Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΑΣΕΑΔ 72/2017, Αμεση ισχύς αθλητικών κανονισμών από εκδόσεως ανεξαρτήτως ελέγχου νομιμότητάς τους κατ' άρθρο 27 Ν.2725/1999


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/08-08-2017
 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ  Β΄

Αποτελούμενο από τους: Λουκά Μόρφη, Πρόεδρο, Βασίλειο Κωστόπουλο (εισηγητή), Ευαγγελία Μπαρμπαρέσου, Παναγιώτα – Ειρήνη Σίδερη, Σταυρούλα Στεφανάτου, Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια την 08-06-2017, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα 101 του Υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι, με την παρουσία και της Γραμματέως, Αδαμαντίας Σουγκλάκου, για να δικάσει την από 22-05-2017, με αριθμό 37/2017, προσφυγή:
Του προσφεύγοντος: Αναστασίου Καφαντάρη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Νηρέως 46-48) ως ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του Γεωργίου Καφαντάρη και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Γάκη. 
Της καθ’ης η προσφυγή: Επιτροπής Αγώνων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Ο.Α.Κ.Α., Ποδηλατοδρόμιο – Α΄ Επίπεδο, Λεωφ. Κηφησίας 37 – Είσοδος από Λεωφ. Σπύρου Λούη), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρος της Γεώργιο Παναγόπουλο.
Η υπό κρίση από 22-05-2017 προσφυγή κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Συμβουλίου τούτου και έλαβε αριθμό κατάθεσης 37/22-05-2017. Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 2.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά, για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους, την ακύρωση της υπ’ αρ. 16/12-5-2017 απόφασης του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος/Επιτροπής Αγώνων, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η από 17/3/2017 έφεσή του κατά της υπ’ αρ. 4/12-3-2017 απόφασης των Αγωνοδικών του αγώνα  της Rotax Max Challenge, καθώς και την ακύρωση της ως άνω απόφασης των Αγωνοδικών. Η άνω προσφυγή έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον αυτού του Συμβουλίου [άρθρα 123, 124 περ. α΄ και β΄, 126 παρ.1 του Ν. 2725/1999 όπως νυν ισχύουν]. Επομένως, εφόσον έχει καταβληθεί και το νόμιμο παράβολο που προβλέπεται από το άρθρο 126 παρ.1 του άνω νόμου [βλ. το υπ’ αρ.  135116257057 0718 0082/22-5-2017 e – παράβολο και την από 22/5/2017 εντολή πληρωμής της Eurobank] είναι παραδεκτή και πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική της βασιμότητα.
Στον Εθνικό Αθλητικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.) του 2016 της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.) στο KEΦAΛAIO XIII – ΕΦΕΣΕΙΣ και στα ακόλουθα άρθρα αναφέρονται τα ακόλουθα: Άρθρο 180. Δωσιδικία. «Κάθε Ε.Α.Α., μέσω του Eθνικού Δικαστηρίου Eφέσεων που καθορίζεται στο άρθρο 181, αποτελεί για τους κατόχους αδειών που έχουν εκδοθεί από αυτήν το δικαστήριο τελευταίου βαθμού που είναι αρμόδιο για την οριστική και τελεσίδικη επίλυση κάθε διαφοράς που δημιουργήθηκε μεταξύ των κατόχων αδείας που συνέβη μέσα στη χώρα της Ε.Α.Α., σχετικά με το άθλημα του αυτοκινήτου. Για κάθε διαφορά που έχει σχέση είτε με αλλοδαπό κάτοχο άδειας είτε με ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 1η παράγραφο του άρθρου 152 και είναι διαφορετικής εθνικότητας, το Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων αποτελεί δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Eφέσεων. Σε αγώνες που αποτελούν μέρος των παγκοσμίων πρωταθλημάτων της Δ.O.A., του Πρωταθλήματος Μεγάλου Τουρισμού και του Διεθνούς Πρωταθλήματος F3000 κάθε έφεση κατά απόφασης των Αγωνοδικών που υποβλήθηκε έστω και από το ένα ενδιαφερόμενο μέλος, πρέπει να κατατεθεί απ’ ευθείας στο Διεθνές Δικαστήριο Εφέσεων, για την οποία έφεση οι Ε.Α.Α. δεν μπορούν να αρνηθούν να συναινέσουν και να υποστηρίξουν. α. H Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. ασκεί Πειθαρχική Εξουσία σε όλους τους κατόχους άδειας διαγωνιζομένου, οδηγού ή στελέχους αγώνα που έχει εκδώσει η ίδια, σε πρώτο βαθμό μέσω των Aγωνοδικών ή της Πειθαρχικής της Eπιτροπής ή και μέσω ειδικής επιτροπής από μέλη της που μπορεί να συστήσει για συγκεκριμένη περίπτωση. Tο Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων είναι επίσης αρμόδιο για την σε δεύτερο και τελικό βαθμό εκδίκαση κάθε διαφοράς που αφορά τον χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό στο χώρο του αυτοκινήτου, Κάρτ και φόρμουλα στην ελληνική επικράτεια. β. Όπου αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό η περίπτωση επιβολής ποινής από την Ε.Α.Α., εννοείται πάντα η μέσω των Aγωνοδικών ή της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό και η μέσω του Eθνικού Δικαστηρίου Eφέσεων πειθαρχική διαδικασία σε δεύτερο και τελικό βαθμό. O χαρισμός της ποινής αποτελεί προνόμιο το οποίο ασκεί απ’ ευθείας η Ε.Π.Α. (άρθρο 170). γ. Tο Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων εκδικάζει τελεσίδικα εφέσεις που έχουν υποβληθεί εναντίον αποφάσεων των Aγωνοδικών, εφέσεις που έχουν υποβληθεί εναντίον αποφάσεων της Πειθαρχικής Eπιτροπής της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α., εναντίον αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε πρώτο βαθμό από ειδικώς συσταθείσα επιτροπή της Ε.Π.Α., ή ακόμα υποθέσεις που αφορούν την τήρηση και ερμηνεία των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν τον χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Tο Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων δεν είναι αρμόδιο και δεν μπορεί να επιληφθεί οποιασδήποτε προσφυγής εναντίον απόφασης της Ε.Π.Α. η οποία ελήφθη μέσα στις αρμοδιότητές της σαν ανώτατη Aθλητική Aρχή που διοικεί τον χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων υποχρεούται να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Ε.Π.Α. κατά την εκδίκαση των υποθέσεων που παραπέμπονται σε αυτό. Mπορεί όμως να επιληφθεί υποθέσεων που αφορούν πράξεις της υπηρεσίας της Ε.Π.Α. εάν ο ενδιαφερόμενος πιστεύει ότι αυτές αντίκεινται στο πνεύμα και το γράμμα των κανονισμών. H Ε.Π.Α. δεν λογοδοτεί για τις αποφάσεις της εναντίον των οποίων δεν χωράει προσφυγή ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου. Kρίνεται μόνο για το έργο της στο σύνολό του από το Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε. που την διόρισε και που δικαιούται να την παύσει. Άρθρο181. Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων . «Kάθε Ε.Α.Α. ορίζει απ’ ευθείας ή μέσω της Eθνικής Eπιτροπής Aγώνων της ένα ορισμένο αριθμό προσώπων, μελών της ή όχι, που θα αποτελούν το Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκδίκαση υπόθεσης μέλη του Δικαστηρίου που έλαβαν μέρος σαν διαγωνιζόμενοι ή σαν οδηγοί ή σαν στελέχη στον αγώνα στον οποίον αναφέρεται αυτή ή που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν συμπράξει σε έκδοση προηγούμενης απόφασης γι’ αυτήν ή που γενικότερα έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με την υπόθεση. Tο Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Tο Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων συγκαλείται από τη Γραμματεία της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. και εκδικάζει κάθε έφεση που έχει εισαχθεί κανονικά εκδίδοντας την απόφασή του μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 186. Στο Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων δεν συμμετέχουν μέλη που συνδέονται με έναν από τους αντίδικους με συγγενική ή επαγγελματική σχέση. Στην περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Eθνικού Δικαστηρίου Eφέσεων και εφόσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους ένα Προεδρεύον για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση μέλος και να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσης. Oι αποφάσεις του Eθνικού Δικαστηρίου Eφέσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος μέλους είναι καθοριστική. Tο αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Eθνικού Δικαστηρίου Eφέσεων είναι πάντοτε τιμητικό. Άρθρο 182. Διαδικασία Yποβολής Εθνικής Έφεσης. «Οι διαγωνιζόμενοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έφεση εναντίον πειθαρχικών κυρώσεων που τους επιβλήθηκαν ή άλλων αποφάσεων που ελήφθηκαν και που τους αφορούν από τους Aγωνοδίκες μίας αθλητικής συνάντησης ενώπιον της Ε.Α.Α. της χώρας στην οποία ελήφθηκε αυτή η απόφαση. Για να μην χάσουν όμως αυτό το δικαίωμα πρέπει να γνωστοποιήσουν γραπτά στους Aγωνοδίκες την πρόθεσή τους να υποβάλουν έφεση κατά της απόφασής τους μέσα σε μία (1) ώρα από τη γνωστοποίηση της απόφασης αυτής. Kάτω από τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις κάθε διαγωνιζόμενος, οδηγός ή στέλεχος του αγώνα μπορεί να εφεσιβάλει αποφάσεις τής Πειθαρχικής Eπιτροπής της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. που τον αφορούν χωρίς να είναι όμως υποχρεωμένος να καταθέσει γραπτή πρόθεση έφεσης μέσα σε μία ώρα από τη γνωστοποίηση της απόφασης αλλά καταθέτοντας την έφεσή του μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες μετά από την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση αυτή. Mε τον όρο “δημοσίευση της ποινής” και/ή “γνωστοποίηση της ποινής” νοείται η διαδικασία εκείνη που χρησιμοποιείται ανάλογα με τις περιστάσεις για την ενεργοποιήση των παραπάνω προθεσμιών. Oι Aγωνοδίκες γνωστοποιούν την απόφασή τους στον ενδιαφερόμενο καλώντας τον και ανακοινώνοντάς την σ’ αυτόν προφορικά, αφού του ζητήσουν να υπογράψει την ώρα που του έγινε αυτή η γνωστοποίηση. Eάν αυτός αρνηθεί να υπογράψει η πιστοποίηση αυτής της γνωστοποίησης γίνεται από τους ίδιους τους Aγωνοδίκες που τον κάλεσαν. Έτσι κι αλλιώς, η προθεσμία της μίας ώρας μέσα στην οποία αυτός δικαιούται να υποβάλει τη γραπτή του πρόθεση για άσκηση έφεσης ενεργοποιείται από τη στιγμή αυτής της γνωστοποίησης. Στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνον του αγώνα, όπως π.χ. αποφάσεις Aγωνοδικών που λαμβάνονται μετά από διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε κάποιο συνεργείο ή αποφάσεις της Πειθαρχικής Eπιτροπής κ.λ.π. τότε, με μέριμνα της γραμματείας του Oργανωτή ή της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α., ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος με κάθε πρόσφορο μέσο, τηλεφωνικά, με τηλεγράφημα κλπ για την ώρα και τον τόπο στον οποίο θα αναρτηθεί η απόφαση που τον αφορά. H ανάρτηση αυτής της απόφασης πιστοποιείται από τον ίδιο τον γραμματέα που την κάνει και θέτει σε ενεργοποίηση τις προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος της έφεσης. Tο δικαίωμα υποβολής έφεσης ενώπιον της Ε.Α.Α. εξαντλείται σε δύο ημέρες μετά από την ημέρα που γνωστοποιήθηκε η απόφαση των Aγωνοδικών στον ενδιαφερόμενο, με τον όρο ότι αυτός υπέβαλε γραπτά την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που του γνωστοποιήθηκε αυτή η απόφαση (βλέπε την 1η παράγραφο). H έφεση μπορεί να κατατεθεί είτε με fax είτε με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, με επιβεβαίωση της παραλαβής. Aπαιτείται επιβεβαίωση με επιστολή της ίδιας ημερομηνίας που θα συνοδεύεται με το απαραίτητο παράβολο (βλέπε άρθρο 183). H Ε.Α.Α. πρέπει να εκδόσει την απόφασή της μέσα σε 40 μέρες το πολύ. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ειδοποιηθούν έγκαιρα για την ημέρα εκδίκασης της έφεσης. Oι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσκομίσουν μάρτυρες αλλά τυχόν μη παρουσία τους στην εκδίκαση δεν σταματάει την πρόοδο της δίκης. H Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α., προκειμένου για τις εθνικές εφέσεις, καθορίζει ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται πιο πάνω μετριούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ως πρώτη μέρα θεωρείται η επόμενη ημέρα από τη γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, διαφορετικά η πρώτη εργάσιμη στη σειρά. Mε τον ίδιο τρόπο μετριούνται και οι επόμενες. Oι εφέσεις πρέπει να καταθέτονται μέσα στο εργάσιμο ωράριο της υπηρεσίας της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α.. Για υποθέσεις που δεν σχετίζονται με προσφυγή κατά αποφάσεων δικαιοδοτικών οργάνων αλλά αφορούν άλλα θέματα υφίσταται γενική προθεσμία υποβολής έφεσης μέσα σε 7 ημέρες από τη γνωστοποίηση της πράξης ή της απόφασης που προσβάλλεται με την έφεση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για τον τόπο και τον χρόνο που θα εκδικασθεί η έφεση. Tους γνωρίζεται επίσης ότι δικαιούνται να προσκομίσουν μάρτυρες, ή άλλα στοιχεία. Στην περίπτωση εκπροσώπησης αυτή πρέπει να στηρίζεται σε νόμιμες εξουσιοδοτήσεις. Στην περίπτωση που αυτός που έχει υποβάλλει την έφεση δεν εμφανισθεί στην εκδίκαση ώστε να την υποστηρίξει, αυτή απορρίπτεται αυτόματα. Kατά την εκδίκαση έφεσης κατά απόφασης της Πειθαρχικής Eπιτροπής ή οποιασδήποτε επιτροπής της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. που συστήθηκε για την περίπτωση, καλείται από το Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων εκπρόσωπός της ο οποίος και θα υποστηρίξει την απόφαση που εφεσιβάλλεται». Άρθρο183. Tύπος Eθνικής Έφεσης. «Kάθε έφεση πρέπει να είναι γραπτή και να φέρει την υπογραφή του εφεσιβάλλοντα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Kάθε έφεση που υποβάλλεται στην Ε.Α.Α. πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο που καθορίζει αυτή η Ε.Α.Α. κάθε χρόνο. Aυτό το παράβολο πρέπει να καταβάλεται ταυτόχρονα με τη γραπτή υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 182 και δεν επιστρέφεται ακόμα και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αποφασίσει τελικά να υποβάλει την έφεση για την οποία εκδήλωσε σχετική πρόθεση υποβολής της. Eάν μία έφεση απορριφθεί ή αν αποσυρθεί αφού κατατέθηκε δεν θα επιστραφεί κανένα μέρος του παραβόλου. Eάν γίνει μερικώς δεκτή μπορεί να επιστραφεί μέρος του παραβόλου και αν γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή επιστρέφεται ολόκληρο το παράβολο. Eπιπλέον, αν αποδειχθεί ότι ο υποβάλλων την έφεση ενήργησε με κακή πίστη η Ε.Α.Α. μπορεί να τον παραπέμψει σε πειθαρχική διαδικασία και να του επιβάλει μία από τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό ποινές. Mε ειδικές αποφάσεις της, η Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. καθορίζει κάθε χρόνο τα παράβολα των εφέσεων. Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί νέα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει η τελευταία χρονολογικά απόφαση. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται υποβολή πρόθεσης άσκησης έφεσης δηλαδή στις περιπτώσεις έφεσης κατά απόφασης της Πειθαρχικής Eπιτροπής ή σε άλλες περιπτώσεις το παράβολο καταβάλλεται με την υποβολή της έφεσης».
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τις υπ’ αρ. 5.101/15-6-2017 και  912/14-6-2017 ένορκες βεβαιώσεις των Μαρίας – Ελισάβετ Τσόνα και Αναστασίου Καφαντάρη ενώπιον των συμβολαιογράφων Αθηνών Αθανασίας – Λήδας Λάβδα και Μαρίας Γρύλλη του Λαζάρου αντίστοιχα που προσκομίζουν οι διάδικοι και τους ισχυρισμούς τους, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση της προσφυγής και διαλαμβάνονται στα έγγραφα υπομνήματά τους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 12/3/2017, ημέρα Τρίτη, στην πίστα καρτ Μεγάρων Aττικής «Athens Circuit Megara Kart» διεξήχθη ο 1ος αγώνας Rotax Max Challenge. O αγώνας αποτελούταν από ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές, Α΄ τελικό, Β΄ τελικό και Γ΄ τελικό. Τα αποτελέσματα των χρονομετρικών δοκιμών ισοδυναμούσαν με τη σχάρα εκκίνησης των Α΄ τελικών αγώνων όλων των κατηγοριών. Τα αποτελέσματα των Α΄ τελικών αγώνων ισοδυναμούσαν με τη σχάρα εκκίνησης των Β΄ τελικών αγώνων όλων των κατηγοριών. Τα αποτελέσματα των Β΄ τελικών αγώνων ισοδυναμούσαν με τη σχάρα εκκίνησης των Γ΄ τελικών αγώνων όλων των κατηγοριών. Νικητής σε κάθε κατηγορία θεωρούταν ο αθλητής που είχε κερδίσει τον Γ΄ τελικό. Ο προσφεύγων (Γεώργιος Καφαντάρης) συμμετείχε ως αγωνιζόμενος στην κατηγορία Rotax MICROMAX (8 ετών έως και 12 ετών) τόσο στην γενική όσο και στην ειδική κατηγορία, με αριθμό συμμετοχής (19). Ο αγώνας διεξαγόταν σύμφωνα με τις διατάξεις (α) του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα (Δ.Α.Κ.) και των παραρτημάτων του, (β) του Εθνικού Αγωνιστικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) και των παραρτημάτων του, (γ) του Διεθνούς Κανονισμού Καρτ και των παραρτημάτων του, (δ) της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Α. και των εγκυκλίων της, (ε) του Γενικού Κανονισμού Καρτ και των παραρτημάτων του και (στ) του Sportingand Technical Regulations Rotax MaxChallenge 2017, του Γενικού και Τεχνικού Κανονισμού 2017 της Rotax Hellas του συμπληρωματικού κανονισμού και των παραρτημάτων του (βλ. προσκομιζόμενους Γενικό και Τεχνικό Κανονισμό και Συμπληρωματικό Κανονισμό  - Πρόγραμμα του 1ου αγώνα της Rotax MaxChallenge 2017. Όπως αναφέρεται στον συμπληρωματικό κανονισμό τα στελέχη του Αγώνα ήταν: Πρόεδρος Αγωνοδικών η Δάφνη Κατερίνα, Αγωνοδίκες οι Θύμιος Τσαμτσούρης και Σπύρος Ζηρόπουλος, Αλυτάρχης Καγιάφας Στέλιος, Βοηθός Αλυτάρχη ο Παππαδάς Τάσος, Γραμματέας η Μαρία Τόγελου, τεχνικοί έφοροι οι Μπερσής Μάκης, Στρόφαλης Τάσος και Δούκας Δημήτρης. ιατρός του αγώνα ο Μπακιρτζής Δημήτρης και χρονομέτρηση η Sportstiming. gr. Μετά την από 11/3/2017 επιστολή του Σπύρου Ζηρόπουλου με την οποία αυτός γνωστοποιούσε ότι αδυνατούσε να παραστεί ως αγωνοδίκης στον άνω αγώνα της 12/3/2017, λόγω του ότι ήταν εμπύρετος και συγχρόνως ζητούσε την άμεση αντικατάστασή του (βλ. σχετική προσκομιζόμενη από την εν λόγω ομοσπονδία με αρίθμηση σχετικού 1), αντικαταστάθηκε από την γραμματέα Μαρία Τόγελου και στη θέση της τελευταίας ορίστηκε η Καίτη Παπαδοπούλου. Για την γνωστοποίηση αυτής της αλλαγής - αντικατάστασης εκδόθηκε σχετικό δελτίο πληροφοριών από τους αγωνοδίκες, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων (βλ. σχετικό προσκομιζόμενο από την εν λόγω ομοσπονδία με αρίθμηση σχετικού 2). Μετά από την ολοκλήρωση του αγωνιστικού σκέλους ο προσφεύγων Γεώργιος Καφαντάρης κατέλαβε την 4η θέση στον πίνακα κατάταξης της γενικής κατηγορίας και τη 2η θέση στον πίνακα κατάταξης της ειδικής κατηγορίας της ηλικίας του. Ωστόσο δεν βραβεύτηκε στο τέλος, γιατί κατόπιν σχετικής ένστασης που υπέβαλε άλλος συναγωνιζόμενός του  τέθηκε εκτός του Γ΄ τελικού με απόφαση των αγωνοδικών και του επιβλήθηκε η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα. Συγκεκριμένα ο διαγωνιζόμενος PRAGA ZAHOS KARTING με Νο 35 Σπανός Ανδρέας υπέβαλε ένσταση για τεχνική παράβαση κατά του προσφεύγοντος, που αγωνιζόταν με αριθμό συμμετοχής 19, γιατί «στο τεχνικό έλεγχο βρέθηκε μια κολλημένη ταινία στο ψυγείο του αγωνιστικού αυτοκινήτου του στην εμπρόσθια όψη κατά παράβαση του κανονισμού που επιτρέπει την τοποθέτηση ταινίας γύρω – γύρω στο ψυγείο και όχι από τη μία όψη» (βλ. σχετική προσκομιζόμενη ένσταση με αρίθμηση σχετικού 7). Η ένσταση αυτή για την οποία καταβλήθηκε παράβολο (130 €) παραλήφθηκε από τη Γραμματεία του αγώνα στις 15:32΄ και εκδικάστηκε αμέσως από τους αγωνοδίκες με βάση τα άρθρα 171 και επ. του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.). Συγκεκριμένα, αφού ενημερώθηκαν ο ενιστάμενος και ο προσφεύγων, ακολούθησε αμέσως τεχνικός έλεγχος από τους τεχνικούς εφόρους του αγώνα [Μπερσής Δημοσθένης και Μιχαλόπουλος Ηλίας], οι οποίοι στη σχετική έκθεση - αναφορά που συνέταξαν με ημερομηνία 12/3/2017 και ώρα 15:40΄, υπογεγραμμένη από τους ίδιους, αναφέρουν «Κατά τον τεχνικό έλεγχο της κατηγορίας MICRO μετά τον Γ΄ τελικό βρέθηκε ταινία αυτοκόλλητη κολλημένη στο εμπρός μέρος του ψυγείου του καρτ Νο 83 και 19. Στο άρθρο 6 παρ. 12 του τεχνικού κανονισμού 2017 του Rotax MaxChallenge γράφει ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση ταινίας γύρω από το ψυγείο έτσι ώστε να ελέγχουμε την ροή του αέρα μέσα στο ψυγείο. Τα εν λόγω ψυγεία έχουν φωτογραφηθεί. Επισυνάπτεται φωτοτυπία του κανονισμού» (βλ. σχετική προσκομιζόμενη έκθεση από την ομοσπονδία με αρίθμηση σχετικού 3). Στη συνέχεια την ίδια ημέρα και ώρα 15:15΄συνεδρίασαν οι αγωνοδίκες, όπου μεταξύ άλλων θεμάτων επελήφθησαν της αναφοράς – έκθεσης των τεχνικών εφόρων αναφορικά με την άνω ένσταση του Σπανού Ανδρέα με αριθμό αγωνιστικού αυτοκινήτου (κάρτ) 35 κατά του προσφεύγοντος και αφού έλαβαν υπόψη την έκθεση των τεχνικών εφόρων έκαναν (αγωνοδίκες και πρόεδρος) δεκτή αυτή για παράβαση κανονισμού ασφαλείας, ήτοι για το ότι η ταινία στο ψυγείο του αυτοκινήτου του προσφεύγοντος ήταν μόνο εμπρός (βλ. σχετικό έγγραφο συνεδρίασης που προσκομίζει η ομοσπονδία με σχετικό αρίθμησης 9). Στη συνέχεια οι αγωνοδίκες εξέδωσαν  την  15:50΄ ώρα την Νο 4 από 12/3/2017 απόφαση  τους, που υπογράφεται από αυτούς  (βλ. σχετική απόφαση που προσκομίζει η ομοσπονδία με αρίθμηση σχετικού 8, στην οποία είναι επισυναπτόμενη και σχετική περί τούτου φωτογραφία του αγωνιστικού με αριθμό 19 αυτοκινήτου του προσφεύγοντος). Σ’ αυτήν αναφέρεται ότι «ο προσφεύγων τέθηκε εκτός Γ΄ σκέλους γιατί στο ψυγείο του βρέθηκε στο εμπρόσθιο μόνο μέρος αυτοκόλλητη ταινία και όχι γύρω – γύρω όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Rotax 2017 άρθρα 6 παρ. 12 και Γενικός Κανονισμός Καρτ άρθρο 17 παρ. 11». Παράλληλα γίνεται μνεία σ’ αυτή ότι ενημερώθηκαν και οι δύο διαγωνιζόμενοι. Σημειωτέον ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ένστασης, του ελέγχου, της γνωστοποίησης της απόφασης των αγωνοδικών στους ενδιαφερόμενους (ενιστάμενο και προσφεύγοντα) από την  πλευρά τους προσφεύγοντος παρευρίσκονταν ο ανήλικος προσφεύγων, ο πατέρας του Αναστάσιος Καφαντάρης, μια κυρία (πιθανόν η μητέρα του αθλητή), ο μηχανικός του - μάνατζερ κ. Λαζαράκος, ο τεχνικός έφορος Ηλίας Μιχαλόπουλος, ο Αλυτάρχης  του αγώνα κ. Καγιάφας και η Βίκη Καρούζου εκ μέρους της Rotax ( βλ. την υπ’ αρ. 5.101/15-6-2017 ένορκη βεβαίωση της Μαρίας – Ελισάβετ Τσόνα, που είχε ορισθεί αρχικά ως γραμματέας του αγώνα και αντικαταστάθηκε από την κ. Παπαδοπούλου, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας – Λήδας Λάβδα που προσκομίζει η ομοσπονδία). Με την ανακοίνωση της απόφασης στον πατέρα του ανηλίκου για τη θέση εκτός Γ΄ σκέλους για την άνω παράβαση, ο τελευταίος συνέταξε πρόθεση έφεσης του καρτ με αριθμό 19 με το οποίο αγωνιζόταν ο υιός του, σε σχέση με την ένσταση του ως άνω αθλητή Σπανού Ανδρέα με αριθμό αγωνιστικού αυτοκινήτου (κάρτ) 35, την έκθεση του τεχνικού εφόρου και κατά της απόφασης των αγωνοδικών, την οποία όμως πρόθεση έφεσης στη συνέχεια απέσυρε λαμβάνοντας το καταβληθέν υπ’ αυτού παράβολο (βλ. το προσκομιζόμενο από την ομοσπονδία έγγραφο πρόθεσης έφεσης που φέρει την υπογραφή του πατέρα του ανηλίκου με αρίθμηση σχετικού 5). Παρόλα αυτά όμως ο πατέρας του ανηλίκου προσφεύγοντος  στις 23/3/2017 κοινοποίησε με δικαστικό επιμελητή προς την Επιτροπή Αγώνων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (βλ. την 982/23-3-2017 έκθεση επίδοσης τους δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Παναγιώτη Σαβ. Κοτσανίδη που προσκομίζει ο προσφεύγων) την από 17/3/2017 εξώδικη όχληση – δήλωση και πρόσκληση με την οποία, αφού ανέφερε ότι ουδέποτε: (α) του γνωστοποιήθηκε η υποβολή ένστασης σε βάρος του υιού του, (β) κλήθηκε να παραστεί κατά την εκδίκαση αυτής, (γ) του χορηγήθηκε αντίγραφο της ένστασης, (δ) κλήθηκε από τους αγωνοδίκες για να του γνωστοποιηθεί η απόφασή τους και (ε) του χορηγήθηκε πρακτικό της απόφασης των αγωνοδικών σχετικά με την επιβολή της ποινής του αποκλεισμού του υιού του, γεγονός για το οποίο εξέφραζε την έντονη διαμαρτυρία του για καταφανή παραβίαση των κανονισμών, καλούσε την άνω επιτροπή να του χορηγήσει εντός τριών (3) ημερών από τη κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης (ι) επικυρωμένο αντίγραφο της ένστασης κατά του υιού του, (ιι) επικυρωμένο αντίγραφο της κλήσης του από τους αγωνοδίκες για να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της ένστασης και (ιιι) επικυρωμένο αντίγραφο των αγωνοδικών περί αποκλεισμού του υιού του από τον εν λόγω αγώνα, ώστε από τη λήψη αυτών να εκκινεί και η προθεσμία της έφεσης που προτίθετο να ασκήσει (βλ. σχετική προσκομιζόμενη από τον προσφεύγοντα εξώδικη δήλωση).  Η άνω επιτροπή του απέστειλε τα έγγραφα που ζητούσε, οπότε αυτός κατέθεσε στις 24/3/2007 έφεση κατά της άνω απόφασης των αγωνοδικών, η οποία εκδικάστηκε από το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων στις 04/5/2017 και απέρριψε για τυπικό λόγο την έφεση (βλ. σχετική απόφαση που προσκομίζει η ομοσπονδία με αρίθμησε σχετικού 6, όπου αναφέρεται ότι ενώ ο εκκαλών αρχικώς κατέθεσε εγγράφως την πρόθεση έφεσης στη συνέχεια την ανακάλεσε λαμβάνοντας το καταβληθέν παράβολο). Η απόφαση αυτή ορθώς απορρίφθηκε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 180 – 183 του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.).
    Με τον πρώτο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων παραπονείται ότι δεν του χορηγήθηκε επικυρωμένο αντίγραφο της εναντίον του ένστασης, και συνακόλουθα η διαδικασία που ακολουθήθηκε και η επιβολή σε βάρος του της ποινής του αποκλεισμού πάσχει εξ αιτίας μη τήρησης των ουσιωδών διατάξεων, που διασφαλίζουν τα δικαιώματά του και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί. Αναφορικά με το δικαίωμα ένστασης στον Εθνικό Αθλητικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.) της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.) στο κεφάλαιο XII – Ενστάσεις ορίζονται τα ακόλουθα: Άρθρο 171 Δικαίωμα Ένστασης «Δικαίωμα Ένστασης έχουν μόνον οι διαγωνιζόμενοι (συμμετέχοντες). Παρ’ όλα αυτά οι Άρχοντες του αγώνα ενεργούντες μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να ασκήσουν αυτεπάγγελτα κάθε έλεγχο ακόμα και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική ένσταση. O συμμετέχων που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση κατά περισσοτέρων συμμετεχόντων πρέπει να υποβάλει τόσες ενστάσεις όσοι είναι οι άλλοι συμμετέχοντες που πιθανώς να έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση». Άρθρο172 Yποβολή Ένστασης «Kάθε ένσταση πρέπει να υποβάλλεται γραπτά και να συνοδεύεται από παράβολο που θα καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Α.Α. {Εθνική Αυτοκινητιστική Αρχή}. Tο παράβολο αυτό μπορεί να επιστραφεί μόνο αν η ένσταση γίνει δεκτή. H Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. {Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος Επιτροπή Αγώνων} εκδίδει κάθε χρόνο εγκύκλιο στην οποία καθορίζονται τα παράβολα των ενστάσεων. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας εγκυκλίου συνεχίζει η εφαρμογή της χρονικά τελευταίας εγκυκλίου. Για την περίπτωση των ενστάσεων που αναφέρονται σε μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου των οποίων πρέπει να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, θα ακολουθούνται οι εξής κανόνες: 1. Tα προς έλεγχο μηχανικά μέρη ή εξαρτήματα ή συστήματα θα περιγράφονται λεπτομερώς και θα αναφέρονται συγκεκριμένα. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις με γενικό και αόριστο περιεχόμενο. 2. Mε βάση την περιγραφή των τμημάτων που θα ελεγχθούν και σε συνάρτηση με όσα αναφέρει η σχετική εγκύκλιος της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. θα καθορίζεται από τον Tεχνικό Έφορο το ποσό των εξόδων αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης που απαιτείται για την περίπτωση. O καθορισμός αυτός γίνεται με βάση τα τρέχοντα τιμολόγια της αγοράς και δεν λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε ισχυρισμός για ειδικά εξαρτήματα και δυσχέρειες ελέγχου λόγω ειδικής κατασκευής.Tο ποσό αυτό θα προκαταβάλεται από τον υποβάλλοντα την ένσταση μαζί με το παράβολο. Mόνο τότε θα θεωρείται ότι ή ένσταση υποβλήθηκε κανονικά. Tα αναλογούντα έξοδα αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης για συγκεκριμένο υλικό, ή εξάρτημα ή τμήμα ή μέρος ή σύστημα επιστρέφονται σ’ αυτόν που υπέβαλε την ένσταση εφόσον διαπιστωθεί ότι το συγκεκριμένο υλικό ή εξάρτημα ή τμήμα ή μέρος ή σύστημα για το οποίο υπέβαλε την ένσταση ήταν αντικανονικό. Τα έξοδα αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης για τα επιπλέον υλικά, εξαρτήματα, τμήματα, μέρη ή συστήματα που υποβλήθηκαν και τα οποία βρέθηκαν σύννομα, δεν επιστρέφονται. O έλεγχος γίνεται υποχρεωτικά σε όλα τα μέρη, εξαρτήματα ή συστήματα για τα οποία υποβλήθηκε η ένσταση, έστω και αν από το πρώτο από αυτά διαπιστώθηκε αντικανονικότης, εκτός και αν ο καθ’ ου η ένσταση αποδεχθεί εγγράφως την αντικανονικότητα και διακόψει τον περαιτέρω έλεγχο προς περιορισμό των δαπανών. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποσυναρμολόγησης/ συναρμολόγησης βαρύνουν τον συμμετέχοντα του οποίου το αυτοκίνητο βρέθηκε αντικανονικό. Στις περιπτώσεις αυτεπαγγέλτων ελέγχων, τα έξοδα αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης βαρύνουν τον οργανωτή εφόσον τα ελεγχόμενα αυτοκίνητα βρεθούν κανονικά. Στην αντίθετη περίπτωση βαρύνουν τον συμμετέχοντα του οποίου το αυτοκίνητο βρέθηκε αντικανονικό. O συμμετέχων υποχρεούται να συμπράξει στον έλεγχο αυτό με τη διάθεση των μηχανικών του και εργαλείων και οφείλει να διευκολύνει τον έλεγχο με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του. Άρθρο 173. Παραλήπτης των Eνστάσεων. «Oι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του αγώνα παραδίνονται στον Aλυτάρχη ή στους βοηθούς του. Σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν επίσης να παραδοθούν σε κάποιον από τους Aγωνοδίκες του αγώνα.  Άρθρο 174. Προθεσμία Yποβολής των Eνστάσεων «α. Ένσταση κατά της εγγραφής συμμετοχής ενός διαγωνιζομένου ή οδηγού ή κατά του μήκους της διαδρομής του αγώνα πρέπει να υποβάλεται το αργότερο μέσα σε δύο ώρες μετά τη λήξη του τεχνικού ελέγχου εξακρίβωσης. Eάν αυτός ο έλεγχος γίνεται σε άλλη χώρα από εκείνη του οργανωτή κάθε εκπρόσωπος της Ε.Α.Α. της χώρας στην οποία διεξάγεται ο έλεγχος είναι αρμόδιος να παραλάβει την ένσταση και να τη διαβιβάσει επειγόντως στους Aγωνοδίκες του αγώνα με σχετική γνωμοδότηση εάν αυτό το θεωρήσει αναγκαίο. β. Ένσταση κατά του Iσοζυγισμού ή της σύνθεσης των σειρών πρέπει να υποβάλεται το αργότερο μία ώρα πριν από την εκκίνηση. γ. Ένσταση κατά απόφασης τεχνικού εφόρου ή βοηθού τεχνικού εφόρου του πρέπει να υποβάλεται αμέσως μόλις η απόφαση αυτή γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο. δ. Ένσταση εναντίον σφάλματος ή αντικανονικότητας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, εναντίον της μη συμμόρφωσης των αυτοκινήτων με τα δελτία αναγνώρισής τους ή εναντίον της κατάταξης που δημοσιεύθηκε στο τέλος του αγώνα πρέπει να υποβάλεται το αργότερο μέσα σε μισή (½) ώρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι Aγωνοδίκες θα διαπιστώσουν φυσική αδυναμία του ενδιαφερομένου να τηρήσει την προθεσμία αυτή. Oι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι πληροφορημένοι για την ώρα και τον τόπο στον οποίον θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα είτε από τον συμπληρωματικό κανονισμό είτε από τα παραρτήματά του (πληροφοριακά δελτία κλπ) είτε από το πρόγραμμα του αγώνα. Eάν για οποιονδήποτε λόγο καταστεί αδύνατη η τήρηση αυτής της υποχρέωσης από τους οργανωτές τότε στον συγκεκριμένο τόπο και τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να αναρτηθεί ανακοίνωση που θα γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους τις προθέσεις των οργανωτών σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. ε. Όλες οι παραπάνω ενστάσεις εκδικάζονται αμέσως από τους Aγωνοδίκες αφού καταθέσει και ο Aλυτάρχης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των Aγωνοδικών η ψήφος του Προέδρου των Aγωνοδικών θεωρείται καθοριστική. Επίσης στο Γενικό Κανονισμό καρτ 2017 (Επιτροπή Αγώνων Ε.Π.Α.) στο κεφάλαιο ENΣTAΣEIΣ - EΦEΣEIΣ - KATATAΞH - EΠAΘΛA στο άρθρο 26 ορίζεται «26.1 Oι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής: α. Σχετικά με αντικανονική εγγραφή διαγωνιζομένου, το αργότερο μισή (1/2) ώρα μετά τη λήξη του ελέγχου εξακρίβωσης. β. Σχετικά με τεχνικά θέματα, το αργότερο 15 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα κάθε δοκιμασίας. γ. Σχετικά με τα αποτελέσματα και τις κατατάξεις μέσα σε 10 λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των διαφόρων προσπαθειών ή 15 λεπτών από την ανάρτηση της κατάταξης κάθε τελικού. 26.2 Oι ενστάσεις υποβάλλονται, από τον αγωνιζόμενο (ή τον κηδεμόνα του) ή τον διαγωνιζόμενο και μόνο, εγγράφως στον Αλυτάρχη, στον βοηθό του ή αν λείπουν σε έναν από τους Αγωνοδίκες και πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο. (Tο ύψος του παραβόλου ορίζεται με εγκύκλιο της Ε.Π.Α.-.Ο.Μ.Α.Ε.). Tο παράβολο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή. H ένσταση που γίνεται για τεχνικά θέματα πρέπει να αφορά: α. κινητήρα (ολικός έλεγχος του κινητήρα με βάση το δελτίο αναγνώρισης) β. σασί (με βάση το δελτίο αναγνώρισης) γ. άλλα συγκεκριμένα σημεία ή εξαρτήματα του καρτ Ο ενιστάμενος οφείλει να καταθέσει στον Αλυτάρχη τα συμπληρωματικά ποσά δαπανών αποσυναρμολόγησης που απαιτούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Π.Α.-.Ο.Μ.Α.Ε. ή σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται σ’ αυτήν, σύμφωνα με την απόφαση των Αγωνοδικών. Τα έξοδα για την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του καρτ καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ενιστάμενο αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τον αγωνιζόμενο κατά του οποίου γίνεται η ένσταση αν αυτή γίνει δεκτή. Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή και τα έξοδα για τις εργασίες και τη μεταφορά του καρτ είναι μεγαλύτερα από το ποσό που έχει κατατεθεί η διαφορά θα επιβαρύνει τον ενιστάμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αν τα έξοδα είναι λιγότερα θα του επιστραφεί η διαφορά. 26.3 Oι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα της έφεσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο E.A.K. (άρθρο 181 κ.λπ.) και πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο του οποίου το ύψος ορίζεται με εγκύκλιο της Ε.Π.Α.-.Ο.Μ.Α.Ε.».  Στην προκείμενη περίπτωση η εν λόγω ένσταση, όπως προαναφέρθηκε, υποβλήθηκε εγγράφως, διέθετε το αναγκαίο περιεχόμενο και διατυπωνόταν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ήτοι διέθετε τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού τους, ώστε να μπορεί ο καθ’ ου η ένσταση να την αντικρούσει. Από την υποβολή της ένστασης μέχρι την έκδοση απόφασης περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία που προέβλεπαν τα προαναφερθέντα άρθρα και ο πατέρας του ανηλίκου με το μηχανικό - μάνατζερ του ήταν ενήμεροι για κάθε διαδικασία. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν προβλέπεται να δίνεται αντίγραφο της ένστασης στον καθ’ ου η ένσταση, αλλά απλώς το περιεχόμενο ανακοινώνεται από τους αγωνοδίκες στον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία της εκδίκασης, όπως και συνέβη στην προκείμενη περίπτωση σύμφωνα με τα ως άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά. Επομένως, ο πρώτος λόγος της προσφυγής είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων παραπονείται ότι δεν κλητεύθηκε κατά τη διαδικασία της εναντίον του ένστασης από τους αγωνοδίκες του αγώνα, η υποβολή της οποίας ουδέποτε του γνωστοποιήθηκε και ουδέποτε του χορηγήθηκε πρακτικό της απόφασης  των αγωνοδικών αναφορικά με την επιβολή της ποινής του αποκλεισμού. Στα ακόλουθα άρθρα του Ε.Α.Κ. ορίζονται τα ακόλουθα: Άρθρο158. «H ποινή του Aποκλεισμού μπορεί να επιβληθεί από τους Aγωνοδίκες σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 141. Tο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τιμωρήθηκε με αποκλεισμό θα εξαιρεθεί από τη συμμετοχή σε ένα ή περισσότερους αγώνες της αγωνιστικής συνάντησης. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού, το παράβολο συμμετοχής καταπίπτει υπέρ των οργανωτών. H υποβολή έφεσης του ενδιαφερομένου κατά της απόφασης των Aγωνοδικών με την οποία του υποβλήθηκε η ποινή του αποκλεισμού δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της ποινής». Άρθρο 169 « H Δ.O.A. ή κάθε Ε.Α.Α. έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να επιτρέψει τη δημοσίευση ανακοίνωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει επιβληθεί ποινή σε οποιοδήποτε άτομο, αυτοκίνητο ή κατασκευαστή αυτοκινήτου. Έχοντας το δικαίωμα έφεσης σε οποιαδήποτε απόφαση, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν το δικαίωμα, να εγείρουν οποιαδήποτε απαίτηση κατά της Δ.O.A. ή της Ε.Α.Α. ή κατά οποιουδήποτε άλλου που έκανε τη δημοσίευση αυτή. H Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. και το Eθνικό Δικαστήριο Eφέσεων εκδίδουν σε κάθε περίπτωση γραπτές αποφάσεις οι οποίες καταχωρούνται στα αρχεία αυτών των οργάνων. Oι αποφάσεις αυτές είναι δημοσιεύσιμες και αντίγραφά τους χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά από γραπτή του αίτηση. Aποφάσεις των παραπάνω οργάνων με γενικότερο ενδιαφέρον, μπορούν κατά την ελεύθερη κρίση της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α., να δημοσιεύονται εν όλω ή εν μέρει. Kανείς από τους αναφερόμενους σ’ αυτές τις αποφάσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα ή για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται να θεωρήσει ότι θίγεται ή ότι ζημιώνεται από αυτές τις δημοσιεύσεις». Άρθρο 175. «H διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων πρέπει να αρχίζει αμέσως με την υποβολή τους και θα πρέπει να περιλαμβάνει ακρόαση του ενισταμένου και όλων των άλλων ενδιαφερομένων. Συνεπώς, πρέπει να κληθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αναπτύξουν τις απόψεις τους και έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν και μάρτυρες. Oι Aγωνοδίκες οφείλουν να βεβαιώνονται ότι οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν προσωπικά να παραστούν. Στην περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε ενδιαφερομένου μέρους ή των μαρτύρων τους η απόφαση μπορεί να εκδοθεί ερήμην. Eάν η απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί επί τόπου τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ειδοποιηθούν για τον τόπο και την ώρα που θα εκδοθεί αυτή».  Άρθρο 178. «Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα να σεβαστούν και να εφαρμόσουν την απόφαση που εκδόθηκε διατηρώντας το δικαίωμα υποβολής έφεσης όπως προβλέπεται παρακάτω αλλά ούτε οι Aγωνοδίκες ούτε η Ε.Α.Α. έχουν το δικαίωμα να διατάξουν την επανάληψη του αγώνα». Στην προκείμενη περίπτωση, και ανακοίνωση της ένστασης, όπως προαναφέρθηκε, έγινε προς τον καθ’ ου αυτή, και πρόσκληση – προφορική κλήση έλαβε χώρα του τελευταίου κατά την εκδίκαση της ένστασης, κατά την οποία εκδίκαση παραστάθηκε με τον πατέρα του και το μηχανικό - μάνατζερ του για να αναπτύξουν τις απόψεις τους και προφορική ανακοίνωση της απόφασης των αγωνοδικών περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος έλαβε χώρα. Τηρήθηκε δε όλο το διαδικαστικό μέρος της εκδίκασης της ένστασης και της γνωστοποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και τα αντίθετα υποστηριζόμενα στην υπ’ αρ.  912/14-6-2017 ένορκη βεβαίωση του πατέρα του ανηλίκου ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γρύλλη του Λαζάρου (βλ. σχετική προσκομιζόμενη) είναι αβάσιμα. Αυτά προκύπτουν (α) από την προαναφερθείσα υπ’ αρ. 5.101/15-6-2017 ένορκη βεβαίωση της Μαρίας – Ελισάβετ Τσόνα όπου ρητά αναφέρεται ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της ένστασης, του ελέγχου, της γνωστοποίησης της απόφασης των αγωνοδικών στους ενδιαφερόμενους από πλευράς συμμετοχής Καφαντάρη παρευρίσκονταν ο αθλητής, ο πατέρας του Αναστάσιος Καφαντάρης, μια κυρία που υποθέτω ότι ήταν η μητέρα του αθλητή, ο μηχανικός του κ. Λαζαράκος, ο τεχνικός έφορος Ηλίας Μιχαλόπουλος, ο Αλυτάρχης  του αγώνα κ. Καγιάφας και η Βίκη Καρούζου εκ μέρους της Rotax» (β) από την απόφαση των αγωνοδικών όπου ρητά αναφέρεται «ενημερώθηκαν και οι δύο διαγωνιζόμενοι» και (γ) από την πρόθεση έφεσης που υπέβαλε ο πατέρας του ανηλίκου διαγωνιζόμενου αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, όπου ρητά αναφέρεται ότι υπάρχει πρόθεση έφεσης «που έχει σχέση με την ένσταση του διαγωνιζόμενου ΖΑΧΟΣ PRAGA CARTING και σε σχέση με την έκθεση του τεχνικού εφόρου και κατά της απόφασης αγωνοδικών Νο 1». Δηλαδή, όταν υποβαλλόταν η πρόθεση έφεσης, ο προσφεύγων γνώριζε το περιεχόμενο και της ένστασης, και της έκθεσης των τεχνικών εφόρων και της απόφασης των αγωνοδικών, αφού τις μνημονεύει ρητά σ’ αυτήν.  Κατ’ ακολουθία αυτών ο δεύτερος λόγος έφεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Με τον τρίτο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων παραπονείται ότι η επιτροπή των αγωνοδικών που του επέβαλε την ποινή του αποκλεισμού δεν είχε νόμιμη υπόσταση και συνεπώς είναι άκυρη κάθε πράξη – απόφαση που εξέδωσε αυτή, άρα και η πληττόμενη, γιατί κατά παράβαση των άρθρων 132, 138 και 140 του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού η κ. Τόγελου διετέλεσε στον επίδικο αγώνα τόσο ως γραμματέας όσο και ως αγωνοδίκης, με αποτέλεσμα να κατέχει δύο αξιώματα, ασκώντας συγχρόνως εκτελεστικά και διαιτητικά καθήκοντα. Στα ακόλουθα άρθρα του Ε.Α.Κ ορίζονται τα εξής: Άρθρο 132. « Kατάλογος Στελεχών. O όρος “στελέχη” περιλαμβάνει πρόσωπα που ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και που μπορούν να έχουν βοηθούς, όπως παρακάτω: - Oι Aγωνοδίκες - Oι Έφοροι των χώρων επισκευής & ανεφοδιασμού - O Aλυτάρχης - Oι Έφοροι διαδρομής - Ο Επικεφαλής Ασφαλείας - Oι Kριτές σηματοδότησης - O Γραμματέας του αγώνα - Oι Kριτές τερματισμού  - Oι Xρονομέτρες - Oι Kριτές γεγονότων - Oι Tεχνικοί Έφοροι - Oι Kριτές ισοζυγισμού - Oι Bοηθοί Tεχνικοί Έφοροι - Oι Kριτές εκκίνησης (αφέτες)». Άρθρο 136 «Οι χρονομέτρες, οι τεχνικοί έφοροι, οι κριτές και οι κριτές ισοζυγισμού πρέπει να επιλέγονται μεταξύ προσώπων που να διαθέτουν εν ισχύ άδεια της αρμόδιας Ε.Α.Α. και να είναι καταχωρημένα στο σχετικό πίνακα που αυτή συντάσσει ετησίως». Άρθρο 137 Συσώρευση Καθηκόντων «Ένα και το αυτό πρόσωπο μπορεί εφόσον αποφασισθεί από τους Οργανωτές να ασκήσει σε ένα αγώνα περισσότερα από ένα καθήκοντα από αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 136 υπό  τον όρο ότι διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα για το κάθε ένα από αυτά». Άρθρο 138. «Aπαγορευμένα Λειτουργήματα. Ένα στέλεχος του αγώνα δεν μπορεί να ασκήσει κανένα άλλο καθήκον εκτός από αυτό ή αυτά που συνδέονται με το λειτούργημα που του έχει ανατεθεί. Eπίσης δεν μπορεί να λάβει μέρος σε κανέναν αγώνα στον οποίον έχει ταυτόχρονα ορισθεί να ασκήσει οποιοδήποτε λειτούργημα». Με βάση τα παραπάνω ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος γιατί η ορισθείσα να εκτελέσει καθήκοντα γραμματέας κ. Τόγελου αντικατέστησε τον Σπύρο Ζηρόπουλο που είχε οριστεί ως αγωνοδίκης λόγω ασθένειας του τελευταίου. Έτσι η κ. Τόγελου άσκησε στον επίδικο αγώνα μόνο καθήκοντα αγωνοδίκη, έχουσα τα προς τούτο προσόντα, και τη θέση της ως γραμματέα κατέλαβε η Καίτη Παπαδοπούλου, η οποία άσκησε καθήκοντα γραμματείας. Για την αλλαγή αυτή μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε εκδόθηκε δελτίο πληροφοριών που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων. Επομένως ο τρίτος λόγος έφεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Με τον τέταρτο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων παραπονείται ότι οι κανονισμοί που αφορούσαν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του επίδικου αγώνα Rotax Max Challenge και με βάση τους οποίους του επιβλήθηκε η εν λόγω ποινή του αποκλεισμού στερούνται νομίμου ερείσματος και είναι ανυπόστατοι γιατί δεν έλαβε χώρα ο αναγκαίος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Κατά το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους, οι Κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφωθεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την αναπομπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την τακτική επιχορήγηση της Ομοσπονδίας». Κατ’ αρχάς οι πράξεις του αρμόδιου Υπουργού, με τις οποίες ασκείται έλεγχος νομιμότητος των ανωτέρω κανονισμών ανήκουν στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου (βλ. Σ.τ.Ε. 2235/2002, επίσης πρβλ. Σ.τ.Ε. 894/1988). Και τούτο γιατί οι πράξεις αυτές δεν ενέχουν άσκηση δημοσίας εξουσίας, παρέχοντας έγκριση, ούτε, άλλωστε, αποτελούν, κατά την υπ’ αυτών διατυπούμενη διαπίστωση της νομιμότητος, όρο απαραίτητο για την ισχύ των προαναφερθέντων κανονισμών (βλ. Σ.τ.Ε. Τμήμα Δ΄ 443/2004 , Σ.τ.Ε. Τμήμα Δ΄  1509/2002, Σ.τ.Ε. Τμήμα Δ΄ 2236/2002). Περαιτέρω στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ο.Μ.Α.Ε. στις 02/3/2017 ομοφώνως ψηφίστηκε για το έτος 2017 να ισχύσει ο εγκεκριμένος και ψηφισμένος Ε.Α.Κ. που ίσχυε το 2016, ο οποίος είχε υποβληθεί για έλεγχο νομιμότητας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (βλ. σχετικό έγγραφο που προσκομίζει η ομοσπονδία με αρίθμηση σχετικού 13). Και τούτο γιατί ο Ε.Α.Κ. του 2017 έχρηζε περαιτέρω επεξεργασίας στη σύνθεσή του λόγων κάποιων επεμβάσεων που επρόκειτο να γίνουν σ’ αυτόν. Εξάλλου οι Γενικοί και Τεχνικοί Κανονισμοί ήταν ήδη αναρτημένοι στο επίσημο Site της ομοσπονδίας, ενώ ο Διεθνής Αθλητικός Κανονισμός ήταν ήδη μεταφρασμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών (βλ. σχετικά πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσης 2017 που προσκομίζει η ομοσπονδία με αρίθμηση σχετικού 12). Συνακόλουθα τούτων ο άνω λόγος προσφυγής είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Με τον πέμπτο και τελευταίο λόγο της προσφυγής του ο προσφεύγων παραπονείται ότι η ποινή του αποκλεισμού που του επιβλήθηκε δεν προβλέπεται από συγκεκριμένα άρθρα και κανονισμούς και στερείται παντελώς νόμιμης βάσης, ούσα παράνομη. Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος γιατί στην απόφαση των αγωνοδικών αναφέρονται το άρθρο 17 παρ. 11 του Γενικού Κανονισμού καρτ 2017 και το άρθρο 6 παρ. 12 του Γενικού Κανονισμού Rotax 2017, που εξατομικεύουν και εξειδικεύουν τη συμπεριφορά του προσφεύγοντος αγωνιζόμενου αναφορικά με τη θέση της αυτοκόλλητης ταινίας στο ψυγείο του αυτοκινήτου ως παράβαση. Και στο άρθρο 17 παρ. 11 του Γενικού Κανονισμού Καρτ 2017 περιέχεται η γενική ρήτρα της συμμόρφωσης των καρτ με τους κανονισμούς ασφαλείας της CIK/FIA και αναφέρεται ότι οποιαδήποτε παράβαση στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα επιφέρει αποκλεισμό, ενώ στο άρθρο 6 παρ. 12 του Γενικού Κανονισμού Rotax 2017 [Rotax Max challenge technical Regelation 2017) αναφέρεται ότι για τεχνικούς λόγους και  για λόγους ασφάλειας η αυτοκόλλητη ταινία του ψυγείου πρέπει να είναι περιμετρικά αυτού (γύρω – γύρω) και όχι μόνο σε μέρος αυτού, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν μόνο στο εμπρόσθιο μέρος του ψυγείου (radiator). Σημειωτέον ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος αθλητής που συμμετέχει στους εν λόγω αγώνες δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει γνώση των κανονισμών και τους αποδέχεται. Συνεπώς ο πέμπτος λόγος έφεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Κατ’ ακολουθία όλων αυτών δεν συντρέχει λόγος ακυρότητας της υπ’ αρ. 4/12-3-2017 απόφασης των Αγωνοδικών του επίδικου αγώνα Rotax Max challenge με την οποία επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα η ποινή του αποκλεισμού ενώ κατ’ ορθή εφαρμογή του νόμου απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 16/12-5-2017 απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος/Επιτροπής Αγώνων ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της η από 17/3/2017 έφεση του προσφεύγοντος κατά της υπ’ αρ. 4/12-3-2017 απόφαση των Αγωνοδικών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Μετά ταύτα πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή ως απαράδεκτη και να καταπέσει το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων υπέρ του κατ’ άρθρο 36 παρ. 1γ του Ν. 2725/1999 ειδικού λογαριασμού της Γ.Γ.Α. (άρθρο 126 παρ. 1 του ως άνω νόμου)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
-ΔΙΚΑΖΕΙ επί της ένδικης προσφυγής
-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτή και
-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ειδικού λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Μαρούσι στις 07-08-2017 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 08-08-2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου