Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

ΥΑ 68519/4-3-2015, Αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα Ηρακλής- Ολυμπιακός

Παραθέτουμε την απόφαση αναβολής του αγώνα Ηρακλής- Ολυμπιακός για προληπτικούς λόγους, η οποία, σε αντίθεση με την απόφαση της προηγούμενης αναρτήσεώς μας, περιλαμβάνει  ειδική και συγκεκριμένη αιτιολόγηση σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομικής αρχής και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 Ν.4326/2015, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα εξής: "3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός μπορεί επίσης, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και συμπεριφορών, να απαγορεύει προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτει οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, καθώς και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α.Ζαφειροπούλου
Τηλ: 213 131 6242
Fax: 213 131 6604
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: «Αναβολή της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα της 25ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ, περιόδου 2015 – 2016, μεταξύ των ομάδων
Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την
Κυριακή 06-03-2016 και ώρα 19:30 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο».
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
β) των άρθρων 5 παρ.1 περ. α του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012) και των άρθρων 41Α παρ. 3
του ν. 2725/1999/(ΦΕΚ 121/Α/1999) όπως ισχύει.
γ) τον Ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014),
όπως τροποποιήθηκε με το ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον
αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
στ)του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
ζ) την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015, απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ
2327/Β΄/29-10-2015).
η) την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-09-2015, απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο – Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/β΄/07-10-2015)
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3560/16/445756/04-03-2016, έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης αναβολής διεξαγωγής του ανωτέρω
ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ – Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος
ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 06-03-2016 και ώρα 19:30 στο Καυτανζόγλειο
Στάδιο, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Á. Ð.: ÕÐÐÏÁ/ÃÄÕÁ/ÄÅÁÅÁ/68519/5315/1171
Çμ/íßá: 04/03/2016
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/68047/5233/1164/194/04-03-2016
έγγραφο της Γ.Γ.Α. προς τη SUPER LEAGUE.
4. Την με αριθμ.πρωτ. 2143/04-03-2016 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.
5. Το με αριθμ πρωτ. 1956/04-03-2016 έγγραφο της SUPER LEAGUE.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναβολή για τουλάχιστον 30 ημέρες, της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα της 25ης
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ περιόδου 2015 – 2016, μεταξύ των
ομάδων «Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί
την Κυριακή 06-03-2016 και ώρα 19:30 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, καθώς συντρέχει κίνδυνος
διασάλευσης της δημόσιας τάξης, για τους λόγους που επικαλείται η Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ήτοι α) το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης λόγω των πρόσφατων αθλητικών συμβάντων β) την αντιπαλότητα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, του ΑΡΗ και του ΗΡΑΚΛΗ της πόλης της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα και τους φιλάθλους του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, γ) το γεγονός ότι κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκτιμάται βάσιμα ότι θα προσέλθει και ικανός αριθμός τρίτων φιλάθλων της πόλης που διάκεινται εχθρικά όχι μόνο στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή, δ) το γεγονός ότι η πρόχειρη περίφραξη που τοποθετήθηκε εσωτερικά και κατά μήκος των κερκίδων από 3 έως 6 και από 11 έως 15 δεν επαρκεί για τις ανάγκες ποδοσφαιρικών αγώνων αυξημένης επικινδυνότητας όπως ο συγκεκριμένος αγώνας και μάλιστα υπό το βάρος των προχθεσινών επεισοδίων στην Τούμπα, ε) το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων απασχολείται στους χώρους συγκέντρωσης-διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών και στ) την εκτίμησή της ότι λόγω του ιδιαίτερα φορτισμένου κλίματος και της αναστάτωσης που επικρατεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ είναι σφόδρα πιθανόν να προκληθούν ανάλογα ή και χειρότερα επεισόδια τα οποία δύνανται να διαταράξουν την κοινωνική ειρήνη και να απειλήσουν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. SUPER LEAGUE
Μεσογείων 174, ΤΚ 15125, Μαρούσι (Fax: 210 6837885)
2. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 326 , 541 21 Θεσσαλονίκη (Fax: 210 6991755)
3. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
Υπόψη κ. Αθανασόπουλου (Fax: 210 6991709)
4. Π.Α.Ε ΗΡΑΚΛΗΣ
Εθνικό Στάδιο Μίκρας, 551 02 Θεσ/νίκη (Fax: 2310 477490)
5. Π.Α.Ε. OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Πλατεία Αλεξάνδρας, Λιμένας Ζέας, 185 34 Πειραιάς (Fax: 210 4143113)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
 Γρ. Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
 Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης Αθλητισμού
 Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού & Επαγγελμάτων Αθλητισμού
 Δ.Ε.Α.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου