Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΥΑ 147163/6-5-2016, Αναβολή της διεξαγωγής του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου της διοργάνωσης Κυπέλλου Ελλάδος, περιόδου 2015 – 2016


Παραθέτουμε την υπουργική απόφαση περί αναβολής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δέκα ημέρες για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας. Επισημαίνουμε ότι στην εν λόγω απόφαση παρατίθενται ευκρινώς και ορισμένως οι συγκεκριμένοι λόγοι που επιβάλλουν την λήψη του προληπτικού μέτρου, σε αντίθεση με την πολύ γενική αιτιολογία της απόφασης διακοπής του θεσμού ( βλέπε προηγούμενη ανάρτησή μας), όπως επίσης και με την παντελή έλλειψη αιτιολογίας της σχετικής με την συνέχιση του θεσμού "κεκλεισμένων των θυρών"
επακολουθήσας απόφασης ( βλέπε επίσης προηγούμενη ανάρτησή μας).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Ελ. Δημητρέλλου
Τηλ: 213 131 6256
 Fax: 213 131 6604
                                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η
 ΘΕΜΑ: «Αναβολή της διεξαγωγής του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου της διοργάνωσης Κυπέλλου Ελλάδος, περιόδου 2015 – 2016, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., ο οποίος είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί το Σάββατο 07 – 05 – 2016 και ώρα 20:30, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.)».
 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
 α) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
β) του άρθρου 5 παρ.1 περ. α του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012).
 γ) το ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/1999) όπως ισχύει.
 δ) τον ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
ε) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
στ)του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
ζ) του Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
η) την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015, απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2327/Β/29-10-2015).
θ) την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-09-2015, απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο – Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β/07-10-2015). 2. Το με αριθμ. πρωτ. 2000/16/883874/6-5-2016 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης αναβολής διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε Α.Ε.Κ., η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο 07-05-2016 και ώρα 20:30 στο Ο.Α.Κ.Α, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας διάθεσης επαρκών αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης στην εγκατάσταση του Ο.Α.Κ.Α. Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/147163/10332/1880/328 Ηµ/νία: 06/05/2016 και της ευρύτερης αστικής περιοχής, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων αστυνομικών μέτρων για την ασφαλή μετάβαση αθλητικών αποστολών, διαιτητών και παρατηρητών στο Στάδιο Ο.Α.Κ.Α.
3. Την με αριθμ.πρωτ. 3882/6-5-2016 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την αναβολή για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες της διεξαγωγής του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου της διοργάνωσης Κυπέλλου Ελλάδος, περιόδου 2015 – 2016, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., ο οποίος είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί το Σάββατο 07 – 05 – 2016 και ώρα 20:30, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) για τους λόγους που επικαλείται η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και η Δ.Ε.Α.Β., ήτοι α) την αντικειμενική αδυναμία διάθεσης επαρκών αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης στην εγκατάσταση του Ο.Α.Κ.Α. και της ευρύτερης αστικής περιοχής, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων αστυνομικών μέτρων για την ασφαλή μετάβαση αθλητικών αποστολών, διαιτητών και παρατηρητών στο Στάδιο Ο.Α.Κ.Α. και β) την αντιπαλότητα και το τεταμένο κλίμα, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, μετά τις εμπρηστικού περιεχομένου ανακοινώσεις των αγωνιζόμενων ομάδων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση βίαιων επεισοδίων, είτε εντός είτε εκτός του τόπου διεξαγωγής της συνάντησης και τα οποία δύνανται να διαταράξουν την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου