Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΣΕΑΔ 22/2016, Ποινή αποκλεισμού σε προπονητή και φυσική παρουσία του σε αγωνιστικό χώρο


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   22 / 7-4-2016
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
                                                
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αποτελούμενο από τους Παναγή Κουτρίκη, Πρόεδρο, Παναγιώτη Τσεβά, Γραμματική Κουφάκη, Αθηνά Σκαρπέτη (Εισηγήτρια) και Ιωάννη Παπαδάκη, Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια στις 3.3.2016 στα Γραφεία του στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37), με την παρουσία και της Γραμματέως του Διονυσίας Ρωμανού, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γ.Γ.Α., για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του προσφεύγοντος: Γεώργιου Διαμαντόπουλου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (οδός Λαζαράκη αρ. 54), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Της καθής: Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νοτίου Αττικής (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.), που εδρεύει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεώργιου Κόνιαρη.
Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ του προσφεύγοντος: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ», που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου Αττικής (οδός Νευροκοπίου αρ. 2-4), το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Αναστάσιου Καϊμάκη.
Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της καθής: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Πανελευσινιακός», που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής (οδός Ασκληπιού αρ. 5), το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Μιχάλη Διαθεσόπουλου.

Η υπό κρίση από 15.2.2016 προσφυγή κατατέθηκε στη Γραμματεία του Συμβουλίου με αριθμό 21/15.2.2016.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του πινακίου με αριθμό 10 και συζητήθηκε, αφού οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και των προσθέτως παρεμβαινόντων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στα έγγραφα υπομνήματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το άρθρο 126 § 1 Ν. 2725/1999 παράβολο (βλ. το 079811132956 0404 0086/4.4.2016 Θ-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών), ο προσφεύγων επιδιώκει, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της, την ακύρωση, άλλως μεταρρύθμιση της 46/21.12.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νοτίου Αττικής (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.), με την οποία, αφού έγινε δεκτή η από 9.12.2015 (απόσπασμα πρακτικού Νο 3) εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών της καθής, του επιβλήθηκε η ποινή του εξάμηνου αποκλεισμού του από τους αγωνιστικούς χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.Κ.
2. Επειδή, κατά την συζήτηση της κρινόμενης προσφυγής άσκησαν ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου παραδεκτά και νόμιμα πρόσθετη παρέμβαση αφενός υπέρ του προσφεύγοντος το ως άνω αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ», και αφετέρου υπέρ της καθής το ως άνω αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Πανελευσινιακός».
3. Επειδή, η καθής και το προσθέτως παρεμβαίνον υπέρ της ως άνω αθλητικό σωματείο υπέβαλαν ένσταση εκπρόθεσμης άσκησης της κρινόμενης προσφυγής, επικαλούμενοι ότι ο προσφεύγων, προπονητής της ομάδας ΣΑΡΞ Α.Ο. Γλυφάδας, γνώριζε την επιβαλλόμενη σε βάρος του ποινή από 22.12.2015, ημερομηνία κοινοποίησης με φαξ (βλ. σχετικά το προσκομισθέν αποδεικτικό) στην ανωτέρω ομάδα του 961/22.12.2015 εγγράφου του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., με το οποίο γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο της εν λόγω ομάδας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, κατά την τακτική του συνεδρίαση της 21.12.2015 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την επιβολή της ποινής του αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς χώρους στον προπονητή του σωματείου Γιώργο Διαμαντόπουλο (προσφεύγοντα), σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. β του πειθαρχικού δικαίου της Ε.Ο.Κ., λήξη ποινής στις 31.6.2016. Επίσης, ισχυρίζονται ότι την επομένη της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. η προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτό προκύπτει από την προσκομιζόμενη σχετική σελίδα, στην οποία αναγράφονται τα εξής: «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 21-12-2015…..3) Επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών στον προπονητή των ΣΑΡΞ Γλυφάδας κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο με λήξη την 30η Ιουνίου 2016….». Ενόψει των ανωτέρω, σε συνδυασμό και με το εύλογο ενδιαφέρον του προσφεύγοντος για την εξέλιξη της υπόθεσής του, οι ανωτέρω ισχυρίζονται ότι τεκμαίρεται γνώση του τελευταίου για την επιβληθείσα ποινή από 22.12.2015. Η εν λόγω όμως ένσταση είναι απορριπτέα ως αβάσιμη και τούτο διότι τόσο από το ως άνω έγγραφο (961/22.1.20150), που στάλθηκε με φαξ στην ομάδα ΣΑΡΞ, όσο και από την με το προαναφερόμενο περιεχόμενο ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., δεν προκύπτει γνώση του πλήρους περιεχομένου της προσβαλλόμενης απόφασης, ώστε να είναι δυνατή η εκ μέρους του ενδιαφερόμενου άσκηση προσφυγής, αφετέρου, δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια το χρονικό σημείο της εν λόγω γνώσης και συνακόλουθα της έναρξης της προβλεπόμενης από το άρθρο 126 § 1 Ν. 2725/99 οκταήμερης προθεσμίας (βλ. Α.Σ.Ε.Α.Δ. 64/2014 και 81/2015). Συνακόλουθα, εφόσον, κατά τα ανωτέρω, δεν αποδεικνύεται το ακριβές χρονικό σημείο της πλήρους γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης από τον προσφεύγοντα, η κρινόμενη προσφυγή που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Συμβουλίου τούτου στις 15-2-2016 πρέπει να θεωρηθεί ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 126 §1 Ν.2725/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 46 Ν.3057/2002 και να γίνει τυπικά δεκτή, φερόμενη αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του Συμβουλίου τούτου. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητά της.
4. Επειδή, στο άρθρο 60 (Πειθαρχικό Δίκαιο) του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. ορίζονται τα εξής: «1. Τα αθλητικά παραπτώματα κάθε Κατηγορίας και οι παραβάσεις των διατάξεων του Καταστατικού, των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων που σημειώνονται
με αφορμή τη διεξαγωγή αγώνων, επίσημου ή φιλικού χαρακτήρα, καθώς και οι έννομες συνέπειες αυτών, προβλέπονται από τις διατάξεις που αποτελούν το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.Κ., των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών καθώς και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 57 παρ. 7 του Κανονισμού αυτού. Ισχύουν, επίσης, παράλληλα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που
προβλέπουν επιβολή ποινών και περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα των Κανονισμών ή των Αθλητικών Νόμων. 2. Αρμόδια όργανα, για την επιβολή ποινών πρωτοβάθμια, είναι: α…. β. τα Δ.Σ. των Αθλητικών Ενώσεων, για πειθαρχικά παραπτώματα σε αγώνες των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους. γ….. δ…. ε…. 3. Το αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου δικαιοδοτικό όργανο κατά την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής σε βάρος αθλητή, προπονητή ή παράγοντα έχει το δικαίωμα να εκτιμά τις συνθήκες στις οποίες έλαβε χώρα ή παράβαση αλλά και την προηγούμενη συμπεριφορά που έχει επιδείξει το πειθαρχικά ελεγχόμενο πρόσωπο», στο δε άρθρο 83 αυτού, που αφορά στο «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΚΟΟΥΤΣ)», ορίζονται τα εξής: «1. Σε περιπτώσεις που σημειώνονται αθλητικά παραπτώματα, κάθε είδους, ανάλογα με εκείνα που προβλέπονται για τους αθλητές και άλλους παράγοντες, πριν, κατά ή μετά τη λήξη του αγώνα και για τα οποία υπαίτια πρόσωπα θεωρούνται οι προπονητές και κόουτς, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, οι ποινές, ύστερα από ελεύθερη εκτίμηση και αξιολόγηση κάθε περίπτωσης α. Έγγραφη αυστηρή επιτίμηση, με παράλληλη ανακοίνωσή της. β. Προσωρινή, μέχρι ένα χρόνο, στέρηση του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.), ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματός ο χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει στην αποκλειστική κρίση του κρίνοντος δικαιοδοτικού οργάνου. γ. Οριστική στέρηση του δικαιώματος αυτού, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της βαρύτητας του παραπτώματος, δεν δύναται να επιβληθεί επιεικέστερη ποινή ή στη περίπτωση της υποτροπής. 2. Οι προπονητές και κόουτς των ομάδων έχουν υποχρέωση να ασκούν τα
καθήκοντά τους, κατά την διάρκεια των αγώνων, με τρόπο απόλυτα σύμφωνο με το αθλητικό πνεύμα, τον ρόλο και την αποστολή τους στον χώρο, αποφεύγοντας ενέργειες που προκαλούν την βίαιη αντίδραση των θεατών και τη δημιουργία επεισοδίων που δυσφημούν το άθλημα. 3. Οι κόουτς και προπονητές οφείλουν να καθοδηγούν την ομάδα τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών Παιδιάς, όπως εκάστοτε ισχύουν. 4. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του κόουτς και προπονητή με την ιδιότητα του αθλητή (άρθρο 131 παρ. 11 του Ν. 2725/1999)». Εξάλλου, στο άρθρο 84 του ιδίου ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: «Οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 83 επιβάλλονται, μετά από προηγούμενη έγγραφη απολογία των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα αυτά ή μετά από άρνησή τους να απολογηθούν, που πρέπει να αποδεικνύεται, από την Γ.Γ.Α. σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται στο Νόμο» και στο άρθρο 88 ότι: «.... 6. Αθλητής, προπονητής ή παράγοντας ομάδας στον οποίο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού στερείται του δικαιώματος να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο επικαλούμενος την οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά του. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης επιβάλλεται στον παραβάτη αθλητή ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών, στον παραβάτη προπονητή ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του προπονητή για διάστημα εξήντα (60) ημερών και στον παραβάτη παράγοντα ποινή στέρησης του δικαιώματος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα εξήντα (60) ημερών ...».
5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, μεταξύ των οποίων το οικείο φύλλο αγώνα της 7.12.2015 μεταξύ των ομάδων «ΣΑΡΞ Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ- ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ» του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης της Δ΄ Κατηγορίας Ανδρών, οι από 8.12.2015 αναφορές των Διαιτητών Ευάγγελου Πόντα (Α΄) και Φώτιου Γιαννακόπουλου (Β΄) και οι από 10.12.2015 αναφορές των κριτών Χρήστου Πρέκα και Εύας Δημητρούλα, προκύπτουν τα εξής: Στις 7.12.2015 και ώρα 21.30, διεξήχθη στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας ο αγώνας καλαθοσφαίρισης πρωταθλήματος Δ΄ κατηγορίας ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2015 - 2016, μεταξύ των ομάδων «ΣΑΡΞ Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ», της οποίας προπονητής ήταν ο προσφεύγων και βοηθός προπονητή ο πατέρας του Κ. Διαμαντόπουλος, και «ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ». Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αγώνα και συγκεκριμένα πριν τη λήξη του 2ου δεκάλεπτου, ο διαιτητής απέβαλε από τον αγώνα έναν παίκτη της ΣΑΡΞ, ο οποίος άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα, ενώ ο προσφεύγων (προπονητής) και ο βοηθός προπονητή εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, πλησίασαν τον διαιτητή και άρχισαν και αυτοί να διαμαρτύρονται έντονα, γεγονός που ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα και να αποσυρθεί στα αποδυτήρια μαζί με τους λοιπούς Διαιτητή Β΄ και Κριτές, όπου και συνεχίστηκαν οι έντονες διαμαρτυρίες, ύβρεις και απειλές εναντίον τους κυρίως από τον Κ. Διαμαντόπουλο (πατέρα του προσφεύγοντος και βοηθό προπονητή), αλλά και από τον ίδιο προσφεύγοντα. Η εν λόγω διακοπή
διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και εν συνεχεία συνεχίστηκε ο αγώνας, ο οποίος και διακόπηκε οριστικά 6.01 λεπτά πριν τη λήξη του και ενώ το αποτέλεσμα ήταν 36 - 49 υπέρ της ομάδας «ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Ο. ΒΑΡΗΣ», καθόσον παίκτες και προπονητές εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να διαμαρτύρονται, να βρίζουν και να ειρωνεύονται. Εν συνεχεία οι διαιτητές και κριτές αποχώρησαν στα αποδυτήρια, προκειμένου να μπορέσουν να κλείσουν το φύλλο αγώνα και εν τέλει αποχώρησαν με τη συνοδεία αστυνομικών. Ακολούθως, η Επιτροπή Πρωταθλήματος Ανδρών, με το 905/8.12.2015 έγγραφο, το οποίο απέστειλε με φαξ στην ομάδα ΣΑΡΞ, κάλεσε στις 9.12.2015 και ώρα 18.15 στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., μεταξύ άλλων και τον προσφεύγοντα, προκειμένου να απολογηθεί για τα γεγονότα που συνέβησαν στον προαναφερόμενο αγώνα, ο οποίος, όμως, δεν ανταποκρίθηκε προς τούτο. Κατόπιν αυτού, η ως άνω Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, το φύλλο αγώνα, τις αναφορές των διαιτητών και κριτών και το ότι ο προσφεύγων δεν προσήλθε προς απολογία, με την από 9.12.2015 εισήγησή της προς το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την επιβολή σε βάρος του προσφεύγοντος της ποινής του αποκλεισμού έξι μηνών από τους αγωνιστικούς χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. β του πειθαρχικού δικαίου της Ε.Ο.Κ., με λήξη αυτής την 31.6.2016. Εν συνεχεία, το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΝΑ. με την 46/21.12.2015 προσβαλλόμενη απόφαση, αφού έκανε ομόφωνα δεκτή την προαναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής, επέβαλε σε βάρος του προσφεύγοντος την ως άνω ποινή.
6. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή και το προς ανάπτυξή της υπόμνημα, ο προσφεύγων επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, άλλως τη μεταρρύθμισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1 β, προβάλλοντας ότι η επιβαλλόμενη σε βάρος του ποινή δεν προβλέπεται στο πειθαρχικό δίκαιο προπονητών - κόουτς του κανονισμού της Ε.Ο.Κ., ενώ η διάταξη βάσει της οποίας του επιβλήθηκε η ποινή του αποκλεισμού του από τους αγωνιστικούς χώρους, δεν προβλέπει τέτοιου είδους ποινή, αλλά ποινή αποκλεισμού από την άσκηση των προπονητικών καθηκόντων. Εξάλλου, η καθής και το προσθέτως παρεμβαίνον υπέρ της αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Πανελευσινιακός» με σχετικά υπομνήματά τους προβάλλουν ότι η ποινή του αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς χώρους εμπεριέχεται στην ποινή αποκλεισμού από την άσκηση των προπονητικών καθηκόντων που προβλέπεται στην προαναφερόμενη διάταξη, καθόσον η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο αποτελεί ειδικότερη έκφανση άσκησης των προπονητικών καθηκόντων, γεγονός που συνάγεται και από αυτά που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 88 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος η ποινή του αποκλεισμού του για έξι μήνες από τους αγωνιστικούς χώρους, βάσει της διάταξης του άρθρου 83 παρ. 1 περ. β του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και δεδομένου ότι η ως άνω διάταξη βάσει της οποίας επιβλήθηκε η ποινή αυτή στον προσφεύγοντα προβλέπει σε περίπτωση παραπτώματος από προπονητή ποινή αποκλεισμού του από την άσκηση των προπονητικών του καθηκόντων (όπως ενδεικτικά αυτά αναφέρονται: διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.) και όχι την επιβαλλόμενη σε βάρος του προσφεύγοντος ποινή του αποκλεισμού του εν γένει από τους αγωνιστικούς χώρους, η οποία, δε συνάδει με το σκοπό
της εν λόγω διάταξης, καθόσον ο αποκλεισμός από την άσκηση των προπονητικών καθηκόντων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον αγωνιστικό χώρο προπονητή κατά τη διάρκεια που η ομάδα του αγωνίζεται, προκειμένου να μην ασκήσει τα προπονητικά του καθήκοντα και όχι τον εν γένει αποκλεισμό του από τους αγωνιστικούς χώρους, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, ενόψει της αοριστίας της στερείται νομικής βάσεως και για το λόγο αυτό είναι ακυρωτέα κατά παραδοχή ως βασίμου του λόγου αυτού της προσφυγής. Εξάλλου, η επικαλούμενη από το σωματείο «Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Πανελευσινιακός» διάταξη του άρθρου 88 παρ. 6 δε διαφοροποιεί τα προαναφερθέντα, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη στέρηση σε προπονητή, που του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού του από τα καθήκοντά του, του δικαιώματός του να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα είναι ερμηνευτέα ομοίως ως ανωτέρω, ήτοι αφορά σε αποκλεισμό του από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια που αγωνίζεται η ομάδα της οποίας είναι προπονητής, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων λόγων.
8. Επειδή, μετά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης για τον πιο πάνω λόγο παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων της κρινόμενης προσφυγής και των προσθέτως παρεμβαινόντων.
9. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.ΝΑ., να γίνει δεκτή η πρόσθετη, υπέρ αυτού παρέμβαση, να απορριφθεί η πρόσθετη, υπέρ της καθής, παρέμβαση και τέλος να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα (άρθρ. 126§ 1 Ν. 2725/99 σε συνδ. με το άρθρο 46 Ν. 3057/02).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή και την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του προσφεύγοντος του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ».
Ακυρώνει την 46/21.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νοτίου Αττικής.
Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθής του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Πανελευσινιακός».
Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στο Μαρούσι, στις 31-3-2016 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο  στις 7-4-2016. 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου