Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Γνωμοδ. Σημείωμα ΙΔΕΑΔ, Συνέπειες μη χορήγησης ή ανάκλησης πιστοποιητικού συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα

Παραθέτουμε το σχετικό γνωμοδοτικό μας σημείωμα σε ερώτημα που μας τέθηκε με αφορμή  περιπτώσεις ΠΑΕ που έχουν ή βρίσκονται ενώπιον του ενδεχομένου μη χορήγησης ή ανάκλησης  του πιστοποιητικού από την ΕΕΑ. 


                                                                                                                                   
                                                            Γνωμοδοτικό Σημείωμα


Μας τέθηκε το ερώτημα, εάν μετά την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής ΠΑΕ στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, η διοργανώτρια αρχή δικαιούται ή και υποχρεούται να αποβάλλει από το πρωτάθλημα την εν λόγω ΠΑΕ.
Η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ. 3 Ν. 2725/1999 όπως τούτο σήμερα ισχύει, μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει τις συνέπειες της ανάκλησης του πιστοποιητικού συμμετοχής είναι το οικείο δικαιοδοτικό όργανο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ.
Η τεκμηρίωση της απαντήσεώς μας παρατίθεται κατωτέρω.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.3 εδ.1-3 Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 ν.3057/2002 προεβλέπετο η χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ως εξής:
  «3.   Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ' υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση της Επιτροπής περί μη χορήγησής του, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή.
Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμιά ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από έκθεση της Επιτροπής.»
Το γράμμα και το νόημα του νόμου είναι εν προκειμένω προφανέστατα: Αν το πιστοποιητικό περί τήρησης των υποχρεώσεων δεν χορηγηθεί, τότε η διοργανώτρια δεν επιτρέπει την συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα, ενώ αν ανακληθεί η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου της διοργανώτριας.

2. Τα εδάφια 2 και 3 της παραπάνω παραγράφου αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 19 παρ.3 Ν.4049/2012 και 41 παρ.1 Ν. 4061/2012 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής να διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
 « 3.   Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ'υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.
(Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 19 παρ.3 Ν.4049/2012)
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 2725/ 1999, με τις οποίες προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν. 2725/1999 και αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ που υπέπεσε στην παράβαση, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές.Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσομένων σε αντίθετη περίπτωση των προβλεπομένων από το ν. 2725/1999 χρηματικών ποινών.
(Το τρίτο εδάφιο περί των συνεπειών της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 41 παρ.1 Ν.4061/2012)
Το γράμμα και το νόημα του νόμου είναι και εδώ προφανέστατα. Ο νομοθέτης αφ’  ενός περιορίζει τις προϋποθέσεις μη χορήγησης του πιστοποιητικού στις περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον και όχι γενικά σε κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, εξ ετέρου δε, αντί της μη συμμετοχής ή αποβολής από το πρωτάθλημα προβλέπει πειθαρχικές τιμωρίες σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της οικείας Ομοσπονδίας.
  Σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι η μη συμμετοχή ή αποβολή από το πρωτάθλημα ως έννομες συνέπειες της μη χορήγησης ή ανάκλησης του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν πλέον καταργηθεί.
Σημειώνουμε εδώ, ότι η μόνη ποινή αποβολής από το πρωτάθλημα με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου που προβλέπεται σήμερα στο νόμο είναι αυτή των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 77Α  παρ.2, τα οποία έχουν ως εξής:
«Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, ενώ για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελματικών συνδέσμων ή των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α. και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το πρωτάθλημα.»

Είναι και εδώ προφανές ότι η παραπάνω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς για την παρεμβολή εμποδίων στο ελεγκτικό έργο της ΕΕΑ εκ μέρους των ελεγχομένων και όχι ως συνέπεια της μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού συμμετοχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η για οποιονδήποτε λόγο μη χορήγηση ή ανάκληση του πιστοποιητικού της ΕΕΑ «περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο» ( κοινώς πιστοποιητικό συμμετοχής) δεν συνεπάγεται την άνευ ετέρου απαγόρευση συμμετοχής ή αποβολής από το πρωτάθλημα, αλλά εναπόκειται στην κρίση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου η επιβολή της πειθαρχικής ποινής που αρμόζει στο συγκεκριμένο παράπτωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κώδικα της οικείας Ομοσπονδίας, της ΕΕΑ μη εχούσης στην προκειμένη περίπτωση αρμοδιότητα για επιβολή ή για εισήγηση επιβολής ποινών μη ρητώς προβλεπομένων στο νόμο. Τυχόν επιβολή ή εισήγηση επιβολής ποινής από την ΕΕΑ για τους λόγους αυτούς πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας θα συνιστούσε ευθεία παραβίαση του νόμου εκ μέρους της Επιτροπής.
                                                   
                                                    Αθήνα, 22-3-2016
                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΕΑΔ

                                                Δρ. Ανδρέας Μαλάτος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου