Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΙΔΕΑΔ,Η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και η επαλήθευση των από 2-10-2015 επισημάνσεων του ΙΔΕΑΔ

Το ΙΔΕΑΔ είχε επισημάνει εγκαίρως κατά την ημερίδα της 2-10-2015 την συνταγματικής, κυρίως, φύσεως αβελτηρία της ελλειπούς και αποσπασματικής νομοθέτησης με τον Ν. 4326/2015, όσον αφορά  την συμμετοχή τακτικών δικαστών στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ.
Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε, και, παρά κάποιες εξίσου αποσπασματικές διορθώσεις που επακολούθησαν, τα επίχειρα αυτής της αβελτηρίας εισπράττονται τώρα με την συνταγματικά απαράδεκτη, νομοθετικά όμως συγκεκαλυμμένη ενέργεια της ΕΠΟ να αλλάξει κατά το δοκούν τη θέση τεσσάρων τακτικών δικαστών από την Επιτροπή Δεοντολογίας στην Πειθαρχική Επιτροπή της Footballleague και αντιστρόφως, παραδίδοντας μάλιστα και μαθήματα νομιμότητας.
Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε κατωτέρω αποσπάσματα από την τότε εισήγηση του Σπύρου Χριστοφορίδη, μελους του Δ.Σ. του ΙΔΕΑΔ, με τους νομικούς προβληματισμούς που τότε είχαμε επισημάνει , καθώς και αποσπάσματα της πρόσφατης επιστολής με τις θέσεις της ΕΠΟ για το θέμα που προέκυψε, η συνδυαστική ανάγνωση των οποίων αποδεικνύει πλέον στη πράξη την σοβαρότητα των κινδύνων, για τους οποίους από τότε είχαμε προειδοποιήσει.


Απόσπασμα από την εισήγηση του μέλους του ΔΣ του ΙΔΕΑΔ Σπύρου Χριστοφορίδη στην ημερίδα της 2-10-2015 περί  συνταγματικότητας των σχετικών με την λειτουργία τακτικών δικαστών στην ΕΠΟ διατάξεων του Ν. 4325/2015

…..
Η ένταξη της επιφύλαξης της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος στις ειδικές επιφυλάξεις, δε στερείται, βέβαια, ουσιαστικού νοήματος. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα μια τέτοια νομοθετική πρόβλεψη, πρέπει να ορίζεται ρητά στον κοινό νόμο η συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών, το συγκεκριμένο πειθαρχικό ή δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο αυτοί συμμετέχουν, ο αριθμός τους και τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν. Με άλλα λόγια, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Συντάγματος μια γενική διάταξη η οποία καλύπτει ένα αόριστο αριθμό οργάνων και αναφέρεται γενικά και αόριστα στη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε αυτά, αλλά θα πρέπει η νομοθετική πρόβλεψη να γίνεται ad hoc.
Σε αυτή την ανάγνωση του νοήματος της συνταγματική επιφύλαξης της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος συνηγορεί και το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του επιτρεπτού της άσκησης ιδιωτικών έργων ή της ανάληψης διοικητικών καθηκόντων εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών είναι εξαιρετικός και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται η συσταλτική ερμηνεία των περιπτώσεων εκείνων που επιτρέπεται η κάμψη του κανόνα δικαίου που θεσπίζει την απαγόρευση. Άλλωστε, πρέπει να σημειωθεί ότι πριν τη θέσπιση του ισχύοντος Συντάγματος, τα προϊσχύσαντα ελληνικά Συντάγματα περιελάμβαναν ρητή διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν επιτρεπόταν στους δικαστές να αποδεχθούν άλλη έμμισθη υπηρεσία εκτός του δικαστικού λειτουργήματος, με εξαίρεση τη θέση του καθηγητή Πανεπιστημίου. Δεδομένου ότι η ratio της συνταγματικής διάταξης δεν άλλαξε, η θέσπιση με το Σύνταγμα του 1975 ορισμένων επιπλέον εξαιρέσεων αξιώνει αυτές να ερμηνεύονται στενά. Επομένως, η συμμετοχή δικαστικών λειτουργιών σε πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα στον αθλητισμό πρέπει να προβλέπεται ειδικά και συγκεκριμένα στον νόμο, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα της μη συμμετοχής τους.
Με το σκεπτικό αυτό το Δ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την υπ’ αριθμ. 120/2008 γνωμοδότησή του,  που αφορούσε στη συγκρότηση πειθαρχικών επιτροπών της Ε.Π.Ο., έκρινε ότι  προκειμένου να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε αυτές, πρέπει να προβλέπεται ειδικά από το νόμο ποιές συγκεκριμένες επιτροπές αυτοί συγκροτούν. Επομένως, και κατά την άποψη του ΝΣΚ,  για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η με νομοθετική πρόβλεψη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών πρέπει να πληροί τα ως άνω κριτήρια ειδικότητας.

Υπό το πρίσμα αυτής της ερμηνείας του Συντάγματος, φρονούμε ότι πρέπει να γίνει και η συνταγματική αξιολόγηση των διατάξεων του άρθρου 5 του νέου Ν. 4326/2015 για τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες τροποποίησαν τα άρθρα 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, προβλέφθηκε ότι τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου ανασυγκροτούνται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Ε.Π.Ο., και αποτελούνται εφεξής από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτόδικη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια  όργανα  (παρ. 1), ενώ αντίστοιχα, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος επιλέγεται και ορίζεται από την Ε.Π.Ο. (παρ. 2).
Είναι σαφές, από μια πρώτη ανάγνωση των παραπάνω σχετικών διατάξεων, ότι εν προκειμένω δεν πληρούνται τα κριτήρια της ειδικότητας του νόμου που αξιώνει η αναλυθείσα διάταξη του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος. Τούτο διότι η νομοθετική πρόβλεψη δεν αναφέρει ρητά ούτε το συγκεκριμένο πειθαρχικό ή δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο αυτοί συμμετέχουν, ούτε τον αριθμό τους, ούτε τις αρμοδιότητές τους και, ως εκ τούτου, δεν πληροί τα κριτήρια της ειδικότητας που αξιώνει ο Καταστατικός μας Χάρτης.Και τα αποσπάσματα από την επιστολή ΕΠΟ
……
Καμία παρέμβαση της ΕΠΟ στην Δικαιοσύνη δεν υπάρχει και πως θα μπορούσε, άλλωστε, να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια δημοκρατία αστικού τύπου που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών….
Τι υπάρχει; Η ανταπόκριση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε ένα διαχρονικό αίτημα της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, κατατεθειμένο στην Ε.Π.Ο. μέσω δύο επίσημων επιστολών των Προέδρων κ.κ. Σπύρου Καλογιάννη ( από 28.03.2016) και Στέλιου Σφακιανάκη (από 27.07.2016) να αντικατασταθεί, με τον πλέον αποδεκτό τρόπο, το αναπληρωματικό μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Β΄ Εθνικής κατηγορίας κ. Βόμβας, καθώς, όπως προκύπτει τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2015/2016 προκάλεσε σειρά προβλημάτων στην πειθαρχική διαδικασία της Ένωσης, ήρθε σε αντιπαράθεση με προέδρους, δικηγόρους και άλλους αξιωματούχους ομάδων, κατατέθηκαν διαμαρτυρίες ακόμη και στον Προϊστάμενο του ΠρωτοδικείουΑθηνών και κρίθηκε, κατά κοινή ομολογία, ότι δεν μπορούσε να προσφέρει θετικές υπηρεσίες στη θέση που κατείχε στην Πειθαρχική Επιτροπή.
Σημειώνω πως τον κ. Βόμβα (όπως και την κα Μπόζνου, τακτικό μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής) διόρισε στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Β΄ Εθνικής η Ε.Π.Ο. με απόφασή της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων στις 02.09.2015 (Νο 52) από τη λίστα των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπως αυτά είχαν εκλεγεί στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 28.08.2015.
Τότε, «η καλή» Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων όρισε τακτικούς δικαστές με διαδικασίες Ε.Π.Ο. χωρίς να υφίσταται κανένα πρόβλημα, μιας και δεν λάβαμε καμία σχετική επιστολή «διαμαρτυρίας» από εσάς ή κανένα άλλο «σοβαρά ασχολούμενο με την υπεράσπιση της νομιμότητας στην Ελλάδα».
Στις 01.08.2016 «η κακή» Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων αποφάσισε, πάλι με διαδικασίες Ε.Π.Ο., μετά από δύο επίσημα έγγραφα και δεκάδες προφορικά αιτήματα της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, να προχωρήσει στην αμοιβαία μετάθεση των δύο μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (κα Μπόζνου και κ. Βόμβας) στη σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ως τακτικά μέλη, με την ταυτόχρονη μετακίνηση δύο μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας (κ. Χαριάτης και κ. Νικητόπουλος) στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος.
Σημειωτέον πως και οι τέσσερις, ως άνω, ομοιόβαθμοι τακτικοί δικαστές έχουν εκλεγεί στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. στις 28.08.2016
Καμία εκλογή δεν καταργήθηκε, καμία τριετής θητεία δεν καταργήθηκε, καμία τοποθέτηση με βάση αποκλειστικά την αρχαιότητα δεν ανακλήθηκε, καμία προσβολή προς τη Δικαιοσύνη δεν συντελέστηκε.
 Όλοι οι εκλεγμένοι τακτικοί δικαστές παραμένουν στις κατά περίπτωση Επιτροπές για τις οποίες εκλέχτηκαν και κανείς από την Ε.Π.Ο. δεν διανοήθηκε να προχωρήσει σε καμία ακύρωση εκλογής ή άλλη παράνομη, όπως αυθαίρετα, ισχυρίζεστε πράξη.
Υπάρχει απλώς η απόφαση της Ε.Π.Ο. να μην φωτογραφίσει, με μια αντικατάσταση μέσω αμοιβαίας μετακίνησης, μόνο το ένα μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και για το λόγο αυτό προχώρησε στη συνολική ανασύνταξη της Επιτροπής με τη μετακίνηση και της κας Μπόζνου (για την οποία σημειωτέον δεν έχει ακουστεί το παραμικρό παράπονο σε όλη την προηγηθείσα αγωνιστική περίοδο), ώστε να μην προκληθούν ερωτηματικά ή απορίες για το ένα εκ των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Η ανασύνταξη αυτή μάλιστα δεν έγινε μεσούντος του πρωταθλήματος της περιόδου 2015/2016, όπως ο κ. Καλογιάννης ζητούσε με το από 28.03.2016 έγγραφό του, αλλά πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων της περιόδου 2016/2017, ακριβώς για να μην προκληθεί κανένας ή να προκληθεί ελάχιστος θόρυβος.
Η Ε.Π.Ο. απέδειξε την εμπιστοσύνη της προς τους δικαστές τοποθετώντας τους στις θέσεις με αποκλειστικό κριτήριο την αρχαιότητα ( απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. στις 04.09.2015/Νο 53), όπως αυτή μας διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Χάρις σε αυτό το αντικειμενικότατο κριτήριο η κα Ιωαννίδου μεταφέρθηκε από τη λίστα των αναπληρωματικών εκλεγμένων μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας στα τακτικά μέλη (μετά την παραίτηση της κας Κηπουρού) και ανέλαβε, λόγω αρχαιότητας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ οι εκλογικές της επιδόσεις την κατέταξαν στην τελευταία θέση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών με 29 ψήφους σε σύνολο 168 ψηφισάντων στη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 28.08.2016, την ώρα που η κα Μπόζνου έλαβε 61 ψήφους και ο κ. Βόμβας 47 ψήφους.
Με την απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων θεμάτων της 01.08.2016 η κα Ιωαννίδου παραμένει στην Επιτροπή δεοντολογίας ως Αναπληρωτής Πρόεδρος, καθώς, με βάση την αρχαιότητα, τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει η κα Μπόζνου.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν η Ε.Π.Ο. είχε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο επιλογής δεν επρόκειτο ποτέ να επιλέξει υποψήφιο ( την κα Ιωαννίδου) που είχε λάβει το 11,4% των εγκύρων ψήφων στη διαδικασία εκλογής του.
Η Ε.Π.Ο., ούτε τότε που η κα Ιωαννίδου απέκτησε την ιδιότητα του τακτικού μέλους και στη συνέχεια του Προέδρου, ούτε τώρα χρησιμοποίησε άλλο κριτήριο ή διανοήθηκε να εμπλακεί σε κάθε είδους παιχνίδια από αυτά στα οποία αρέσκεστε εσείς, ως Υπουργός «αρμόδιος για τον αθλητισμό».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου