Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

ΑΣΕΑΔ 71/2017, Νόμιμη η παράταση μεταγραφικής περιόδου αλλοδαπών αθλητών με απόφαση ΔΣ Ομοσπονδίας,εφόσον δεν προσβληθεί εμπρόθεσμα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   71 / 5-7-2017
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ  Γ΄

Αποτελούμενο από τους Άννα Ιωάννου-Φωτοπούλου, Πρόεδρο, Σωκράτη Γαβαλά, Μαρία Παπαδοπούλου, (Εισηγήτρια), Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, και Αρετή Σκαφίδα,  Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια την 15.6.2017, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα 101 του Υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι, με την παρουσία και της Γραμματέως, Διονυσίας Ρωμανού, για να δικάσει την εξής υπόθεση:
1. Του προσφεύγοντος: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει στην Πάτρα και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Σοφή.
2. Της καθής: Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Παναγόπουλο.
3. Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της καθής: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ’94 FRONTIS MEDICAL CARE» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Κόνιαρη.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά που είχε στο σχετικό πινάκιο (4) και συζητήθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στα έγγραφα υπομνήματά τους.ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη προσφυγή, το προσφεύγον αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ζητεί να ακυρωθεί η υπ’αρ. 12/19.5.2017 απόφαση του Δ.Σ. της καθ’ης με την οποία επικυρώθηκε η από 18.5.2017 απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων & Κυπέλων που απέρριψε την από 22.4.2017 ένστασή του κατά του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄94 FRONTIS MEDICAL CARE», με την οποία παραπονούνταν για την αντικανονική συμμετοχή του αθλητή Guilaume Legendre στην ομάδα του αντίπαλου σωματείου, αφενός μεν λόγω εκπρόθεσμης αλλαγής/αντικατάστασης του προαναφερθέντος αλλοδαπού αθλητή, αφετέρου δε λόγω συμμετοχής του εν λόγω αθλητή στο πρωτάθλημα αλλοδαπής αθλητικής Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017. Ζητεί, τέλος, να επιστραφεί το παράβολο, που κατατέθηκε.
 Με το περιεχόμενο αυτό η προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 126 παρ.1 Ν. 2725/1999 (βλ. το με κωδικό 137214420957 0801 0066  παράβολο και την από 2.6.2017 απόδειξη πληρωμής), παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, που είναι αρμόδιο προς τούτο (άρθρα 124, 126 παρ. 1 Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους µε τα άρθρα 44 και 46 Ν. 3057/2002). Η ως άνω προσφυγή, ασκήθηκε εμπροθέσμως, καθώς ασκήθηκε στις 6-6-2017 με την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ., ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στο προσφεύγον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 29.5.2017. Περαιτέρω, η προσφυγή είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού της καθ’ης για τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφών-μετεγγραφών Ελλήνων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης με καρότσι (άρθρα 1 επ.,7) και για τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφών-μετεγγραφών ομογενών και αλλοδαπών αθλητών καλαθοσφαίρισης με καρότσι (άρθρα 1 επ.,4), 27 και 33 παρ.3 Ν. 2725/1999 ως ισχύει (αναφορικά με την ισχύ των Κανονισμών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας).  Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
            Περαιτέρω, ενώπιον του Συμβουλίου τούτου άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ης η προσφυγή, που ανέπτυξε περαιτέρω και εγγράφως, το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄94 FRONTIS MEDICAL CARE», ζητώντας να απορριφθεί η ένδικη προσφυγή. Η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται παραδεκτά, κρίνεται δε ότι το προσθέτως παρεμβαίνον έχει προς τούτο έννομο συμφέρον και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα συνεκδικαζόμενη με την προσφυγή.
Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι και τους ισχυρισμούς τους, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση της προσφυγής και της πρόσθετης παρέμβασης και διαλαμβάνονται στο έγγραφο υπόμνημά τους (το προσφεύγον δεν κατέθεσε υπόμνημα και το προσθέτως παρεμβαίνον δεν κατέθεσε έγγραφα), καθώς και από την προσκομιζόμενη και  νομότυπα  ληφθείσα υπ’ αριθμόν 5.109/21.6.2017 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα Χρήστου Καλούδη ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας-Λήδας Λαβδά, την οποία προσκομίζει η καθ’ης η προσφυγή, αποδείχθηκαν  τα  εξής:  Το προσφεύγον αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Α.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ» κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Πρωταθλημάτων & Κυπέλλων της Ο.Σ.Ε.Κ.Α. την από 22.4.2017 ένσταση κατά του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄94 Frontis Medical Care» με την οποία παραπονούταν για την αντικανονική συμμετοχή του αθλητή Guilaume Legendre στην ομάδα του αντίπαλου σωματείου, αφενός μεν λόγω εκπρόθεσμης αλλαγής/αντικατάστασής του (αλλοδαπού αθλητή), αφετέρου δε λόγω συμμετοχής του εν λόγω αθλητή στο πρωτάθλημα αλλοδαπής αθλητικής Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 και δη στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, CNationalB, της Γαλλίας, με την ομάδα JDAFAUTEUILL. Η προαναφερθείσα ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα με την από 18.5.2017 απόφαση της ως άνω Επιτροπής, η οποία επικυρώθηκε με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμόν 12/19.5.2017 απόφαση του Δ.Σ. τη καθ’ης, κατά πλειοψηφία 6 ψήφων υπέρ και 1 ψήφου κατά, με την αιτιολογία ότι με το υπ’ αριθμόν 4/20.3.2017 πρακτικό της προαναφερθείσας  Επιτροπής Μεταγραφών έγινε δεκτό το αίτημα του σωματείου με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄94 Frontis Medical Care» και εγκρίθηκε η αλλαγή/αντικατάσταση του αλλοδαπού αθλητή Cirkovic Zelico από τον αθλητή Guilaume Legendre και επιπλέον ότι ελήφθη υπόψη η απόφαση της Γ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Α. για ισονομία και δίκαιη μεταχείριση όλων των σωματείων, ενώ συγχρόνως αποφασίστηκε να ισχύει η απόφαση της Γ.Σ. να παραταθεί και για την φετινή περίοδο το δικαίωμα απόκτησης δύο (2) ξένων αθλητών μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου (24.4.2017). Το προσφεύγον παραπονείται με την ένδικη προσφυγή του ότι η παραπάνω αλλαγή/αντικατάσταση του αλλοδαπού αθλητή Cirkovic Zelico από τον αθλητή Guilaume Legendre με αριθμό δελτίου αθλητή 471/1.4.2017 είναι μη νόμιμη ως εκπρόθεσμη και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών και Μεταγραφών Ομογενών και Αλλοδαπών Αθλητών στα Ελληνικά Σωματεία της καθ’ης (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που επικυρώθηκε με την Υ.Α. 30009 Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., (άρθρο 1 παρ.4), αλλαγές αλλοδαπών αθλητών επιτρέπονται μέχρι τις 31/1 του αγωνιστικού έτους που διεξάγεται το εκάστοτε Πρωτάθλημα ή Κύπελλο, ενώ το ίδιο εξάλλου ορίσθηκε και στην Προκήρυξη Μεταγραφών 2017 της καθ’ης (ΑΠ 5/10.1.2017). Πράγματι, με την υπ’ αριθμόν 3/17.3.2017 απόφαση της προαναφερθείσας Επιτροπής Μεταγραφών εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του σωματείου με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄94 Frontis  Medical Care»  και ήδη προσθέτως παρεμβαίνοντος για την αλλαγή/αντικατάσταση του αλλοδαπού αθλητή Cirkovic Zelico από τον αθλητή Guilaume Legendre, ενώ με την υπ’ αριθμόν 4/20.3.2017 απόφαση της ίδιας ως άνω Επιτροπής Μεταγραφών, αποφασίσθηκε, σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης, να προταθεί συμπληρωματικά στο Δ.Σ. της καθ’ης να ισχύσει και για το έτος 2017 ότι ακριβώς ίσχυε την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή να μπορούν τα σωματεία να αποκτούν αθλητές μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου (24.4.2017) και επιπρόσθετα, η εγκύκλιος μεταγραφών να εναρμονιστεί στα πραγματικά και ρεαλιστικά αποτελέσματα του πρωταθλήματος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους. Οι αποφάσεις αυτές επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμόν 9/23.3.2017 απόφαση του Δ.Σ. της καθ’ης, χωρίς το προσφεύγον, ή άλλο σωματείο, να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εμπρόθεσμη προσφυγή αιτούμενο την ακύρωσή τους. Συνεπώς,  οι αποφάσεις αυτές έχουν καταστεί απρόσβλητες και είναι καθόλα έγκυρες και ως εκ τούτου η αλλαγή/αντικατάσταση του αλλοδαπού αθλητή Cirkovic Zelico από τον αθλητή Guilaume Legendre είναι  νόμιμη. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας του προαναφερόμενου αλλοδαπού (Γάλλου) αθλητή εκδόθηκε νόμιμα, το οποίο εξάλλου ουδέποτε ανακλήθηκε, μετά την αποστολή του σχετικού LETTER OF CLEARANCE από την Γαλλική Ομοσπονδία, καθόσον ο εν λόγω αθλητής αγωνίστηκε σε μία γαλλική και μία ελληνική ομάδα, όχι όμως  ταυτόχρονα, κατά παράβαση του άρθρου 9 παρ. 3 του ως άνω Κανονισμού, όπως ισχυρίζεται το προσφεύγον, αλλά αφού έληξε η αγωνιστική περίοδος του γαλλικού πρωταθλήματος και κατόπιν μεταγράφηκε στο σωματείο με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄94 Frontis Medical Care»  για να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα του οποίου η αγωνιστική περίοδος αρχίζει μετά τη λήξη του γαλλικού πρωταθλήματος. Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της, εφόσον ορθά απορρίφθηκε η από 22.4.2017 ένσταση του προσφεύγοντος σωματείου με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. της καθ’ης και τέλος, να διαταχθεί η κατάπτωση και εισαγωγή του καταβληθέντος για το παραδεκτό της συζήτησης παραβόλου υπέρ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 126 παρ.1 του  Ν.2725/1999).

ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΛΟΓΟΥΣ   ΑΥΤΟΥΣ

        Συνεκδικάζει την προσφυγή και την πρόσθετη παρέμβαση αντιμωλία των διαδίκων.
        Δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση και απορρίπτει την προσφυγή.
        Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ της Γενικής Γραμματείας       Αθλητισμού.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 27-6-2017 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 5-7-2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου