Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΜΕφΛαρ 205/2016, Ευθύνη εις ολόκληρον φυσικών προσώπων για χρέη Αθλητικής ΑΕ (Αναδημοσίευση ΔΕΕ 1/2018)


Πρόεδρος: Μ. Τσιρωνίδου, Εφέτης
Δικηγόρος: Α. Τόλιου, Ν. Αλεξίου
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται εις ολόκληρον για τα χρέη τους προς τρίτους τα φυσικά πρόσωπα που τις διευθύνουν ή διαχειρίζονται στις υποθέσεις τους. Η δημοσιότητα των πράξεων εκλογής ή διορισμού των οργάνων της διοίκησης έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Επί μη δημοσίευσης η ανώνυμη εταιρία δεν μπορεί να αντιτάξει κατά συναλλαγέντων τρίτων την επελθούσα μεταβολή, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τη γνώριζαν. Ο πρόεδρος αθλητικής ΑΕ ευθύνεται λόγω της ιδιότητάς του αυτής για την πληρωμή επίδικης συναλλαγματικής, την οποία αποδέχθηκε η ανώνυμη εταιρία.
Διατάξεις: άρθρο 118Α Ν 2725/1999
[...] IV. Με το άρθρο 118Α του Ν 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 του Ν 3479/2006 και ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 152/19.7.2006) ορίζεται ότι: «Οι Πρόεδροι των ΔΣ, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ... ή σωματείων που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, με το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο, για τα χρέη που αυτό δημιουργεί κατά το χρονικό διάστημα της θητείας τους». Από τη διάταξη αυτή, που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 106 του Συντάγματος, συνάγεται ότι ο νομοθέτης, κατά παρέκκλιση της διατάξεως του άρθρου 32 του Εμπορικού Νόμου, καθιέρωσε στις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες (και στα άλλα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη), που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, συνευθύνη για τα χρέη των τελευταίων προς τους τρίτους, των φυσικών προσώπων, τα οποία διευθύνουν ή διαχειρίζονται τις υποθέσεις αυτών και συγκεκριμένα, όπως προεκτέθηκε, των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων, των διευθυντών, των διαχειριστών, των διευθυνόντων συμβούλων και των εκκαθαριστών. Άλλωστε η συνταγματικότητα της διατάξεως αυτής καταδεικνύεται και από όλα τα εκτιθέμενα στην κάτω από το άρθρο 20 του Ν 3479/2006 αιτιολογική έκθεση(βλ. ΑΠ 1378/2015 Nomos). Ακόμη στο άρθρο 7α του Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιριών», όπως προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986 (ΦΕΚ Α’ 191), ορίζεται ότι: «Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιριών και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, β) ... γ) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: ασκούν τη διαχείριση της εταιρίας, έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο ... ια) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους», στις παραγράφους δε 1, περ. α’ και β’, 13, 14 και 15 του άρθρου 7β του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986, ορίζονται τα εξής: «1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται: α) Με την καταχώριση ... των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας ... β) Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρίας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών των Πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα ... 13. Η εταιρία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει η περ. β’ της ανωτέρω παρ. 1, εκτός εάν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν ... 14. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα ... 15. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα».
Όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις, η δημοσιότητα στην οποία υποβάλλεται η πράξη εκλογής ή διορισμού των οργάνων της διοίκησης της ΑΕ δεν έχει συστατικό χαρακτήρα, αλλά δηλωτικό. Ο διορισμός ή η εκλογή των οργάνων διοίκησης ολοκληρώνεται από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο εταιρικό όργανο και την αποδοχή της εκλογής ή διορισμού από τον διοριζόμενο ή εκλεγόμενο, η οποία μπορεί να είναι και άτυπη (σιωπηρή), (βλ. ΑΠ 916/2004, ΑΠ 307/2003 Nomos, Β. Αντωνόπουλο, Δίκαιο ΑΕ ΕΠΕ, Δ’ έκδοση, σελ. 434, Ε. Περάκη, Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, άρθρο 7β, σελ. 402 επ.). Επομένως, η μη δημοσίευση της πράξης εκλογής ή διορισμού των οργάνων της διοίκησης της ΑΕ έχει ως αποτέλεσμα ότι η ανώνυμη εταιρία δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αντιτάξει κατά τρίτων με τους οποίους συνηλλάγη την επελθούσα μεταβολή, εκτός εάν αποδείξει ότι οι τρίτοι την γνώριζαν (βλ. ΑΠ 307/2003, 724/2002 Nomos). Σκοπός των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των τρίτων που συναλλάσσονται με την ανώνυμη εταιρία και προσδίδουν πίστη στα δημοσιευμένα στοιχεία της. Έτσι σε περίπτωση που επέλθει μεταβολή στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και η μεταβολή αυτή δεν δημοσιευθεί, η εταιρία δεν μπορεί να επικαλεσθεί έναντι του τρίτου, που συνηλλάγη, την επελθούσα μεταβολή στην διοίκηση και εκπροσώπησή της, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε τη μεταβολή. Αντίθετα ο τρίτος μπορεί να επικαλεσθεί έναντι της εταιρίας με την οποία συνηλλάγη την έλλειψη της δημοσιότητας και ότι εγκύρως συνηλλάγη με τον προηγούμενο εκπρόσωπο της εταιρίας. Τρίτος είναι κάθε πρόσωπο που δεν ταυτίζεται με την ανώνυμη εταιρία και συνηλλάγη με αυτήν καθοιονδήποτε τρόπο (κατάρτιση δικαιοπραξίας, επιδόσεις δικαστικών και εξωδίκων πράξεων κ.λπ.) σε χρόνο που είχε επέλθει η μη δημοσιευθείσα μεταβολή στην διοίκηση και εκπροσώπησή της (βλ. ΑΠ 737/2015 Nomos). [...]
Την 14.7.2010 δημιουργήθηκε, όπως προκύπτει από το σώμα της επίδικης συναλλαγματικής, με την αποδοχή από την ως άνω αθλητική (ποδοσφαιρική) ανώνυμη εταιρία υποχρέωση πληρωμής της εν λόγω συναλλαγματικής κατά τον χρόνο λήξης της.
Ο ανακόπτων, ως πρόεδρος της πιο πάνω αθλητικής ανώνυμης εταιρίας (κατά τον χρόνο αποδοχής της επίδικης συναλλαγματικής), δεν απαλλάσσεται από την υπάρχουσα και στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 118Α παρ. 4 του Ν 2725/1999 συνευθύνη του [εις ολόκληρον με την πιο πάνω εταιρία που δεν είναι διάδικος στην δίκη της ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων)] για την πληρωμή του εν λόγω χρέους από την επίδικη συναλλαγματική έναντι του τρίτου ποδοσφαιριστή (καθ ού η ανακοπή), που δημιούργησε το νομικό πρόσωπο κατά την διάρκεια της θητείας του (ανακόπτοντος), δεδομένου ότι παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η εκλογή νέας διοίκησης στην εν λόγω εταιρία με την λήψη απόφασης με το υπ’ αριθμ. 13.11.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και νέος πρόεδρος -διευθύνων σύμβουλος αυτής εξελέγη ο ... μετά και την αποδοχή του τελευταίου, έστω και σιωπηρά, δεν μπορεί σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην προηγηθείσα (ανωτ. υπο IV) μείζονα σκέψη της παρούσας, να αντιταχθεί από τον ανακόπτοντα, πρόεδρο του πρώτου ΔΣ της εν λόγω εταιρίας, η ως άνω πράξη εκλογής της νέας διοίκησης, κατά του καθ’ ού η ανακοπή, τρίτου, ποδοσφαιριστή, ήτοι ότι κατά τον χρόνο της ανάληψης της πιο πάνω υποχρέωσης από την επίδικη συναλλαγματική την 14.7.2010 δεν ήταν πρόεδρος του ΔΣ, δεδομένου ότι έναντι των τρίτων ο ανακόπτων απαλλάσσεται από την συνευθύνη του κατά την προηγούμενη διάταξη, μόνο μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) την 13.8.2010 των πιο πάνω στοιχείων για τον διορισμό της νέας διοίκησης και την συγκρότηση σε σώμα, οπότε την θέση του προέδρου έλαβε ο ... Εξάλλου ο ανακόπτων και ήδη εφεσίβλητος δεν επικαλείται, ούτε όμως και αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο ανάληψης της υποχρέωσης από το νομικό πρόσωπο ο καθ’ ού η ανακοπή ήδη εκκαλών γνώριζε την εκλογή νέου προέδρου του ΔΣ της εν λόγω εταιρίας. [...]
Ο ανακόπτων, ως πρόεδρος της πιο πάνω αθλητικής ανώνυμης εταιρίας (που συμμετείχε σε επαγγελματικά πρωταθλήματα), ευθύνεται κατά την διάταξη του άρθρου 118Α παρ. 4 του Ν 2725/1999 εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο για την πληρωμή του εν λόγω χρέους από την επίδικη συναλλαγματική έναντι του τρίτου ποδοσφαιριστή(καθ ού η ανακοπή), που δημιούργησε το νομικό πρόσωπο κατά την διάρκεια της θητείας του (ανακόπτοντος), ήτοι πριν την ως άνω δημοσίευση στο ΦΕΚ (13.8.2010) του διορισμού νέας διοίκησης, και νομιμοποιείται έτσι ο ανακόπτων παθητικά με την εν λόγω ιδιότητά του ως προς την έκδοση σε βάρος του της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω ο ανακόπτων ευθύνεται από την ένδικη συναλλαγματική ατομικά τόσο με την ιδιότητά του ως τριτεγγυητής υπέρ της αποδέκτριας εταιρίας, όσο και με την ιδιότητά του ως προέδρου της ως άνω αποδέκτριας εταιρίας, κατά τον χρόνο ανάληψης της υποχρέωσης, ήτοι αποδοχής της συναλλαγματικής από την τελευταία ποδοσφαιρική εταιρία [...].
(Δέχεται εν μέρει την έφεση.)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου