο να αγωνιστεί, η οποία και τελικά αγωνίστηκε (η οποία, σημειωτέον, ουδόλως αμφισβητείται ότι είχε αγωνισθεί με την ομάδα της και την προηγούμενη (5η) αγωνιστική). Το προσφεύγον υπέβαλε την εν λόγω ένσταση διότι θεωρούσε ότι η εν λόγω αθλήτρια δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής με την ομάδα της (Ολυμπιακού) στον εν λόγω αγώνα της 27-11-2016 διότι προηγουμένως και συγκεκριμένα στις 23-11-2016 δεν αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα μπάσκετ Γυναικών στον αγώνα με την αντίστοιχη Ομάδα της Ρωσίας, που έγινε στο Κούρσκ για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, εξαιτίας τραυματισμού της στον αστράγαλο του δεξιού της ποδιού και επομένως προκειμένου αυτή να είχε δικαίωμα συμμετοχής με την ομάδα της σε συλλογικό επίπεδο θα έπρεπε να παρέλθει χρονικό διάστημα 8 ημερών, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του κανονισμού, από τις 23-11-2016, χωρίς μάλιστα να υπολογίζεται η ημέρα του αγώνα της Εθνικής (δηλαδή η 23-11-2016). Σημειώνεται, ως προαναφέρθηκε, ότι η άνω ένσταση υποβλήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα και επομένως οι υπεύθυνοι της ομάδας του Ολυμπιακού είχαν την ευχέρεια να κρίνουν αν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι την άνω αθλήτρια στον αγώνα. Για την υποστήριξη αυτής της ένστασης το προσφεύγον κατέθεσε εμπροθέσμως την επόμενη ημέρα και σχετικό έγγραφο υπόμνημα ενώπιον της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.Ο.Κ. (καθ’ης). Επί της ενστάσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 19/5-12-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., που κοινοποιήθηκε στο προσφεύγον στις 14-12-2016, με την οποία η άνω, τυπικώς νόμιμα, υποβληθείσα ένσταση απορρίφθηκε κατ’ ουσία επειδή κρίθηκε από την καθ’ης Ομοσπονδία ότι η ανωτέρω αθλήτρια, η οποία, σημειωτέον, είναι και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, δεν συμμετείχε στον αγώνα της Εθνικής στις 23-11-2016, όχι λόγω τραυματισμού αλλά επειδή η συμμετοχή της στον αγώνα αυτό θεωρήθηκε ως μη αναγκαία λόγω της βέβαιης πρόκρισης της Εθνικής και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε άλλη καλαθοσφαιρίστρια να αγωνισθεί και να δείξει το επίπεδο της ετοιμότητάς της. Αποδεικνύεται, όμως, από το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων αποδεικτικών μέσων ότι η ανωτέρω αθλήτρια δεν συμμετείχε στον ανωτέρω αγώνα της Εθνικής στις 23-11-2016 με τη Ρωσία όχι για τον προαναφερθέντα λόγο αλλά εξαιτίας τραυματισμού της. Ειδικότερα: Η Εθνική Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ είχε κληρωθεί να αγωνισθεί στον 6ο όμιλο από τους συνολικά 9 ομίλους με τις ομάδες της Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Ελβετίας. Στην τελική φάση θα προκρίνονταν οι 9 πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 6 καλύτεροι δεύτεροι. Πριν την 6η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου αυτού, που θα γίνονταν στις 23-11-2016 με τους αγώνες Ρωσία – Ελλάδα στο Κούρσκ της Ρωσίας και Ελβετίας – Βουλγαρίας, πρώτη ομάδα στον όμιλο ήταν η ομάδα της Ρωσίας με 10 βαθμούς, δεύτερη η ομάδα της Ελλάδας με 9 βαθμούς, τρίτη η ομάδα της Βουλγαρίας με 6 βαθμούς και τέταρτη η ομάδα της Ελβετίας με 5 βαθμούς. Επομένως, κατά την τελευταία αυτή αγωνιστική παιζόταν η πρωτιά στον 6ο όμιλο μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας αν ληφθεί υπόψη ότι στο πρώτο παιχνίδι (20-2-2016) η Ρωσία είχε κερδίσει με ένα πόντο διαφορά την Εθνική ομάδα και ως εκ του λόγου αυτού το παιχνίδι αναμενόταν αμφίρροπο, ενώ η Εθνική Ελλάδος είχε εξασφαλίσει μαθηματικά τη δεύτερη θέση στον όμιλο, όχι, όμως, με βεβαιότητα και την πρόκριση δεδομένου ότι το εάν θα συγκαταλέγονταν στις 6 καλύτερες δεύτερες ομάδες όλων των ομίλων (συνολικώς 9) εξαρτιόταν από τη διαφορά πόντων, στοιχείο, που τελούσε σε άμεση συνάρτηση τόσο με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων όσο κυρίως και με το αποτέλεσμα του άνω αγώνα, αφού ακόμη και αν κέρδιζε η Ρωσία θα έπρεπε να διασφαλισθεί τέτοια διαφορά πόντων, που δεν θα έθετε σε κίνδυνο την κατάταξη μεταξύ των 6 καλύτερων δεύτερων ομάδων της Εθνικής ομάδας. Επομένως, ο άνω αγώνας με την Ρωσία δεν ήταν άνευ σημασίας για την Εθνική ομάδα, απορριπτομένων ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ’ης Ομοσπονδίας και του προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου και ουδείς ομοσπονδιακός προπονητής, βάση και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, θα ρίσκαρε να αφήσει εκτός αποστολής σε ένα τέτοιο κρίσιμο αγώνα μία αθλήτρια, όπως η ανωτέρω (Ευανθία Μάλτση), προκειμένου μόνο και μόνο να δοθεί η δυνατότητα σε μία άλλη αθλήτρια να αγωνισθεί και να δείξει τις δυνατότητές της. Σημειώνεται, μάλιστα, βάσει και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ότι ακόμη και αν ένας αγώνας είναι άνευ σημασίας, πράγμα που, ως προαναφέρθηκε, δεν ίσχυε εν προκειμένω, δεν συνηθίζεται να αφήνεται εκτός αποστολής ο αρχηγός της ομάδας, ενώ περαιτέρω οι δυνατότητες άλλων αθλητών και μάλιστα κατά παραγκωνισμό αθλητών, που θεωρούνται καλύτεροι, δοκιμάζονται συνήθως σε ήσσονος σημασίας αγώνες. Ο λόγος, δε, για τον οποίο η ανωτέρω αθλήτρια δεν αγωνίστηκε στον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής ομάδας με την ομάδα της Ρωσίας στο Κούρσκ στις 23-11-2016 (και δεν θα μπορούσε, βάσει των προεκτεθέντων, να ήταν άλλος) ήταν ο τραυματισμός της στον αστράγαλο του δεξιού της ποδιού (διάστρεμμα), που αποτελεί συνήθη τραυματισμό στο άθλημα του μπάσκετ. Τούτο, μάλιστα, αποδεικνύεται και από ενημέρωση της καθ’ης Ομοσπονδίας από το επίσημο σάιτ της και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο και πριν τον αγώνα και με τον Ολυμπιακό, αλλά και της Εθνικής με τη Ρωσία, όπου αναφέρεται ρητά ότι η άνω αθλήτρια στον αγώνα με τη Βουλγαρία έπαιξε σφίγγοντας τα δόντια, ότι αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ότι αποφασίστηκε να μην πάει στη Ρωσία διότι εξεταζόμενη από γιατρό διαπιστώθηκε ότι το πόδι της ήταν πρησμένο. Αναφέρεται, μάλιστα στην σχετική ανάρτηση ότι η πρόκριση θα ξεκαθαρίσει μαθηματικά την τελευταία αγωνιστική, όπως επίσης και σε άλλη ανάρτηση από το σάιτ της καθ’ης Ομοσπονδίας ότι το εν λόγω παιχνίδι με τη Ρωσία είναι το πιο κρίσιμο της προκριματικής φάσης, γεγονός, που ενισχύει την κρίση του Συμβουλίου περί της κρισιμότητας του εν λόγω αγώνα, όπως ανωτέρω αναλυτικά εκτέθηκε και ως εκ του λόγου αυτού περί του ότι ο λόγος για τον οποίο η άνω αθλήτρια τέθηκε εκτός αποστολής ήταν ο τραυματισμός της και όχι επειδή οι υπεύθυνοι της Εθνικής Ομάδος ήθελαν να δώσουν τη δυνατότητα σε άλλη αθλήτρια να δοκιμάσει τις δυνατότητες σε ένα κρίσιμο αγώνα και μάλιστα με την αρχηγό της ομάδας εκτός αποστολής. Το γεγονός, δε, της κρισιμότητας του αγώνα αυτού (με τη Ρωσία), όπως και του τραυματισμού της ανωτέρω αθλήτριας ενισχύονται και από σχετικά δημοσιεύματα του τύπου, στα οποία, σε παντελώς ανύποπτο χρόνο, αναφέρεται και ο τραυματισμός της άνω αθλήτριας αλλά και η πορεία του τραυματισμού της, χωρίς κανένας εκ των υπεύθυνων της ομάδας του Ολυμπιακού, αλλά και η ίδια η αθλήτρια να διαψεύσουν το γεγονός αυτό. Η καθ’ης μάλιστα, η οποία στην προσβαλλόμενη απόφαση της επικαλείται έκθεση της επιτροπής Εθνικών Ομάδων ουδέποτε προσκόμισε την έκθεση αυτή ούτε και όταν ζητήθηκε από το προσφεύγον σωματείο. Η επίκληση από το προσθέτως παρεμβαίνον των διατάξεων των άρθρων 33 παρ. 4 και 27 Ν. 2725/1999 ουδόλως σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση, καθόσον αναφέρεται σε ζητήματα τιμωρίας του αθλητή, που δεν συμμετέχει στην Εθνική ομάδα και δεν σχετίζεται ούτε με τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 7 του Κανονισμού της καθ’ης, δεδομένου ότι η σχετικώς υποβληθείσα ένσταση υποβλήθηκε για τον περιοριστικά αναφερόμενο στη διάταξη του άνω άρθρου του Κανονισμού της καθ’ης λόγο και όχι για λόγο απαγόρευσης της συμμετοχής της αθλήτριας επειδή συνέτρεχαν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις τιμωρίας των ανωτέρω άρθρων. Σημειώνεται ότι η σχετική βεβαίωση από 19-1-2017 του ιατρού Εμμανουήλ Μπριλάκη, Ορθοπεδικού – Χειρούργου περί του ότι οι αναφερόμενες στη βεβαίωση αυτή αθλήτριες μεταξύ των οποίων και η ανωτέρω ήταν υγιείς και ικανές να συμμετέχουν σε αγώνες της ομάδας του προσθέτως παρεμβαίνοντος από 11-11-2016 έως 26-11-2016 φέρει ημερομηνία 19-1-2017, ήτοι χρόνο μεταγενέστερο της διαφοράς, που έχει ανακύψει, ενώ περαιτέρω τόσο ο άνω ιατρός, όσο και η ιατρός Βασιλική Τσακίρη, η οποία στην μη βεβαίας χρονολογίας από 19-11-2016 γνωμάτευσή της αναφέρει ότι βρήκε την άνω αθλήτρια υγιή ώστε να παίρνει μέρος σε προπονήσεις και αγώνες καλαθοσφαίρισης, αλλά και η ομάδα του προσθέτως παρεμβαίνοντος, ουδόλως προκύπτει ότι διέψευσαν τα δημοσιεύματα αλλά και την ανωτέρω ανάρτηση της καθ’ης Ομοσπονδίας περί του ότι η άνω αθλήτρια αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού εξαιτίας του οποίου αποκλείστηκε από την αποστολή της Εθνικής και μάλιστα έπειτα και από εξέτασή της από γιατρό παρά το ότι γνώριζαν ότι το γεγονός αυτό (του τραυματισμού) συνοδεύεται από αγωνιστικής φύσεως έννομες συνέπειες. Βάσει, όλων των ανωτέρω το παρόν Συμβούλιο κρίνει ότι η άνω αθλήτρια δεν συμμετείχε και δεν περιελήφθη στην αποστολή για τον αγώνα με την Εθνική Ρωσίας στις 23-11-2016 λόγω του άνω τραυματισμού της και για κανένα άλλο λόγο. Επομένως, αυτή, βάσει της ρητής διάταξης του άρθρου 94 παρ. 7 του Κανονισμού της καθ’ης θα μπορούσε να λάβει μέρος σε αγώνα της ομάδας της (Ολυμπιακού) μετά την παρέλευση 8 ημερών από τον αγώνα της Εθνικής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του αγώνα ήτοι είχε δικαίωμα να αγωνισθεί με την ομάδα της από την 1-12-2016 και μετά και ως εκ του λόγου αυτού η συμμετοχή της με την ομάδα του Ολυμπιακού στον ανωτέρω αγώνα πρωταθλήματος της 27-11-2016 υπήρξε αντικανονική (κακή) και επισύρει τις έννομες συνέπειες, που ορίζονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις άρθρων του Κανονισμού της καθ’ης και δη αυτής του μηδενισμού και μόνο της ομάδας του Ολυμπιακού στον συγκεκριμένο αγώνα. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί ότι κρίθηκε απορριπτέο, να γίνει, δε, κατά τα λοιπά δεκτή η προσφυγή, απορριπτομένης της πρόσθετης παρέμβασης, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να επιβληθεί η ποινή του μηδενισμού της ομάδας του Ολυμπιακού στον συγκεκριμένο αγώνα της 27-11-2016 κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, θα πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου στο προσφεύγον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την προσφυγή και την πρόσθετη παρέμβαση αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόσθετη παρέμβαση.
            ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την προσφυγή ως προς το αίτημα να κατακυρωθεί υπέρ του προσφεύγοντος ο αγώνας καλαθοσφαίρισης της Α1 Γυναικών της 27-11-2016, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο «Δ.Α.Κ. Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας» μεταξύ των ομάδων του προσφεύγοντος (Π.Α.Ο.) και του σωματείου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.  
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την προσφυγή.
            ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 19/5-12-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ. της καθ’ης, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του προσφεύγοντος περί αντικανονικής (κακής) συμμετοχής της αθλήτριας Ευανθίας Μάλτση του σωματείου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. κατά τον αγώνα της 27-11-2016, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο «Δ.Α.Κ. Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας» μεταξύ των ομάδων του προσφεύγοντος (Π.Α.Ο.) και του σωματείου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.  
            ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον μηδενισμό στον αμέσως ανωτέρω αγώνα της Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών Α1 του σωματείου με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
            ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου στο προσφεύγον.
            ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στο Μαρούσι, στις  9-2-2017 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις  16-2-2017.
          
            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου