Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Σ. Χριστοφορίδης, Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και διεξαγωγής αγώνων

Παραθέτουμε την εισήγηση του μέλους του ΔΣ ΙΔΕΑΔ κ. Χριστοφορίδη κατά την ημερίδα του ΙΔΕΑΔ της 18-3-2018 στη Θεσσαλονίκη περί αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων

Ι. Εισαγωγικά

Η άδεια λειτουργίας κάθε αθλητικής εγκατάστασης είναι απαραίτητη τόσο για τη νόμιμη λειτουργία της, όσο και για τη χορήγηση αδειών διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων. Αποτελεί άλλωστε και εγγύηση ύπαρξης επαρκών όρων ασφάλειας για τους αθλούμενους και τους θεατές. Αφορμή, λοιπόν, της παρούσας εισήγησης αποτέλεσαν οι ρυθμίσεις του νόμου Ν. 4479/2017 («Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις.»), ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2017 και ο οποίος τροποποιεί μεταξύ άλλων τις σχετικές με την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και διεξαγωγής αγώνων διατάξεις του Ν. 2725/1999, που αποτελεί το βασικό νόμο για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Συγκεκριμένα στα άρθρα 4 έως 8 του ν.4479/2017 τροποποιείται το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 και προστίθενται τα άρθρα 56Β, 56Γ, 56Δ και 56Ε, τα οποία ρυθμίζουν τα εξής θέματα:
- με το άρθρο 56Α, οι αθλητικές εγκαταστάσεις εντάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητα και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν
- με το άρθρο 56Β, ρυθμίζεται ο τρόπος αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται
- με το άρθρο 56Γ, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων
- με το άρθρο 56Δ, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων και
- με το άρθρο 56Ε, τίθενται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω.

Αναλυτικότερα, με τις νέες διατάξεις επιχειρείται η απλοποίηση και η επικαιροποίηση των διαδικασιών για την ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας σε κατηγορίες και συνακολούθως για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς μέχρι σήμερα η χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους πραγµατοποιούνταν µε τα ίδια κριτήρια για το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα  συχνά να εμφανίζεται το φαινόμενο της προσωρινής διάρκειας άδειας λειτουργίας µε αλλεπάλληλες παρατάσεις. Μία πρώτη λοιπόν διαπίστωση είναι ότι πλέον πραγµατοποιείται κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, το σύνολο των θεατών και το είδος των αγώνων που θα πραγµατοποιούνται σε αυτές και ρυθμίζεται συναφώς ο τρόπος έκδοσης και η διάρκεια της άδειας λειτουργίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη κατόπιν διενέργειας ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας.

Παράλληλα, προβλέφθηκε, συναφώς µε την κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων.

Σημειώνεται ότι προβλέφθηκαν και ποινικές κυρώσεις για όσες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης, που στερείται άδειας λειτουργίας, παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Μάλιστα, η προβλεπόμενη ποινή (φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ) επιβάλλεται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών, που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Φυσικά, ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και επομένως, ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ελέγχου ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις προβλεπόμενος επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας.

Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά µε την εφαρμογή, τις ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Οκτώβριο του 2017. Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί και σχετικές εγκύκλιοι.
ΙΙ. Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

Ας δούμε τώρα αναλυτικότερα τις νέες διατάξεις για την άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

1. Κατηγορίες αθλητικών εγκαταστάσεων

Στο άρθρο 56Α του Ν. 2725/1999 προβλέπεται η ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε δύο (2) αρχικά κατηγορίες,
α) τις Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις και
β) τις Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στις Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις η υποκατηγοριοποίηση γίνεται με κριτήριο το σύνολο των θεατών, δηλαδή τη μέγιστη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων, καθώς και το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, δηλαδή εάν πρόκειται για υπαίθριες ή κλειστές εγκαταστάσεις. Συνολικά προβλέπονται εννέα (9) «ομάδες» - υποκατηγορίες κοινών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αντιθέτως, στις Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις η υποκατηγοριοποίηση στηρίζεται σε κριτήρια όπως ο περιβάλλων χώρος (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, κοινόχρηστος χώρος, κλπ), η ύπαρξη εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα) ή η ύπαρξη προσωρινών διαμορφώσεων για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης.

Για τη διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες αναφέρεται επιγραμματικά ότι η απόφαση κατάταξης
α) των εθνικών και ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους δήμους,
γ) των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες Περιφέρειες και
δ) των σωματειακών και ιδιωτικών χώρων άθλησης, αλλά και των ειδικών αθλητικών εγκαταστάσεων με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

2. Άδεια λειτουργίας, εξαιρέσεις και διαδικασία έκδοσης

Σύμφωνα με το άρθρο 56 Β του Ν. 2725/1999 για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων (ολυμπιακών, εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών και σωματειακών) απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Επομένως, υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση και όσες αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν σε ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, εκκλησία κλπ.), στην ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), στην ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) και λοιπούς φορείς του στενού ή ευρύτερου δημοσίου φορέα, καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από το δημόσιο.
Από την υποχρέωση έκδοσης της εν λόγω άδειας λειτουργίας εξαιρούνται ρητά α) τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές (άρθρο 32 Ν. 2725/1999), καθώς και β) ορισμένες περιπτώσεις ειδικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Εγκαταστάσεις. Επομένως, τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές του άρθρου 32 του Ν. 2725/1999 εξακολουθούν να αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφέρεια, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Π.Δ. 219/2006 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3169).

Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο αδειοδότησης.

Ειδικά για ορισμένες από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Εθνικό Στάδιο Καυταντζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.

Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης και η απόφαση εκδίδεται αναλόγως είτε από τον αρμόδιο Δήμαρχο κατόπιν ελέγχου από την τεχνική του υπηρεσία ή από ιδιώτη μηχανικό, εφόσον δε διαθέτει τέτοια υπηρεσία, είτε από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας, ενώ ειδικά για την ομάδα Ζ των ειδικών αθλητικών εγκαταστάσεων δεν απαιτείται έλεγχος της εν λόγω Επιτροπής. Συνεπώς, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απεκδύεται της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όσες άδειες εκδόθηκαν αρμοδίως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το προϊσχύσαν καθεστώς, ισχύουν αλλά δεδομένου ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν πλέον κατηγοριοποιηθεί και η νέα ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Β’ 3568) ορίζει όρους και προϋποθέσεις ανά κατηγορία, δεν τεκμηριώνεται ανάγκη για παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας πέραν της 31ης Αυγούστου 2018. Κατά συνέπεια, καλούνται όλοι οι φορείς ιδιοκτησίας αθλητικών εγκαταστάσεων υπαγομένων στις διατάξεις των άρθρων 56Α έως 56Ε του ν.2725/1999 να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να μπορούν να αδειοδοτηθούν κανονικά μετά τις 31-8-2018.

3. Περιεχόμενο αδείας

Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται:
α) τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση,
β) το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και
γ) ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος.

4. Δυνατότητα προσωρινής ή τμηματικής άδειας

Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι προσωρινή, με τον όρο εντός καθορισμένης προθεσμίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις, ή και τμηματική, εξαιρώντας τμήματα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα.


5. Ανάκληση ή τροποποίηση άδειας

 Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της. Την απόφαση για την ανάκληση της άδειας την εκδίδει είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης αναλόγως με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και η εγκατάσταση επανελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ή η καλή της κατάσταση επαναβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου, μετά από προγραμματισμένες (π.χ. προσθήκες ή άλλες σημαντικές μετατροπές της εγκατάστασης) ή έκτακτες μεταβολές (εκτεταμένες καταστροφές λόγω φυσικών φαινομένων, επεισοδίων βίας κ.λπ.).

6. Περιπτώσεις σφράγισης αθλητικών εγκαταστάσεων ή τμημάτων τους

Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης διατάσσουν με απόφασή τους τη σφράγισή της μέχρι την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκατάστασης και την επιτυχή περάτωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης.

Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών στους χώρους αυτούς.
7. Διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων μη χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης της άδειας λειτουργίας

Κατά της απόφασης του Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για μη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασκείται αίτηση θεραπείας, εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

8. Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας

Περαιτέρω, προβλέπεται με το άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 Ν.4479/2017, η συγκρότηση στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας μίας Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Πριν τη θέσπιση του νέου νόμου οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνταν στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφερειακής Ενότητας με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, έναν γιατρό του ΕΣΥ, έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής και έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για κάθε έλεγχο η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:
α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις διενεργώντας τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Ειδικότερα, εντός των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους, η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον αρμόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
β) Ελέγχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και τη δυνατότητα προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
γ) Ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων.
δ) Αν η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση, δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, εφόσον οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.

Συμπερασματικά, η εν λόγω Επιτροπή εξετάζει και καταγράφει την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων και των χώρων άθλησης (τις διαστάσεις, είδος δαπέδου, εξοπλισμό κ.λπ.) και τα αθλήματα ή αγωνίσματα για τα οποία προορίζονται. Εξετάζει, αν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας των χώρων αυτών που απαιτούνται για την προπόνηση και την τέλεση αγώνων (περιθώρια αγωνιστικών χώρων, περιφράξεις, κατάσταση δαπέδου, επικινδυνότητα από προεξέχοντα δομικά στοιχεία ή άλλα εμπόδια κ.λπ.) και προτείνει το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις και κατηγορία αγώνων) στους χώρους αυτούς, καθώς και τον ανώτατο αριθμό θεατών ανά κερκίδα και συνολικά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που τίθενται.

ΙΙΙ. Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

Με το άρθρο 7 του Ν.4479/2017 προστέθηκε το άρθρο 56Δ του Ν. 2725/1999 και θεσπίστηκε η υποχρεωτική έκδοση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων. Η έλλειψη αυτής έχει ως συνέπεια τη μη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης.

Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν πρόκειται για κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις ή για ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται. Επομένως, τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι:
α) Άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης ή αγωνιστικού χώρου,
β) Έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας, ή διοργανώτριας αρχής,
γ) παραχώρηση δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη και
δ) βεβαίωση καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, για τα αθλήματα για τα οποία κρίνεται απαραίτητο.

IV. Συμπεράσματα

Η προστασία του αθλητισμού αποτελεί συνταγματικό καθήκον της Πολιτείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος. Συνεπώς,  είναι εύλογο το ενδιαφέρον του νομοθέτη να θεσπίζει επαρκή μέτρα ασφάλειας για τους αθλούμενους και τους θεατές, που παρευρίσκονται σε ένα αθλητικό αγώνα ή που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις για την άθλησή τους. Η σύνδεση της διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας, αλλά και της άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, ανάλογα με την κατηγορία, που η αθλητική εγκατάσταση θα ενταχθεί, δηλαδή ανάλογα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, το σύνολο των θεατών και το είδος των αγώνων που θα πραγµατοποιούνται σε αυτή, φαίνεται να δημιουργεί μεγαλύτερα εχέγγυα προστασίας των αθλουμένων και θεατών.

                                                                            Θεσσαλονίκη, 18.3.2018

                                                                            Σπύρος Ν. Χριστοφορίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου