Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Α.Μαλάτος, Προτάσεις για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΠΟ


Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο των προτάσεών μας, όπως κατατέθηκαν κατά την εκδίκαση της  αίτησης για διορισμό προσωρινής διοικήσεως στην ΕΠΟ , με την ελπίδα να γίνουν κατανοητοί από όλους οι επιτακτικοί λόγοι νομικής αξιοπρέπειας, για τους οποίους οι έχοντες εξουσία και αρμοδιότητα δεν πρέπει να επιτρέψουν την συνέχιση της νομικής γελοιότητας που ακούει στο όνομα "Επιτροπή Εξομάλυνσης"


Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ανδρέα Μαλάτου του Λεωνίδα, κατοίκου Ν.Ιωνίας Αττικής, οδός 28 Οκτωβρίου 4-6 και μέλους του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Ηράκλειο Αθλητική Ενωση» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής.
                                                           
Για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία « Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» που εδρεύει στην Αθήνα, Πάρκο Γουδή,    προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών σύμφωνα με τον νόμο.
                                          --------------------------------------
Συζητείται στο Δικαστήριό Σας η από 30-11-2016 αίτησή μου για διορισμό προσωρινής διοίκησης στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η από 5-12-2016 κύρια παρέμβαση της ΕΠΟ, καθώς και η πρόσθετη υπέρ της ΕΠΟ παρέμβαση του αθλητικού σωματείου «Ηράκλειο Α.Ε». 
Οι παρεμβάσεις των αντιδίκων θα πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, αβάσιμες και αναληθείς, ενώ αντιθέτως η δική μου αίτηση  θα πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη, αληθής και στηριζόμενη στον νόμο για τους παρακάτω λόγους:


Α.  Ελλειψη νομίμου διοικήσεως της ΕΠΟ -Πραγματικά περιστατικά
              1.  Με δεδομένο ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ  (ουχί νομίμως αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής ως Εκτελεστική Επιτροπή) έληγε στις 4-10-2016, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ στις 25-8-2016  αποφάσισε να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες την 1-10-2016 στην Γεωργιούπολη Χανίων.
Όμως η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 110/2016 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ μετά από προσφυγή έξι ενώσεων-μελών της ΕΠΟ , διότι δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο καταστατικό εκλογικές διαδικασίες. (βλ.δημοσίευμα-σχετ.1).

               2. Κατόπιν τούτου συνήλθε εκ νέου η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και με την από 12-9-2016 απόφαση της , σε συμμόρφωση της προαναφερόμενης απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου όρισε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τον ορισμό Εκλογικής Επιτροπής στις 14 Οκτωβρίου και για διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις 26 Οκτωβρίου. (βλ.δημοσίευμα-σχετ.2).

              3. Όμως και πάλι οι εκλογές της ΕΠΟ δεν διεξήχθησαν στην ταχθείσα ημερομηνία, διότι κατόπιν νέας προσφυγής ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ του κυρίου Βίκτωρα Μητρόπουλου και του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ 2010”, , το Διαιτητικό Δικαστήριο με την υπ αριθμόν 120/2016 απόφασή του ανέβαλε και πάλι τις αρχαιρεσίες, ορίζοντας επιπροσθέτως και προσωρινή διοίκηση με δίμηνη θητεία προκειμένου να διενεργήσει τα νόμιμα για την διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3262/2004.(βλ. απόφαση-σχετ.3)

           4. Δυστυχώς  και πάλι δεν τελεσφόρησε η απόπειρα για διορισμό προσωρινής διοίκησης και διεξαγωγή των εκλογών μέσω των ενδο-ομοσπονδιακών διαδικασιών, αφού με την από 31-10-2016 επιστολή της προς την ΕΠΟ, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία (ΦΙΦΑ) έκανε γνωστό ότι η ίδια, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του καταστατικού της (βλ. καταστατικο ΦΙΦΑ-σχετ.4) με απόφασή της στις 14-10-2016 διόρισε μια «Επιτροπή Εξομάλυνσης» (normalisation committee), η οποία θα είναι αρμόδια για όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι τρέχουσες υποχρεώσεις της ΕΠΟ, να αναθεωρηθούν οι κανονισμοί της σύμφωνα με τα δεδομένα της ΦΙΦΑ, να αναθεωρηθούν οι νόμοι του ελληνικού κράτους σε στενή συνεργασία με ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ και να διενεργηθούν εκλογές το αργότερο μέχρι τις 31-5-2017.(βλ. επιστολή ΦΙΦΑ-σχετ.5)
Είναι προφανέστατο ότι η συγκεκριμένη διάταξη του καταστατικού της ΦΙΦΑ, ανεξαρτήτως της νομικής της αξιολόγησης στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης και συνταγματικής τάξης,  δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις διορισμού προσωρινής διοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 69 Α.Κ. λόγω έλλειψης διοικήσεως, όπως πραγματικά συμβαίνει εν προκειμένω, αλλά σε απομάκρυνση («removed») υφισταμένων οργάνων και αντικατάστασή τους («replaced») από την επιτροπή εξομάλυνσης της ΦΙΦΑ σε  όλως εξαιρετικές περιπτώσεις παραβίασης των καταστατικών της αρχών.

            5. Μάλιστα, ο τότε Υφυπουργός Αθλητισμού κος Κοντονής, επειδή τέτοιου είδους επιτροπές δεν προβλέπονται στη νομοθεσία μας, έσπευσε να νομιμοποιήσει τον ορισμό αυτής της «Επιτροπής Εξομάλυνσης» με σχετική τροπολογία, χωρίς όμως να ορίζει ειδικότερα τη νομική της φύση, αναγνωρίζοντας ότι παρόμοιες επιτροπές υποκαθιστούν τα καταστατικά όργανα της ομοσπονδίας σε όλες τους τις αρμοδιότητες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2725/1999 και των καταστατικών διατάξεων της ομοσπονδίας (βλ. άρθρο 5ο Ν.4431/2016, ΦΕΚ 297/Α/2016-σχετ.6) ,
 όχι όμως και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ΚΠολΔ, οι οποίες προφανέστατα, ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της διατάξεως, εξακολουθούν να ισχύουν.
           6. Ετσι, από 5-10-2016 μέχρι και σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στερείται νομίμου (εκλεγμένης ή έστω και προσωρινής) διοικήσεως, αφενός λόγω λήξεως της θητείας της εκλεγμένης διοικήσεώς της και αφετέρου λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατά το Σύνταγμα (άρθρο 94 παρ.2), τον Α.Κ. και τον ΚΠολΔ δικαστικής απόφασης με  την εκούσια δικαιοδοσία περί ορισμού προσωρινής διοικήσεως, αφού πλέον διοικείται de facto από μεν την 5-10-2016 μέχρι και την 31-10-2016 από την απερχομένη διοίκηση και από 1-11-2016 μέχρι σήμερα από την ως άνω επιτροπή εξομάλυνσης που διόρισε η ΦΙΦΑ.

Β. Νομική βάση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΠΟ

            1Η ΑΚ 69 αποτελεί διάταξη αναγκαστικού δικαίου και κανόνα δημοσίας τάξεως, με την έννοια ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί με αντίθετη ρήτρα στο καταστατικό του σωματείου. Γίνεται βέβαια δεκτό , ότι ο διορισμός προσωρινής διοικήσεως από το Δικαστήριο αποτελεί παρέμβαση στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι του σωματείου και σαν τέτοια αποτελεί εξαιρετικό δίκαιο και εφαρμόζεται μόνο στις δύο εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει η Α.Κ. 69, πρέπει δε να χρησιμοποιείται με φειδώ (Καράκωστας, Αστικός Κώδικας 2011, σελ.418-420).Γι’ αυτό, η εφαρμογή της ΑΚ 69 προϋποθέτει έλλειψη κάποιας άλλης ειδικής διατάξεως νόμου ή καταστατικού που προβλέπει εναλλακτικές λύσεις διοικήσεως, έτσι ώστε να μην καθίσταται αναγκαίος ο διορισμός προσωρινής διοικήσεως. Τέτοια πρόβλεψη μπορεί π.χ. να υπάρχει στο καταστατικό για τυχόν αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών διοίκησης ή για παράταση της θητείας της απερχόμενης διοίκησης ή για με άλλο τρόπο θεραπεία της διοικητικής εκκρεμότητας ( Κρητικός, Δίκαιο Σωματείων τ.Ι, 1984 σελ.384-385, Βαθρακοκοίλης, ΕρμΑΚ 1992 σελ.142 και του ιδίου, ΕρμΝομΑΚ 2006, σελ. 360, Βλαστός, Δίκαιο σωματείων 2013 σελ.205), χωρίς φυσικά αυτό να  αποτελεί διορισμό προσωρινής διοικήσεως κατά την έννοια της ΑΚ 69, όχι μόνο διότι η ΑΚ 69 αποτελεί διάταξη αναγκαστικού δικαίου αλλά και διότι η υποκατάσταση της αποκλειστικής αρμοδιότητος των δικαστηρίων για διορισμό προσωρινής διοικήσεως κατά την ΑΚ 69, ως υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας, θα παραβίαζε την αντίθετη πρόβλεψη του άρθρου 94 παρ.2 του Συντάγματος.
Σε κάθε περίπτωση ούτε το καταστατικό της ΕΠΟ, ούτε κάποιος νόμος, ούτε φυσικά και η τροπολογία Κοντονή, προβλέπει κάποια εξαίρεση από την εφαρμογή της Α.Κ. 69 στην ΕΠΟ.

               2.  Τόσο η απόφαση 120/2016 του Διαιτητικού Δικαστηρίου, κατά το μέρος που διόριζε προσωρινή διοίκηση, όσο και η διάταξη της τροπολογίας Κοντονή (νόμος 4431/2016), εφόσον θεωρηθεί ότι νομιμοποιεί τον διορισμό ενός οργάνου της ΦΙΦΑ ως προσωρινής διοίκησης της ΕΠΟ παραβιάζουν ευθέως το άρθρο 94 παρ.2 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια, ο δε κοινός νομοθέτης μπορεί μεν να ρυθμίσει ειδικότερα τον τρόπο υπαγωγής τους σε αυτά, δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει από τα δικαστήρια την αρμοδιότητα αυτή. Επομένως η παραπάνω νομιμοποίηση της «Επιτροπής Εξομάλυνσης» ως νομικού υποκατάστατου κάθε καταστατικού οργάνου της ΕΠΟ, ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει έλλειψη διοικήσεως ή όχι,  θα μπορούσε μεν να λάβει τον χαρακτήρα έγκρισης του διορισμού ενός οργάνου-τοποτηρητή της ΦΙΦΑ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί, με τρόπο συνταγματικά ανεκτό, να έχει την έννοια της δια νόμου υποκατάστασης της αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων για τον διορισμό  προσωρινής διοικήσεως της ΕΠΟ.
Κατά την ίδια έννοια και το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, κατά το μέρος που αφορά την επίλυση μιας ενδο-ομοσπονδιακής διαφοράς αναφερόμενης στην εκλογική διαδικασία αρμοδίως επελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Κανονισμού λειτουργίας του επί διαφοράς αναφυομένης κατά την εκλογική διαδικασία, και επομένως νόμω και ουσία βασίμως έκρινε, ως επιληφθέν ιδιωτικής διαφοράς,  ότι οι επερχόμενες αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 3262/2004, πλην όμως, ως διαιτητικό όργανο δεν νομιμοποιείται και στον ορισμό προσωρινής διοικήσεως, δεδομένου ότι κατά την ΚΠολΔ 867 σε διαιτησία υπάγονται μόνο οι ιδιωτικές διαφορές και όχι οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας.Γ. Η υπαγωγή της ΕΠΟ στην εκλογική διαδικασία του άρθρου 30 παρ.2 Ν. 3262/2004 ως προϋπόθεση της ενεργητικής νομιμοποίησής μου. 

            1.     Ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, της ισχύουσας γενικής και αθλητικής νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 2725/1999, όπως αυτός σήμερα ισχύει, η ΕΠΟ αποτελεί αθλητική ομοσπονδία κατά την έννοια του άρθρου 19 Ν. 2725/1999, σύμφωνα δε με  το άρθρο 10  του καταστατικού της μέλη αυτής είναι είναι  α) Οι τοπικές Ερασιτεχνικές Ενώσεις ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπως ισχύουν σήμερα (53 ΕΠΣ) β) Η Πανελλήνια Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας. γ) Η Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄Εθνικής Κατηγορίας (Super League) δ) H  Ενωση Επαγγελματικού Ποδοασφαίρου Β΄Εθνικής Κατηγορίας (Football League)
            
              2.   Με βάση το άρθρο 22 του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΟ, το οποίο, σημειωτέον,  τροποποιήθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο  2016, η εκπροσώπηση και οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας ορίζονται ως εξής:
α) Οι τοπικές ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) εκπροσωπούνται από τρείς (3) εκπροσώπους η κάθε μία. Ο ενας (1) εξ αυτών θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της ΕΠΣ.Οι άλλοι δύο (2) θα είναι μέλη της εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ και θα εκλέγονται από αυτή. Εάν ο Πρόεδρος της ΕΠΣ είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ τότε τον ένα εκ των τριών εκπροσώπων της ΕΠΣ θα τον ορίζει ο ίδιος. Το ίδιο ισχύει και για την Ενωση της Β΄Εθνικής Κατηγορίας ( Football League).
 β)  Η Πανελλήνια Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας εκπροσωπείται από τρείς  (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις ΕΠΣ σύνθεση.
 γ) Η Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής  Κατηγορίας ( Super League) εκπροσωπείται από δεκαεξι (16) εκπροσώπους. Κάθε εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί  μία ΠΑΕ -μέλος της Ενωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ΠΑΕ αυξηθεί  η μειωθεί , θα αυξηθεί  ή θα μειωθεί ανάλογα και ο αριθμός των εκπροσώπων.
δ) Η Ενωση Επαγγελματικού Ποδοασφαίρου Β΄Εθνικής Κατηγορίας ( Football League) εκπροσωπείται από τρείς (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις ΕΠΣ σύνθεση.»
 
          3.     Σύμφωνα με το άρθρο 30  παρ.2 του Ν.3262/2004 ορίστηκε ότι σε περίπτωση που, σύμφωνα  με το καταστατικό  ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων , όπως εν προκειμένω συμβαίνει με την ΕΠΟ, δικαίωμα ψήφου  στις Γενικές Συνελεύσεις  των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι  των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών  σωματείων  οι οποίοι πρέπει  να είναι μέλη των σωματείων, και οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων στις οποίες ανήκουν τα σωματεία τους.
 Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες με ποσοστιαία αναλογία ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1)αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του.
 Συγχρόνως, με το άρθρο 30  παρ.3 του Ν.3262/2004 ορίστηκε εξάμηνη προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών με τη νέα εκλογική διαδικασία, ενώ με την παράγραφο 3 του ιδίου ορίστηκε  ότι η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.2005.
 Σύμφωνα, επομένως, με τα ανωτέρω, με το τότε ισχύον νομικό καθεστώς, η ΕΠΟ, παρότι δεν είχε εκπληρώσει την υποχρέωσή της να εναρμονίσει το καταστατικό της προς τις περί αρχαιρεσιών διατάξεις του νόμου εντός εξαμήνου από την δημοσίευσή του, νομίμως προχώρησε περί τα μέσα Οκτωβρίου 2004 σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου με το προϋφιστάμενο στο καταστατικό της  εκλογικό σύστημα, αφού αυτό το δικαίωμα της το αναγνώριζε η εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου αυτού.

         4.   Στην συνέχεια, με την παράγραφο 12 του άρθρου 29 του Ν.3479/2006 ,ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου , προβλέφθηκε εξαίρεση της ΕΠΟ από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι περί αρχαιρεσιών διατάξεις του ν. 3262/2004.
  Με βάση την ρύθμιση αυτή η ΕΠΟ, αφού πλέον δεν είχε καμία υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του αθλητικού  νόμου, μπορούσε νόμιμα να επιλέξει, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκλογική ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, όποιο εκλογικό σύστημα επιθυμούσε και εξέφραζε τα συμφέροντα της εκάστοτε διαμορφούμενης πλειοψηφίας.
Ετσι, νομίμως η ΕΠΟ προχώρησε και στις εκλογές του 2008, όπως και αργότερα του 2012 με το εκλογικό σύστημα που η ίδια προέβλεπε στο Καταστατικό της, και όχι με αυτό που προέβλεπε ο Ν. 3262/2004.

         5.  Όμως, αυτή την ευχέρεια, η ΕΠΟ την έχασε  με την ψήφιση του άρθρου 15 Ν.4326/2015, το οποίο αφ’ ενός κατήργησε την υπέρ της ΕΠΟ εξαίρεση που περιελάμβανε το πρώτο εδάφιο της παρ.12 του άρθρου 29 Ν.3479/2006, αφ’ ετέρου δε ρητά και αδιάστικτα προβλέπει επιπροσθέτως ότι τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του ποδοσφαίρου ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής  λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό  και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα και τη κείμενη νομοθεσία
Επομένως, μετά την ψήφιση της τελευταίας αυτής διάταξης, προκύπτει σαφέστατα ότι η ΕΠΟ τις επικείμενες εκλογές οφείλει να τις διενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.2 Ν. 3262/2004, σύμφωνα με τις οποίες οι εκλογές στην ομοσπονδία διεξάγονται με  σύστημα εκλογής εκλεκτόρων, για την οποία υποψήφιος μπορεί να είναι  κάθε μέλος ποδοσφαιρικού σωματείου, όπως εγώ ο αιτών.
 
Δ. Νομιμοποίηση – Εννομο συμφέρον μου

Ο αιτών τυγχάνω μέλος του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία «Ηράκλειο Αθλητική Ενωση», το οποίο ανήκει ως μέλος στην δύναμη  της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών και συμμετέχει στα οικεία πρωταθλήματα.(βλ.βεβαίωση-σχετ.7)  Πέραν τούτου, κατά καιρούς  έχω συμμετάσχει ενεργά σε αρκετές δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, νομικής κυρίως φύσεως, με την επιστημονική μου ιδιότητα του Διδάκτορος Αθλητικού Δικαίου. Επίσης από το 1999 μέχρι και το 2006 έχω διδάξει αθλητικό (άρα και ποδοσφαιρικό) δίκαιο στη Νομική Σχολή Αθηνών ως ειδικός επιστήμων και από το 2012 και εντεύθεν ασχολούμαι συστηματικά με το δίκαιο που διέπει το ποδόσφαιρο με την ιδιότητα του Προέδρου του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου (ΙΔΕΑΔ).

Η Τοπική Ενωση στην οποία ανήκει τα σωματείο μου και η οποία με την σειρά της είναι μέλος της ΕΠΟ, έχει στην δύναμη της πάνω από150 ενεργά σωματεία.  Ετσι, αν οι εκλογές διεξαχθούν  σύμφωνα με  όσα ορίζει ο νόμος και όχι με όσα παρανόμως προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ, τότε καθίσταται προφανές ότι  στην εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ η ΕΠΣ Αθηνών θα μετέχει με δέκα πέντε  (15) τουλάχιστον εκλέκτορες, που θα εκλέγονται  από την Γενική Συνέλευση της Ενωσης μεταξύ υποψηφίων που είναι μέλη στα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ενωσης, και όχι με τρείς (3) που ορίζει το καταστατικό της ΕΠΟ, οι οποίοι είναι δεσμευτικά ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης.

  Η παράλειψη της ΕΠΟ να διεξαγάγει τις εκλογές σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου συμμορφούμενη με αυτόν ως προς  τον τρόπο συμμετοχής στην Εκλογική Γενική Συνέλευση και την εκλογική διαδικασία, μου στερεί  σαφώς την δυνατότητα να μετέχω προσωπικά και άμεσα στην εκλογική διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, ήτοι να είμαι υποψήφιος ως εκλέκτορας της Ενωσης στην οποία ανήκει το σωματείο μου και ,εφόσον εκλεγώ, να συμμετάσχω ενεργά στις εκλογές της ΕΠΟ ως εκλέκτορας για την ανάδειξη του διοικητικού της συμβουλίου.

Επομένως είναι προφανές και άμεσο το έννομο συμφέρον μου να διοριστεί προσωρινή διοίκηση στην ομοσπονδία προκειμένου να διεξάγει τις εκλογές σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε να μπορώ και εγώ να συμμετέχω σ’ αυτές ως μέλος του ποδοσφαιρικού σωματείου στο οποίο μετέχω.

Ε. Η φερόμενη διαγραφή μου από το σωματείο «Ηράκλειο Α.Ε.»

Οι αντίδικοι ισχυρίζονται ότι το σωματείο στο οποίο ανήκω ως μέλος με έχει ήδη από 1-9-2015 διαγράψει από μέλος του για μη καταβολή συνδρομών.
 Η διαγραφή αυτή, αν πράγματι έγινε, αποτελεί μια  άκυρη και ανυπόστατη απόφαση του σωματείου, η οποία κατ’ ΑΚ 180 ουδεμία έννομη συνέπεια μπορεί να επιφέρει  ως προϋπόθεση  της ύπαρξης ή μη του εννόμου συμφέροντός μου για τους εξής λόγους:.

1. Η φερόμενη διαγραφή μου είναι άκυρη, διότι ουδέποτε μου επιδόθηκε νομίμως ούτε μου κοινοποιήθηκε κάποια πρόσκληση βεβαίας χρονολογίας, ή έστω επί αποδείξει για να πληρώσω τις συνδρομές που όφειλα ή για να διατυπώσω τις απόψεις μου επί της επαπειλουμένης διαγραφής μου.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα της προηγουμένης ακροάσεως και διατρέχει όλο το εύρος της έννομης τάξης μας και ισχύει για κάθε σχέση δημοσίου ή  ιδιωτικού δικαίου με «εξουσιαστικό» περιεχόμενο,  για το κύρος κάθε επαχθούς μέτρου, όπως είναι αυτό της διαγραφής μέλους σωματείου, απαιτείται η κλήση του σε προηγούμενη ακρόαση, ενώ αν πρόκειται για πειθαρχική ποινή η κλήση σε απολογία.
Επομένως ο ισχυρισμός περί διαγραφής μου αλυσιτελώς προβάλλεται, αφού δεν συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσης που πιστοποιεί την έγκυρη λήψη του εις βάρος μου επαχθούς διοικητικού μέτρου του σωματείου.
Σημειώνω ιδιαιτέρως ότι η φερόμενη διαγραφή μου, όπως άλλωστε συνομολογεί και το ίδιο το σωματείο, έγινε όχι αυτοδικαίως βάσει κάποιας καταστατικής διατάξεως και συνακόλουθης διαπιστωτικής πράξεως, αλλά κατόπιν εντολής  της Γενικής Συνελεύσεως και αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί επομένως απόφαση αποβολής μου από το σωματείο, για την οποία η έγγραφη κλήση για την προηγούμενη ακρόασή  μου αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την λήψη της απόφασης αποβολής (Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝομΑΚ 2006, σελ.443)

2.  Πέραν τούτου η φερόμενη διαγραφή μου είναι και ανυπόστατη διότι ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε νομίμως, και ως γνωστόν η διαγραφή, ως δήλωση βουλήσεως του σωματείου, συνιστά μονομερή απευθυντέα δήλωση βούλησης προς τον διαγραφόμενο και συντελείται κατά τις Α.Κ. 167-168, ήτοι από της εγγράφου κοινοποιήσεως της αποφάσεως σ’ αυτόν, αλλιώς, και μέχρι της τελεσιδίκου δικαστικής επιβεβαιώσεώς της, η διαγραφή είναι παράνομη. (Βαθρακοκοίλης, οπ.π.. σελ. 172-173 και 445-446, Βλαστός, οπ.π. σελ.119)
Τούτο απαιτείται, όχι τόσο για την τήρηση της ενδο-σωματειακής τάξης, η οποία ούτως ή άλλως είναι δεδομένη και χωρίς την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής, όσο, κυρίως, για την ασφάλεια του δικαίου στις σχέσεις σωματείου-διαγραφομένου-τρίτων, όπως εναργέστατα αποδεικνύεται με την κρινόμενη υπόθεση.
Κοντολογίς,όχι μόνο οι ΑΚ 167-168, αλλά κυρίως οι αρχές της δημοσιότητας και της  ασφάλειας του δικαίου απαιτούν στη συγκεκριμένη περίπτωση την νόμιμη έγγραφη κοινοποίηση της διαγραφής μου, ως αναγκαία προϋπόθεση συντέλεσης αυτής, προκειμένου τόσο εγώ όσο και οι συναλλασσόμενοι τρίτοι (βλέπε εν προκειμένω ΕΠΟ)  να μπορούμε να επικαλούμαστε έννομες  συνέπειες, δικαιώματα και έννομα συμφέροντα που απορρέουν από την ύπαρξη ή ανυπαρξία της ιδιότητός μου ως μέλους του σωματείου.
3.  Το ότι η κοινοποίηση της διαγραφής μου, ως αναγκαίος όρος του υποστατού αυτής, αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούμενο για την τήρηση των αρχών της δημοσιότητος και της ασφάλειας του δικαίου, αποδεικνύεται περίτρανα και από το γεγονός, ότι, επειδή ακριβώς δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία συντέλεσής της, το ίδιο το σωματείο, με την υπ’ αριθ. 39/28-9-2016 βεβαίωσή του (βλ. σχετ.7), υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα αυτού, βεβαιώνει ότι κατά την ημερομηνία αυτή εξακολουθώ να διατηρώ την ιδιότητα του μέλους του σωματείου. Σημειώνω εδώ, ότι και οι δύο υπογράφοντες την ανωτέρω βεβαίωση ήσαν μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου που φέρεται να έχει αποφασίσει την διαγραφή μου από 1-9-2015.
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ή ότι αναληθώς προβάλλεται ο ισχυρισμός περί διαγραφής μου, ή ότι η διαγραφή μου ανετράπη από επιγενόμενη απόφαση του σωματείου που ούτε αυτή μου γνωστοποιήθηκε, ή, όπως ισχυρίσθηκε το σωματείο στις 6-12-2016 κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, ότι εκ παραδρομής εξεδόθη η βεβαίωση αυτή και θα προβεί στην ακύρωση-ανάκλησή της.
Σε κάθε, επομένως, περίπτωση, εφόσον από 28-9-2016 και εντεύθεν καμιά νεότερη πράξη ή απόφαση του σωματείου περί διαγραφής μου ή μη μου έχει κοινοποιηθεί, μέχρι και σήμερα, εξακολουθώ να είμαι μέλος του σωματείου

ΣΤ. Η εκβίαση του σωματείου για την διαγραφή μου ως οψιγενής λόγος για την παραδοχή της αιτήσεώς μου

Είναι αυταπόδεικτο, ότι ο ισχυρισμός περί διαγραφής μου προβάλλεται ως αποτέλεσμα της εκβίασης που το ίδιο το σωματείο υπέστη από την ΕΠΟ. Διότι η φερόμενη ως διοίκηση της ΕΠΟ Επιτροπή Εξομάλυνσης αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την άσκηση του δικαιώματός μου για αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης, με επίσημη απόφασή της και χωρίς καμία απολύτως προδικασία, την 1-12-2016 διέγραψε από τα μητρώα της το σωματείο Ηράκλειο Αθλητική Ενωση, κάνοντας γνωστό ότι θα ανακαλέσει την διαγραφή του μόνο εφόσον μέχρι το μεσημέρι της επομένης ημέρας αυτό προσκόμιζε σχετική απόφασή του περί δικής μου διαγραφής από το μητρώο των δικών του μελών.
Ακολουθεί επί λέξει η εν λόγω απόφαση, όπως αναρτήθηκε στις ανακοινώσεις της ΕΠΟ στην ιστοσελίδα της:
«Συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 1/12/2016, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κι έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.
•Η Ε.Π.Ο., με ομόφωνη απόφαση των μελών της ΠΔΕ, θα καταθέσει για την υπόθεση «Eurostar» μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, καθώς και αγωγή κατά της εταιρείας Eurostar ((Travel Plan).
Ο φάκελος της υπόθεσης θα παραπεμφθεί άμεσα και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
Aνατίθεται στον δικηγόρο κ. Δ. Αναστασόπουλο η περεταίρω νομική υποστήριξη της Ε.Π.Ο. στην αντιδικία με την εταιρεία «Eurostar».
•Σε εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφοι β., γ., και δ. του καταστατικού της Ε.Π.Ο. αποβάλλεται από την δύναμη της Ομοσπονδίας το σωματείο «Ηράκλειο Αθλητική Ένωση» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής.
Το εν λόγω σωματείο χρησιμοποιήθηκε σε προσφυγή κατά της Ομοσπονδίας στην τακτική δικαιοσύνη, κατά παράβαση καταστατικών διατάξεων της ΕΠΟ.
Η απόφαση της ΠΔΕ θα ανακληθεί σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον το σωματείο διαγράψει από το μητρώο του ως αύριο 02.12.2016 και ώρα 14.00 το μέλος του που προχώρησε στην παραπάνω ενέργεια.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί σήμερα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών για περεταίρω ενέργειες.
•Ανατίθεται στον διεθνή οίκο Deloitte ο διαχειριστικός έλεγχος της ΕΠΟ για τα έτη 2015 και 2016. Ο έλεγχος θα συνεχιστεί και για προηγούμενες χρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου αυτού. 
•Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΕΠΟ λόγω της εσφαλμένης χορήγησης αδείας συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις 2016-17 στην ΠΑΕ Πανιώνιος.
Η άδεια συμμετοχής χορηγήθηκε από το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης, σε αντίθεση με  την εισήγηση του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ κ. Δημητρίου.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ζητά από την ΠΔΕ την άμεση αντικατάσταση όλων των μελών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
Η ΠΔΕ θα προχωρήσει στην αντικατάσταση άμεσα και θα λάβει κάθε μέτρο προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
•Ανατίθεται στον δικηγόρο κ. Σπύρο Κλαδά η περεταίρω νομική υποστήριξη της ΕΠΟ στην παράσταση πολιτικής αγωγής για την υπόθεση της «κάρτας υγείας».
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή επιβεβαίωσε και πάλι την προσήλωσή της στην υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΠΟ και την επιβολή των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, υλοποιώντας  την αρχή της FIFA και της UEFA για πλήρη διαφάνεια.
•Εγκρίθηκε ομόφωνα η διεύρυνση των πινάκων διαιτησίας, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. και απόφαση της  FIFA.
Στη SuperLeague θα περιλαμβάνονται έως 35 διαιτητές, 70 βοηθοί και 40 παρατηρητές.
Στη FootballLeague θα περιλαμβάνονται έως 85 διαιτητές, 150 βοηθοί και 100  παρατηρητές.
Στην Γ’  εθνική θα περιλαμβάνονται έως 160 διαιτητές, 260 βοηθοί και 150 παρατηρητές.
Η σχετική αλλαγή του κανονισμού έχει ήδη εγκριθεί από την ΠΔΕ.»
Ηταν επόμενο και απολύτως κατανοητό  ότι το σωματείο δεν άντεξε το μέγεθος της εκβιαστικής πίεσης και , παρά την περί αντιθέτου βεβαίωση της 28-9-2016, είτε εφηύρε, είτε ανέσυρε μια παλαιότερη αλλά μη ολοκληρωθείσα, πιθανώς εν τω μεταξύ ανακληθείσα και πάντως μη νομίμως κοινοποιηθείσα απόφαση διαγραφής μου, προκειμένου να μην υποστεί τις συνέπειες του εκβιασμού.
Η παραπάνω εκβίαση του σωματείου από την φερόμενη διοίκηση της ΕΠΟ πέραν του ότι αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για την ανάγκη διαφύλαξης και εφαρμογής των παραπάνω δικαιικών αρχών στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί και αυτοτελή λόγο για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην ΕΠΟ, αφού είναι σαφές ότι η φερόμενη ως τέτοια, προκειμένου να διασφαλίσει την ελέω ΦΙΦΑ παρουσία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν διστάζει να προβαίνει  σε ενέργειες που ενδέχεται να παραβιάζουν ακόμη και τον ποινικό νόμο, εκ μόνου του λόγου ότι προσέφυγα στον φυσικό μου δικαστή για την εφαρμογή του νόμου και την προάσπιση των δικαιωμάτων μου ως μέλος του σωματείου.

Ζ. Νομική αιτιολόγηση της τυπικής και ουσιαστικής βασιμότητας της αιτήσεώς μου

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 786 ΚΠολΔ «Όταν ζητείται κατά το νόμο να διοριστούν προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου ή εκκαθαριστές νομικού προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρεις όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο ή η εταιρία.».
Σύμφωνα, δε, με τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ «Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.».
Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν την ανάγκη συνεχούς υπάρξεως διοικήσεως των νομικών προσώπων προς εκπλήρωση της αποστολής τους και αποτροπή της ουσιαστικής διακοπής της περαιτέρω λειτουργίας τους, την οποία συνεπάγεται η έλλειψη αυτής, καθιερώνει τη δικαστική παρέμβαση ως λύση ανάγκης, λόγω της σημασίας που έχει η ύπαρξη του βασικού αυτού καταστατικού οργάνου για την εν γένει λειτουργία των νομικώς συγκροτημένων κοινωνικών ομάδων και οργανώσεων. Ανάγκη διορισμού προσωρινής διοίκησης ανακύπτει, κατ’ αρχήν, όταν λείπουν τα απαιτούμενα για τη διοίκηση του νομικού προσώπου πρόσωπα (βλ. ΜΠρΧαλκ 2825/2007, Δ 2008,169). Έλλειψη μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου, υπάρχει όταν αυτά βρίσκονται σε πραγματική ή νομική αδυναμία να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από το λειτούργημά τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις που στην τυπική τους μορφή οδηγούν σε έλλειψη διοικήσεως είναι μεταξύ άλλων, ο θάνατος, η βαριά ασθένεια, η φυσική ή νομική ανικανότητα, η μακρά απουσία, η λήξη της θητείας και η παραίτηση (βλ. ΕφΑθ 4418/1998, ΝοΒ 1999,789, ΕφΘες 2401/1998, ΕλΔ 1999,419, ΜΠρΘες 15342/2006, Αρμ. 2006,1191). Επιπλέον, για να ανακύψει ανάγκη διορισμού προσωρινής διοικήσεως από το δικαστήριο, πρέπει να λείπουν πρόσωπα τακτικής ή προσωρινής διοίκησης (βλ. ΕφΠειρ. 185/1997, ΕλΔ 1997,1164). Ανάγκη διορισμού προσωρινής διοίκησης από το Δικαστήριο, υπάρχει όταν λείπουν τα φυσικά πρόσωπα που απαιτούνται για τη συγκρότηση προσωρινής διοίκησης (βλ. ΕφΑθ 660/2007, ΕλΔ 2007,895).

Επειδή ήδη από 5-10-2016 υπάρχει έλλειψη ΔΣ της ΕΠΟ και θα πρέπει να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και θα επιμεληθεί των μέχρι τότε τρεχουσών υποθέσεων της Ομοσπονδίας.

Επειδή η προσωρινή διοίκηση που ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 120/2016 απόφαση του διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ δεν είναι νόμιμη, διότι αυτό ως διαιτητικό όργανο δεν νομιμοποιείται στον ορισμό προσωρινής διοικήσεως, δεδομένου ότι σε διαιτησία υπάγονται μόνο οι ιδιωτικές διαφορές και όχι οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, αλλά και διότι τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί σε αυτό ούτε από το Καταστατικό της ΕΠΟ, ούτε από τον δικονομικό  κανονισμό του  οργάνου, ούτε φυσικά από τον νόμο.

Επειδή, αντιθέτως, στην ίδια ως άνω απόφασή του το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, κατά το μέρος που αφορά την επίλυση μιας ενδο-ομοσπονδιακής διαφοράς αναφερόμενης στην εκλογική διαδικασία νόμω και ουσία βασίμως έκρινε, ως επιληφθέν ιδιωτικής διαφοράς,  ότι οι επερχόμενες αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 3262/2004,

Επειδή η ορισθείσα από την ΦΙΦΑ «Επιτροπή Εξομάλυνσης» που σήμερα διοικεί de facto την ΕΠΟ, όπως προκύπτει από την κοινοποίηση της απόφασής της, στον βαθμό που προσλαμβάνει  την έννοια του διορισμού προσωρινής διοικήσεως στην ΕΠΟ,  παραβιάζει ευθέως και προκλητικώς την έννομη και συνταγματική μας τάξη, και ιδιαίτερα την αρχή της εθνικής κυριαρχίας, αφού βασίζεται  αποκλειστικά σε  καταστατικές διατάξεις ενός οργανισμού που δεν διέπεται από την ελληνική έννομη τάξη.

Επειδή και η απόπειρα νομιμοποίησης της υφισταμένης σήμερα de facto επιτροπής εξομάλυνσης, ως προσωρινής διοικήσεως της ΕΠΟ, μέσω του άρθρου πέμπτου του νόμου 4431/2016 παραβιάζει ευθέως το άρθρο 94 παρ.2 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια , ο δε κοινός νομοθέτης μπορεί μεν να ρυθμίσει ειδικότερα τον τρόπο υπαγωγής τους σε αυτά, δεν μπορεί όμως να αφαιρέσει από τα δικαστήρια την αρμοδιότητα αυτή. Επομένως η παραπάνω νομιμοποίηση της «Επιτροπής Εξομάλυνσης» θα μπορούσε μεν να λάβει τον χαρακτήρα έγκρισης του διορισμού ενός οργάνου-τοποτηρητή της ΦΙΦΑ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί, με τρόπο συνταγματικά ανεκτό, να έχει την έννοια της δια νόμου αναγνωρίσεως προσωρινής διοικήσεως της ΕΠΟ.

Επειδή, ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι ο κοινός νομοθέτης μπορεί με τρόπο συνταγματικά ανεκτό να αφαιρέσει, ειδικά για την ΕΠΟ, την αρμοδιότητα διορισμού προσωρινής διοίκησης από τα πολιτικά δικαστήρια, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, αμέσως ή εμμέσως, να την αναθέσει ή να αναγνωρίσει την άσκησή της από οργανισμό που δεν διέπεται από την έννομη τάξη μας, διότι κάτι τέτοιο παραβιάζει την αρχή της εθνικής κυριαρχίας, η οποία κάμπτεται μόνο στην περίπτωση  του άρθρου 28 παρ. 2 του Συντάγματος, που ορίζει ότι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα μπορεί να  αναγνωρισθούν σε όργανα διεθνών οργανισμών μόνο με  συνθήκη ή συμφωνία, επικυρούμενη από τα 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, και εν προκειμένω, φυσικά, ούτε η ΦΙΦΑ αποτελεί διεθνή οργανισμό κατά την έννοια του Συντάγματος και του διεθνούς δικαίου, ούτε το καταστατικό της αποτελεί διεθνή σύμβαση , συνθήκη ή συμφωνία, ούτε φυσικά υπήρξε ποτέ επικύρωση από τα 3/5 του Κοινοβουλίου μιας υποτιθέμενης αναγνώρισης τέτοιων αρμοδιοτήτων.

Επειδή, επιπροσθέτως, η παραπάνω απόφαση της ΦΙΦΑ και η επακολουθήσασα απόπειρα νομιμοποίησής της μου στερούν το δικαίωμα, ως έχων έννομο συμφέρον, να ζητήσω τον διορισμό προσωρινής διοικήσεως στην ΕΠΟ παραβιάζοντας ευθέως και αμέσως το συνταγματικό μου δικαίωμα για προσφυγή στον φυσικό μου δικαστή (άρθρο 8 Συντ.) προς παροχή δικαστικής προστασίας (αρθρο 20 Συντ.).

Επειδή, όλες οι παραπάνω αναφερθείσες παραβιάσεις συνταγματικών δικαιωμάτων και προβλέψεων με τον διορισμό και την επιγενόμενη νομιμοποίηση της Επιτροπής Εξομάλυνσης ως προσωρινής διοίκησης της ΕΠΟ δεν δικαιολογούνται ούτε ως άσκηση δικαιώματος στο πλαίσιο της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι ΕΠΟ και ΦΙΦΑ, αφού αυτά τα δύο νομικά πρόσωπα κατέχουν μονοπωλιακή θέση άσκησης εξουσίας στο ελληνικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο αντιστοίχως και επομένως σε κάθε περίπτωση τα ατομικά δικαιώματα, τόσο των μελών τους όσο και πολύ περισσότερο των τρίτων, όπως θεμελιώνονται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ  τριτενεργούν και έναντι της αυτοδιοικητικής άσκησης εξουσίας αυτών των οργανισμών.

Επειδή και το άρθρο 5ο Ν.4431/2016, ΦΕΚ 297/Α/2016, έστω και χωρίς να ορίζει ειδικότερα τη νομική φύση του νομικού μορφώματος που νομιμοποιεί, ορίζει όμως ρητά ότι αυτό λειτουργεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2725/1999 και των καταστατικών διατάξεων της ομοσπονδίας, όχι όμως και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ΚΠολΔ, οι οποίες προφανέστατα, ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της αορίστου και ανεπίδεκτης δικαστικής εκτιμήσεως διατάξεως, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επειδή, επομένως, το Δικαστήριό Σας  σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 739,740 και 786 ΚΠολΔ και 69 ΑΚ ,  είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της έννομης τάξης μας για να ορίσει προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΟ επί τω τέλει της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας σύμφωνα με τον νόμο με παρεμπίπτουσα κρίση ως προς την εν προκειμένω εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 3262/2004.

Επειδή, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 67/2015 προγενέστερη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ ορθά κρίθηκε ότι για τον διορισμό προσωρινών διοικήσεων σε νομικά πρόσωπα του ποδοσφαίρου αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.(βλ. απόφαση Διαιτ. Δικαστ. 67/2015-σχετ.8)

Επειδή μέχρι και σήμερα ουδέν περί διαγραφής μου μου έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από το παρεμβαίνον σωματείο, αλλά αντιθέτως σύμφωνα με την από 28-9-2016 βεβαίωση του σωματείου εξακολουθώ να είμαι μέλος αυτού και επομένως, μπορώ να ασκήσω το δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά μου αυτή και που με νομιμοποιεί στην άσκηση της κρινόμενης αιτήσεώς μου.

Επειδή είναι προφανές το άμεσο έννομο συμφέρον μου, καθώς με την έλλειψη νομίμου διοικήσεως, η οποία θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ισχύοντος νόμου 3262/2004, παραβιάζεται το νόμιμο δικαίωμά μου, ως φυσικό πρόσωπο, να συμμετέχω άμεσα και προσωπικά στην εκλογική διαδικασία.

Επειδή συντρέχει νόμιμη και επείγουσα περίπτωση διορισμού προσωρινής διοίκησης της ΕΠΟ, για την προστασία και των δικών μου προσωπικών συμφερόντων, όπως τα παρουσίασα ανωτέρω, η οποία θα αναλάβει το έργο της διεκπεραίωσης των επειγόντων ζητημάτων της, όπως αυτά αναλύθηκαν ανωτέρω, και θα την οδηγήσει σε εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, ενώ θα στηρίξει παράλληλα την ουσιαστική και τυπική λειτουργία της.

Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

Επειδή, υπάρχει καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών για να αποτελέσουν προσωρινή διοίκηση

Επειδή, αμφότερες οι παρατάξεις που έχουν δημιουργηθεί άτυπα και διεκδικούν την ηγεσία της ΕΠΟ έχουν αποδεχθεί κατ’  ουσίαν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με το παράνομο εκλογικό σύστημα που προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ, για τον λόγο και μόνο αυτό θα πρέπει να αποκλεισθεί η συμμετοχή τους στην προσωρινή διοίκηση, πολύ δε περισσότερο οι παρανόμως ασκούντες χρέη προσωρινής διοίκησης διορισθέντες ως μέλη της Επιτροπής Εξομάλυνσης. Αντιθέτως θα πρέπει να ορισθούν σε αυτή πρόσωπα τα οποία διαθέτουν γνώση και εμπειρία περί το ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα σ΄αυτό ως διοικητικοί παράγοντες των ενώσεων ή της ομοσπονδίας.
 Όλοι οι από εμένα προταθέντες διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά ως εξής:
1.  Εγώ, ο αιτών, όσα ήδη ανέφερα στην αίτησή μου και παραπάνω υπό (Γ).
   2. Ο Ευάγγελος Κρητικός του Κων/νου, ως Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ), πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης
   3. Ο Δώρος Κλεοβούλου του Αριστείδη, ως απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, Προπονητής ποδοσφαίρου, Ιδιοκτήτης ιδιωτικού γυμναστηρίου, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυμναστηριούχων (ΠΑΣΥΓΥ)
   4. Ο Ζώης Κολιός του Θρασύβουλου, ως Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών
   5.Ο  Κίμων Αναστασίου του Δημητρίου, ως  Δικηγόρος με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία  στο αθλητικό δίκαιο, ενεργό στέλεχος του ποδοσφαίρου σάλας.
   6.Ο  Δημήτρης Γρηγοριάδης του Χαραλάμπους, ως Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ)
   7. Σπυρίδων Χριστοφορίδης του Νικολάου, ως  Δικηγόρος με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στο αθλητικό δίκαιο.

Επειδή, η κύρια παρέμβαση που άσκησε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθώς το ίδιο το νομικό πρόσωπο δε νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης παρά μόνο εφόσον υφίσταται έστω και εν μέρει διοίκηση. Θα νομιμοποιούταν ενδεχομένως να παρέμβει και να υποστηρίξει ότι υπάρχει διοίκηση στην ΕΠΟ ένα μέλος αυτής, ή και η ίδια  η ΦΙΦΑ, αφού η Επιτροπή Εξομάλυνσης αποτελεί όργανο της, πράγμα που δεν συνέβη. Αλλωστε, για τον λόγο αυτό συνήθως τα νομικά πρόσωπα που παρεμβαίνουν σε τέτοια διαδικασία το κάνουν με τον τελευταίο τους Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα.
 Διότι, αν και δύσκολα θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί το έννομο συμφέρον του ίδιου του νομικού προσώπου να ζητήσει ν' αποκτήσει (μεταβατική) διοίκηση για τους λόγους του άρθρου 69 ΑΚ ή εκκαθαριστές, όμως η συνδρομή έννομου συμφέροντος δεν αρκεί για να είναι παραδεκτή η σχετική αίτηση του (ακέφαλου) νομικού προσώπου. Και τούτο, ακριβώς επειδή το νομικό πρόσωπο δε διαθέτει διοίκηση, η οποία εγκύρως να αποφασίσει και να επιχειρήσει τις διαδικαστικές πράξεις της υποβολής της σχετικής αίτησης και της υποστήριξης της στο ακροατήριο. Η παρατήρηση που αντιτάσσεται, δηλαδή ότι για την κλήτευση του νομικού προσώπου αρκεί η υφιστάμενη χωλή διοίκησή του δεν έχει στήριγμα στο θετικό δίκαιο. Ασφαλώς το νομικό πρόσωπο, ως άμεσα ενδιαφερόμενο στη λήψη του ζητούμενου ρυθμιστικού μέτρου του διορισμού μεταβατικής διοίκησης του, έχει δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας (Σ 20 § 1 και ευρΣΔΑ 6 § 1). Όμως αυτό δεν αρκεί για να μπορεί να εκπροσωπηθεί από διοίκηση, η οποία δεν έχει νόμιμη συγκρότηση και συνακόλουθα δε λειτουργεί, δεν αποφασίζει και δεν ενεργεί εγκύρως. Για να παρακαμφθεί η δυσκολία τούτη, θα πρέπει το δικαστήριο, κατά την κατάθεση της σχετικής αίτησης, να διορίσει με προσωρινή διαταγή (781) τα υπάρχοντα μέλη της διοίκησης ως προσωρινή διοίκηση ώσπου να αποφασιστεί ο διορισμός μεταβατικής διοίκησης (Kostasbeys.gr>Πολ.Δικ.>Ερμηνεία>Αρθρο 786,σελ.10). Κάτι τέτοιο όμως δεν επεσυνέβη κατά την άσκηση της κυρίας παρεμβάσεως της ΕΠΟ.  Επομένως, η ΕΠΟ, ως στερούμενη παντελώς διοικήσεως δεν μπορεί να παρίσταται, ούτε να ορίζει δικηγόρους, άρα η κύρια παρέμβαση που έχει κάνει θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος  μου

ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτησή και οι προτάσεις  μου. Να απορριφθεί η κύρια και πρόσθετη παρέμβαση των αντιδίκων.
Να διορίσετε προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΟ, αποτελούμενη από τους ειδικότερα αναφερομένους στην αίτηση και τις προτάσεις μου, ήτοι τους εξής:
1.  Ανδρέας Μαλάτος του Λεωνίδα, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου 4-6-  Ν.Ιωνία, ως  Πρόεδρος
   2. Ευάγγελος Κρητικός του Κων/νου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών 204, ως Αντιπρόεδρος
   3. Δώρος Κλεοβούλου του Αριστείδη, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 164-Δάφνη, ως μέλος
   4. Ζώης Κολιιός του Θρασύβουλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αβέρωφ 32-Δάφνη                       , ως μέλος
   5. Κίμων Αναστασίου του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργοστολίου 25- Κυψέλη, ως μέλος
   6. Δημήτρης Γρηγοριάδης του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, οδός Παλαιών Πολεμιστών 55-Κορυδαλός, ως μέλος
   7. Σπυρίδων Χριστοφορίδης του Νικολάου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πολυτεχνείου 12.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που θα ορίζει τους παραπάνω ως προσωρινή διοίκηση μέχρι την οριστική έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς μου λόγω του πασίδηλου κατεπείγοντος, προκειμένου να διοικήσουν επιλαμβανόμενοι των άμεσων και αναγκαίων υποχρεώσεων της ομοσπονδίας και να ανταποκριθούν στις επείγουσες οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις της .
Να ορίσετε ως έργο της προσωρινής διοίκησης αποκλειστικά την διενέργεια κάθε νόμιμης προπαρασκευαστικής πράξης και διαδικασίας για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς  ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ σύμφωνα με την από 30-11-2016 αίτησή μου, καθώς και για την διεκπεραίωση των ανεπίδεκτων αναβολής τρεχουσών υποθέσεων της ομοσπονδίας.

                                                                                                  Αθήνα, 09-01-2017

                                                                                           Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου