Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Διοικ.ΕφΑθ 564/2016,Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem μεταξύ πειθαρχικών κυρώσεων και προληπτικών διοικητικών μέτρων


Παραθέτουμε και πάλι την  απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (αυτή τη φορά  με σημείωση Ιάκωβου Μαθιουδάκη που δημοσιεύτηκε στον Αρμενόπουλο 2016, σελ.1971) και αφορά στην προσφυγή του Παναθηναϊκού κατά της επιβολής του προληπτικού διοικητικού μέτρου απαγόρευσης διανομής εισιτηρίων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 4326/2015. Η προσφυγή απορρίφθηκε διότι κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι εν προκειμένω δεν υφίσταται σώρρευση ποινών  και επομένως δεν παραβιάζεται η αρχή ne bis in idem. Βλέπε όμως και παρατηρήσεις Μαθιουδάκη με αναφορά σε διαφορετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου